Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

YPEKA43

Με τίτλο «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε, σήμερα (9/12), στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Το ν/σ αποτελείται από 15 άρθρα χωρισμένα σε δυο κεφάλαια. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κεφάλαιο Β δεν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Αποτελείται από διατάξεις που προτάθηκαν από διαβουλεύσεις σχεδίων νόμων του ΥΠΕΚΑ και αιτήματα πολιτών και υπηρεσιών. Με το άρθρο 12 (κεφ. Β) επέρχονται μεταβολές στη δασική νομοθεσία. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Θεωρείται τελεσίδικος ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ή τμήματος επιφάνειας γης που έχει γίνει με έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα, χωρίς την προβλεπόμενη ενδικοφανή διαδικασία και ο χαρακτήρας της έκτασης δεν επανεξετάζεται, ενώ τυχόν ασκηθείσες προσφυγές στις οικείες επιτροπές θεωρούνται ως μη ασκηθείσες.

β. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής, στις διατάξεις περί έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, καθώς και χορτολιβαδικών εκτάσεων με την οριζόμενη μορφή που, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς άδεια της αρμόδιας δασικής αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι, οι εν λόγω εκτάσεις διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις χρήσεις αυτές.

Προβλέπεται η υποχρέωση στους κατόχους των ανωτέρω εκτάσεων να καταβάλουν χρηματικό αντάλλαγμα για την απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή χρήσης της έκτασης, για να αναδασωθεί ή να δασωθεί αντίστοιχη έκταση. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του εν λόγω ανταλλάγματος σε μηνιαίες δόσεις, με τους οριζόμενους περιορισμούς ως προς τον αριθμό αυτών και το ύψος κάθε δόσης. Η καταβολή του ανταλλάγματος αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης από τον κάτοχο έκτασης, ο οποίος, μόνο κατόπιν εξόφλησης αυτού, δύναται να μεταβιβάσει τη χρήση της έκτασης. Έως την εξόφληση του ανταλλάγματος, η ισχύς των διοικητικών πράξεων και πρωτοκόλλων, που τυχόν έχουν εκδοθεί για την προστασία των ανωτέρω εκτάσεων, αναστέλλεται και παύει μετά την εξόφληση αυτού ενώ πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής εκδοθέντα για τις εκτάσεις αυτές ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά. Η αλλαγή της γεωργικής εκμετάλλευσης των ανωτέρω εκτάσεων συνεπάγεται την ανάκληση της χορηγηθείσας έγκρισης και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων,

γ. Επιτρέπεται, εφεξής:

i) η επέμβαση και σε δάση για την κατασκευή σωφρονιστικών καταστημάτων.

ii) η επέκταση των λειτουργούντων, σε περιφερειακές ενότητες της χώρας χωρίς καθορισμένες λατομικές περιοχές, λατομείων αδρανών υλικών σε όμορες δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις για την εκτέλεση έργων μεγάλης εθνικής σημασίας, χωρίς την προϋπόθεση της έκδοσης άρσης αναδάσωσης.

δ. Περιλαμβάνονται και οι ιεροί ναοί, οι εγκαταστάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και οι εγκαταστάσεις κέντρων περιβαλλοντικής ενημέρωσης, στα κτίρια και τις εκμεταλλεύσεις, που ενώ έχουν εγκατασταθεί σε δάση χωρίς την απαιτούμενη άδεια της δασικής υπηρεσίας, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για τρία έτη, πριν συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ε. Ρυθμίζονται θέματα αναμόρφωσης και κύρωσης του δασικού χάρτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα, κατά περίπτωση, οριζόμενα.

Σχετικά αρχεία:ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: