Υλοποίηση ειδικού προγράμματος προστασίας της άγριας πανίδας

egk

Με την υπ’ αριθμ. 106160/1344/8.5.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1319) απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής εγκρίνεται η υλοποίηση του προγράμματος της Ειδικής Γραμματείας Δασών για την προστασία της άγριας πανίδας και εντάσσεται στο Μέτρο 2 «Προστασία άγριας πανίδας και των βιοτόπων της» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2014» του προγραμματισμού του Πράσινου Ταμείου, συνολικού προϋπολογισμού για το έτος 2014, ύψους μέχρι 274.139 €.

Με την υλοποίηση του προγράμματος οι Υπηρεσίες του συνημμένου πίνακα κατανομής, θα εκτελούν προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους στη δραστηριότητα της θήρας και θα εντείνουν τα μέτρα επιτήρησης των υγροβιοτόπων και προστατευόμενων περιοχών στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, στα πλαίσια των ωρών και των πιστώσεων που αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα, πίνακα κατανομής ωρών και πιστώσεων και περιγράφονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Προστασίας της Άγριας Πανίδας» που συντάχθηκε από την Ειδική Γραμματεία Δασών.

Η διάρκεια του προγράμματος, για το τρέχον έτος, θα είναι μέχρι και 31/12/2014.

Εγκρίνεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, για την λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών τις μη εργάσιμες μέρες και ώρες σύμφωνα με το Ειδικό Πρόγραμμα Προστασίας της Άγριας Πανίδας όπως αυτό εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τις διατιθέμενες με την παρούσα απόφαση, ώρες και πιστώσεις.

Ορίζονται οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης για τους τέσσερις μήνες ως εξής:

  • Για τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την εξυπηρέτηση του προγράμματος μέχρι 31/12/2014 προκειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικά είδη της άγριας πανίδας, να ελεγχθεί η παράνομη θήρα και να εφαρμόζονται οι δασικές αστυνομικές διατάξεις, στις προστατευόμενες περιοχές και τους υγροτόπους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 και τις διατάξεις του Ν. 998/1979,σύνολο ωρών υπερωριακής εργασίας μέχρι 14.592 ώρες, από τις οποίες 9.120 (480 ώρες/υπηρεσία επί 19 υπηρεσίες) ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία με δαπάνη μέχρι ποσού 68.400 € και 5.472 ώρες, (288 ώρες/υπηρεσία επί 19 υπηρεσίες) για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη μέχρι ποσού 46.512 €.
  • Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται στις περιοχές ευθύνης των Δασικών Υπηρεσιών του συνημμένου πίνακα κατανομής των ωρών (συνολικά 19 υπηρεσίες) για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος. Σύνολο υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα μέχρι 600.
  • Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα και υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται με το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011).
  • Οι σχετικές αποφάσεις για τη συγκρότηση των συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης θα εκδοθούν από τους Γενικούς Δ/ντές Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των οικείων αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
  • Υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό των περιπόλων και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της υπερωριακής Απασχόλησης ορίζονταιοι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων που θα λάβουν μέρος στην υλοποίηση του προγράμματος.

Εγκρίνεται η διάθεση από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου του συνολικού ποσού των 114.000 € για την κάλυψη του κόστους των εκτός έδρας κινήσεων των περιπόλων και του ποσού των 45.600 € για την κάλυψη του κόστους προμήθειας καυσίμων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα της Ειδικής Γραμματείας Δασών και το συνημμένο πίνακα κατανομής ωρών και πιστώσεων αυτής της απόφασης.

Σχετικό αρχείο:

  • Υ.Α. 106160/1344/8.5.2014 (ΦΕΚ Β΄1319) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος προστασίας της άγριας πανίδας [Διορθώσεις σφαλμάτων στο ΦΕΚ Β΄1492]

programma panidasΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Δασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: