Γνωμοδότηση ΝΣΚ για την διαδικασία ενσωμάτωσης της έγκρισης επέμβασης στις ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆

nsk

Με απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Τσιρώνη, έγινε αποδεκτή η υπ’ αριθ. 125/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ που αφορά στη διαδικασία ενσωμάτωσης της έγκρισης επέμβασης στις ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆. Οι γνωµοδοτήσεις του ΝΣΚ µετά την αποδοχή τους από τον αρµόδιο Υπουργό αποτελούν πράξεις που είναι υποχρεωτικές για τη ∆ιοίκηση.

Όπως αναφέρει η απόφαση, «με την γνωμοδότηση γίνεται δεκτό ότι οι παλαιές αυτοτελείς και εκτελεστές πράξεις εγκρίσεως επεμβάσεως σε δασική έκταση παύουν να ισχύουν μόνο κατά το μέρος που το περιεχόμενό τους ρυθμίζεται διαφορετικά από τη νέα ΑΕΠΟ (τροποποιητική ή ανανεωτική), στην οποία ενσωματώνεται η νέα γνωμοδότηση της δασικής αρχής, είτε παύουν τελείως να ισχύουν, εφόσον η νέα γνωμοδότηση έχει εξ ολοκλήρου διάφορο περιεχόμενο. Επομένως, οι αρχικές πράξεις, στο βαθμό που δεν καταργούνται από την ΑΕΠΟ (με ενσωματωμένη τη γνωμοδότηση) εξακολουθούν να ισχύουν ως αυτοτελείς διοικητικές πράξεις παράλληλα με τις νέες ΑΕΠΟ, χωρίς να δύναται πλέον να τροποποιηθούν αυτοτελώς. Η ΑΕΠΟ εμπεριέχει ενσωματωμένη τη γνωμοδότηση της δασικής υπηρεσίας, ακολουθούμενης σ’ ότι αφορά στην έγκριση επέμβασης, το περιεχόμενο αυτής.

»Σε περίπτωση τροποποιήσεως ή ανανεώσεως ΑΕΠΟ ή υπαγωγής σε ΠΠ∆, που οι αρχικές πράξεις εκδόθηκαν με το προγενέστερο του νόμου 4014/2011 καθεστώς χωρίς απόφαση εγκρίσεως επεμβάσεως, η υποβαλλόμενη κατά το στάδιο αυτό αιτιολογημένη γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής αρχής ενσωματώνεται στη νεότερη πράξη, επέχουσα και θέση εγκρίσεως επεμβάσεως και αποτελούσα ενιαία με αυτήν διοικητική πράξη, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς.

»Οι αποφάσεις εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων (A.Ε.Π.Ο.) και υπαγωγής σε ΠΠ∆ που εκδόθηκαν με το καθεστώς του νόμου 4014/2011 χωρίς γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής αρχής, επιβάλλεται να ανακαλούνται για λόγους νομιμότητας και δημοσίου συμφέροντος, ούτως ώστε να γνωμοδοτήσει αρμοδίως η δασική υπηρεσία και ν’ ακολουθηθεί η διαδικασία της ενσωμάτωσης».

Σχετικά αρχεία:

Y.A. 144568/4102/2-8-2016 Αποδοχή της υπ’ αριθ. 125/2016 Γνωμοδοτήσεως του Γ ́ Τμήματος Ν.Σ.Κ.

ΓνμδΝΣΚ 125/2016 Ζητήματα που αφορούν στις αποφάσεις εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

.

.

.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: