Υλοποίηση προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2015» και κατανομή πιστώσεων

fek

Με την αριθμ. 120103/208/9-1-2015 (ΦΕΚ Β′ 60) απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ, καθιερώνεται υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης καθώς και η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών που εκπονήθηκε και προεγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και θα υλοποιηθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, με προϋπολογισμό 1.550.000 €.

Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (Κυριακές και εξαιρέσιμες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), θα παρέχεται από τους κλάδους του υπηρετούντος προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες που αναφέρονται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας περί «Καθορισμού ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες».

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από τον Ιανουάριο 2015 και για τρεις μήνες (ή 13 εβδομάδες) εντός του έτους 2015.

Η ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων ανά οργανική μονάδα, θα εμφανίζεται σε παράρτημα που θα συνοδεύει τις  οδηγίες υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος που θα εκδοθούν από την Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, σύμφωνα με τις συνολικές πιστώσεις που κατανέμονται σε κάθε Περιφέρεια όπως αυτές παρατίθενται στον πίνακα 1 της παρούσας.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης, ορίζονται οι εκάστοτε προϊστάμενοι της οργανικής μονάδας, οι οποίοι: 

  • Θα συντάξουν πίνακα υπαλλήλων οι οποίοι θα συγκροτούν κάθε μήνα τα συνεργεία επιφυλακής και τα περίπολο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην αναλυτική εγκύκλιο οδηγιών εφαρμογής της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.
  • Θα τροποποιούν τον πίνακα υπαλλήλων, στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατάστασή τους σε αυτόν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες ή συνεπεία μεταθέσεων, ασθένειας κ.λπ.

katanomi_pistoseon

Σχετικό αρχείο:

  • Υ.Α. 120103/208/9-1-2015 (ΦΕΚ Β′ 60) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2015» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: