Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των ΕΥΔΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

ypaatΟι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες τους, προτίθενται να προβούν στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α/03-12-2007), όπως ισχύει.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

A. Για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ): 

• Είκοσι πέντε (25) θέσεις κατηγορίας ΠΕ
Ειδικότερα: 9 Γεωπονικού, 6 Οικονομικού, 2 Πολιτικών Μηχανικών, 2 Δασολόγων, 2 Πληροφορικής, 3 Νομικών, 1 Μηχανολόγων Μηχανικών
• Μία (1) θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
• Μία (1) θέση της κατηγορίας ΥΕ φυλάκων

B. Για την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (ΕΥΕ ΠΑΑ): 

• Πενήντα δύο (51) θέσεις κατηγορίας ΠΕ
Ειδικότερα: 20 Γεωπονικού, 16 Οικονομικού, 4 πολιτικών μηχανικών, 3 μηχανολόγων ή ηλεκτρολόγων μηχανικών, 3 Δασολόγων, 2 Νομικών, 1 Κτηνιάτρων, 2 Περιβαλλοντολόγων
• Δεκαπέντε (10) θέσεις της κατηγορίας ΤΕ και ειδικότερα: 5 τεχν. Γεωπονίας, 5 Μηχανικών.
• Τρείς (3) θέσεις της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα, που προβλέπονται στη με αριθμ. 280699/1.6.2009 (ΦΕΚ 1131/τ.Β/11-6-2009) Κ.Υ.Α., ενώ θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη σχετική εμπειρία στη διαχείριση και εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τo Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα είναι πλήρη και ακριβή.

Τα ανωτέρω θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α., Λεωφ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα, 3ος όροφος μέχρι τις 22/11/2013 και ώρες 08:00 – 15:00.

Η προσκόμιση τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων, πιστοποιητικού εγγραφής στον οικείο δικηγορικό ή άλλο σύλλογο (όπου απαιτείται), αποδεικτικά εμπειρίας, αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών κ.ο.κ. θα συντελεσθεί σε επόμενο της υποβολής της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος στάδιο.

Η μετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Π.Α.Α. και οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα ρυθμίζεται από το άρθρο 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/03-12-2007), όπως ισχύει. Τονίζεται ότι με την εν ισχύ σήμερα νομοθεσία η μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα αποσπαστούν στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΠΑΑ βαρύνει τον φορέα προέλευσής τους.

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος, υπόδειγμα αίτησης καθώς και η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν σχετικά με το Πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.

Για οποιοδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στον Προϊστάμενο της Μονάδας Δ΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ κ. Γιάννη Χαντζάρα στο τηλ. 2105275047 καθώς και στη Γραμματεία της ΕΥΔ ΠΑΑ στο τηλ: 2105275100 και ώρες 09:00 έως 15:00 (κα Παρασκευή Γεωργοτόλη).

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: