Τροποποίηση της ΚΥΑ «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσα»ς

alepou

Με την υπ’ αριθ. 1049/41498/5.4.2016 κοινή Υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τροποποιείται η ΚΥΑ για το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα (331/10301/25.01.2013 ΦΕΚ Β΄ 198). Πρόκειται για την δεύτερη τροποποίηση της παραπάνω ΚΥΑ, είχε προηγηθεί τροποποίηση με την υπ’ αριθ. 3941/120925/2013 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2642).

Παρατίθενται απόσπασμα της απόφασης που αναφέρεται στη δασική υπηρεσία:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της αριθ. 331/10301/25.01.2013 απόφασης
1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 3
Φορείς − Αρμοδιότητες

Υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίηση του προγράμματος είναι:
1. Οι επίσημες κτηνιατρικές αρχές.

………………………………………

2. α) Η Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια:

i) για το συντονισμό των ενεργειών που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της παρούσης από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τον ορισμό υπευθύνων σε αυτές, για την απρόσκοπτη εφαρμογή και παρακολούθηση του Προγράμματος,

ii) για την παροχή οδηγιών προς τις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων, στις περιφερειακές ενότητες εφαρμογής του προγράμματος, αναφορικά με τη συλλογή δειγμάτων νεκρών άγριων θηλαστικών σε απαγορευμένες και μη για την θήρα περιοχές ή και την δειγματοληψία στα πλαίσια εφαρμογής της ενεργητικής επιτήρησης, 

iii) για την παροχή οδηγιών προς τις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων, στις περιφερειακές ενότητες εφαρμογής του προγράμματος, προκειμένου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στη δραστηριότητα της θηροφύλαξης, να διενεργούν, για τους σκοπούς του παρόντος, ελέγχους στα βιβλιάρια υγείας των κυνηγητικών σκύλων καθώς και στην τήρηση των σχετικών με τη σήμανσή τους, από την εθνική νομοθεσία, διατάξεων,

iv) για τη λήψη μέτρων ενημέρωσης του πληθυσμού που δραστηριοποιείται στο δασικό χώρο σχετικά με τη λύσσα και τις επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία και την παροχή των απαραίτητων οδηγιών, για την ασφάλειά τους. Επιπροσθέτως η ενημέρωση των ομάδων αυτών αποσκοπεί στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε σε συνεργασία με τις τοπικές και δασικές Αρχές να συμβάλλουν στο έργο της συλλογής των προβλεπόμενων από το Πρόγραμμα δειγμάτων άγριων ζώων και της έγκαιρης αποστολής τους στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη λύσσα.

ν) οι δασικοί υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών των αποκεντρωμένων διοικήσεων συνδράμουν στη συλλογή και προσκόμιση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρών ευαίσθητων ως προς τον ιό της Λύσσας ζώων στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος της Παθητικής Επιτήρησης για τη Λύσσα σε συνεργασία με τους φύλακες θήρας και στη συμμετοχή σε συνεργεία δίωξης που συγκροτούνται στα πλαίσια του Δασικού Κώδικα, με σκοπό τη συλλογή και προσκόμιση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές δειγμάτων αλεπούδων στα πλαίσια Εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για τη λύσσα.

β) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος είναι αρμόδια για την ενημέρωση των μελών των Κυνηγετικών Οργανώσεων της (Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και Κυνηγετικούς Συλλόγους) σχετικά με τη λύσσα και τις επιπτώσεις της στη Δημόσια Υγεία και την παροχή των απαραίτητων οδηγιών, προκειμένου, με τη συνεργασία των τοπικών Κτηνιατρικών και Δασικών Αρχών, να συμβάλλουν στο έργο της συλλογής των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα δειγμάτων ζώων της άγριας πανίδας και της έγκαιρης αποστολής τους στην Κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και στην συνέχεια στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.

Οι κυνηγοί και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων συλλέγουν και προσκομίζουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρά ευαίσθητα ως προς τον ιό της Λύσσας ζώα στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος της Παθητικής Επιτήρησης για τη Λύσσα τηρώντας τα μέτρα βιοασφάλειας του Παραρτήματος ΙΙ. Αναφορικά με το πρόγραμμα ενεργητικής επιτήρησης για τη Λύσσα, οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συμβάλουν στη θανάτωση και προσκόμιση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές αλεπούδων στα πλαίσια Εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για τη Λύσσα σύμφωνα με το Πρόγραμμα για την εφαρμογή του Προγράμματος, οι λεπτομέρειες του οποίου καθορίζονται σε κάθε εμβολιακή καμπάνια με σχετική Υπουργική απόφαση.

Οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και οι υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών πέρα από τη συμβολή τους στη συλλογή των δειγμάτων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 παρ. ιδ και άρθρο 4 παρ. 9 του Ν. 4039/2012 (Α΄ 15/2−2−2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους για βεβαίωση παραβάσεων του Ν. 4039/2012, δύνανται να διενεργούν ελέγχους στα βιβλιάρια υγείας ή/και διαβατήρια των κυνηγετικών σκύλων για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. α του ανωτέρω νόμου και ιδιαιτέρως των σχετικών προληπτικών εμβολιασμών και να βεβαιώνουν τις αντίστοιχες παραβάσεις.

γ) Τα μέλη των περιβαλλοντικών οργανώσεων δύνανται να συμβάλλουν στο έργο της συλλογής και προσκόμισης στις κτηνιατρικές αρχές νεκρών ζώων της άγριας πανίδας στα πλαίσια εφαρμογής τους Προγράμματος Παθητικής Επιτήρησης της Λύσσας τηρώντας τα μέτρα βιοασφάλειας του Παραρτήματος ΙΙ.

………………………………………………. »


Σχετικό αρχείο:

  • ΚΥΑ 1049/41498/5.4.2016 (ΦΕΚ Β´ 1067): Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 331/10301/25.01.2013 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 198 Β΄) «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα».


ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Δασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: