Διαβούλευση για την ανάρτηση των δασικών χαρτών

DASIKOIXARTES_Δάση

Ηλεκτρονική διαβούλευση επί του κειμένου υπουργικής απόφασης (άρθρο 21 παρ. 2 εδάφια β, γ, δ και ε νόμου 3889/2010 όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. Θ νόμου 4389/2016) που αφορά στον καθορισμό θεμάτων σχετικών με τις διαδικασίες ανάρτησης των δασικών χαρτών, υποβολής, παραλαβής επεξεργασίας και εξέτασης των αντιρρήσεων, της συγκρότησης και λειτουργίας των Σημείων Υποστήριξης Υποβολής Αντιρρήσεων και των ΕΠ.Ε.Α. και λοιπά θέματα διόρθωσης, συμπλήρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών, προκειμένου να υποβληθούν παρατηρήσεις και σχόλια επί αυτού.

Σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται, έως την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dasktim@gmail.com.

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α. θέματα σχετικά με την διαδικασία ανάρτησης και δημοσιοποίησης των δασικών χαρτών που προβλέπεται στο άρθρο 14, του ν.3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και θέματα που αφορούν τον τρόπο ενημέρωσης και πρόσκλησης των ενδιαφερομένων προς υποβολή αντιρρήσεων.

β. Θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, στελέχωση και λειτουργία του προσωρινού Σημείου Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, τη σύνταξη, υποβολή, παραλαβή, καταχώριση και επεξεργασία των αντιρρήσεων και των συνοδευτικών τους στοιχείων, το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων, το περιεχόμενο κάθε εντύπου που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες εφαρμογής του ν.3889/2010, όπως ισχύει, τον τρόπο προσδιορισμού των συντεταγμένων των κορυφών των πολυγώνων για τις εκτάσεις των οποίων αμφισβητείται ο χαρακτήρας, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων για τις εκκρεμούσες αιτήσεις και υποθέσεις της διαδικασίας του άρθρου 14 ν. 998/1979, κατά την ανάρτηση, τον τρόπο παροχής γενικότερων οδηγιών και διευκρινίσεων για την υποβολή αντιρρήσεων και τη διαδικασία διόρθωσης των πρόδηλων σφαλμάτων τους, τον τρόπο τεκμηρίωσης των αντιρρήσεων αυτών, καθώς και την ανάθεση σε τρίτους βοηθητικών εργασιών καταχώρισης, επεξεργασίας και προετοιμασίας της εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α, σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18 του ν.3889/2010, όπως ισχύει,, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την ηλεκτρονική ανάρτηση και υποβολή αντιρρήσεων.

γ. Ειδικά θέματα που αφορούν τη διαδικασία διόρθωσης, συμπλήρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 19 και 20 του ν.3889/2010, όπως ισχύει.

δ. Θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α., την οργάνωση της διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσεων, την επιστημονική, τεχνική, διοικητική και νομική υποστήριξη των ΕΠ.Ε.Α. στο έργο τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: