Τροποποίηση της αριθμ. 165384/405/30−1−2012 περί «Υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης»

egk

Με την αριθμ. 109380/3281/28.5.2014 (ΦΕΚ 1419 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποίειται η παράγραφος 5 της αριθμ. 165384/405/30−1−2012 (ΦΕΚ 365 Β΄) περί «Υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης», ως εξής:

Το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται επί της συνολικής έκτασης για την οποία εγκρίθηκε επέμβαση ανεξάρτητα αν θα επέλθει ή όχι μεταβολή στην χρήση της, κατατίθεται υπέρ Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα και αποδίδεται αποκλειστικά για την αναδάσωση εκτάσεων, την ανάπτυξη και την προστασία δασών.

Κατ’ εξαίρεση, αποτελεί πόρο του Κ/Π το αντάλλαγμα χρήσης που καταβάλλεται από τους κυρίους σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες κατέχουν έγκριση επέμβασης σε δάση δασικές και λοιπές εκτάσεις που τελούν υπό τη διαχείριση
των δασικών υπηρεσιών, εφόσον η εν λόγω έγκριση έχει εκδοθεί μετά την έναρξη εφαρμογής του Νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168Α΄).

Σε αυτή την περίπτωση, το αντάλλαγμα χρήσης κατατίθεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 2449 «Λοιπά Έσοδα από την εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών εν γένει στοιχείων του Δημοσίου» (ΦΕΚ 202Α΄/2005).

Όταν η έκταση στην οποία θα γίνει η επέμβαση δεν υπερβαίνει τα 25 στρέμματα ή η επέμβαση γίνεται εξ αρχής στο σύνολο της έκτασης το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται εφάπαξ.

Όταν η επέμβαση γίνεται σταδιακά κατά χώρο και χρόνο επί του δασικού χώρου, περιλαμβανομένων και των συνοδών έργων, το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται σταδιακά, ανάλογα με την έκταση επέμβασης και πριν από αυτήν, σύμφωνα πάντα με το σχέδιο εκμετάλλευσης που έχει κατατεθεί από τον υπόχρεο, στο οποίο προσδιορίζονται βάσει χρονοδιαγράμματος οι επιφάνειες επέμβασης και ο χρόνος έναρξης της επέμβασης, με δυνατότητα τροποποίησής του και της αντιστοίχου διαμορφώσεως του ποσού καταβολής. Η καταβολή του αναλογούντος κάθε φορά ανταλλάγματος χρήσης είναι δεσμευτική για τον υπόχρεο.

Στην περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του, υποχρεούται σε καταβολή ανταλλάγματος χρήσης για το σύνολο της έκτασης για την οποία εγκρίθηκε η επέμβαση.

Με την ίδια ΚΥΑ τροποποίειται η παρ. 6 της αριθμ. 165384/405/30.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 365) περί «Υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης», ως εξής:

Το αντάλλαγμα χρήσης αναφέρεται στην απόφαση που αφορά στην επέμβαση, η δε είσπραξή του πραγματοποιείται:
α) Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής του, πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση (περίπτωση έγκρισης επέμβασης) ή πριν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής της (περίπτωση της παραχώρησης).
β) Στην περίπτωση της σταδιακής καταβολής του ανταλλάγματος, πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση (περίπτωση έγκρισης επέμβασης) ή πριν από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής της (περίπτωση της παραχώρησης).

Σε περίπτωση παραιτήσεως ή μη ολοκλήρωσης της δραστηριότητας επέμβασης από τον υπόχρεο προ του χρόνου διάρκειας της έγκρισης εκμετάλλευσης, υποχρεούται στην καταβολή όλου του υπολοίπου του ανταλλάγματος χρήσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 165384/405/30−1−2012 (ΦΕΚ 365 Β΄) περί «Υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης» ως έχει.

Η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσης και κάθε προηγούμενη που ρύθμιζε διαφορετικά το υπόψη θέμα παύει να ισχύει.

Σχετικό αρχείο:

  • ΚΥΑ 109380/3281/28.5.2014 (ΦΕΚ 1419 Β΄) Τροποποίηση της αριθμ. 165384/405/30−1−2012 (ΦΕΚ 365 Β΄) περί «Υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης»


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: