Καθορισμός αποζημίωσης για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων

fek_yodd

Με κοινή απόφαση των αναπλ. υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η αποζημίωση για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Επιλύσεως ∆ασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.∆.Α.), του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα, ως εξής:

α. Πρόεδρος, δέκα ευρώ (10€) ανά υπόθεση.

β. Μέλη, οκτώ ευρώ(8€) ανά μέλος και ανά υπόθεση.

γ. Γραμματέας, πέντε ευρώ (5€) ανά υπόθεση.

Τα αναπληρωματικά μέλη των ως άνω Επιτροπών αποζημιώνονται σε περίπτωση αναπλήρωσης και ανάλογα με τις συνεδριάσεις.

Η Επιτροπή υποχρεούται να διεκπεραιώνει 20 υποθέσεις ανά μήνα (εξέταση αυτών και έκδοση σχετικών αποφάσεων).

Αριθμός συνεδριάσεων ορίζονται οι τέσσερις ανά μήνα, κατ’ ελάχιστον, με την προϋπόθεση ύπαρξης προς εξέταση ανάλογων αντιρρήσεων.

Σε περίπτωση άσκησης αντιρρήσεων προς εξέταση, λιγότερων από είκοσι (20) υποθέσεων ανά μήνα, η αποζημίωση των ΕΕ∆Α περικόπτεται ανάλογα.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης περισσότερων από είκοσι (20) υποθέσεων, αποζημίωση για τις επιπλέον καταβάλλεται ανά υπόθεση, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών των συμμετεχόντων στις ΕΕ∆Α, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 Ν. 4354/2015, δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών υπολογίζεται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας και υπόκεινται σε κρατήσεις σύμφωνα με τις σχετική νομοθεσία.

Η λειτουργία των επιτροπών πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν.4354/2015.

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της συγκρότησης των Επιτροπών στο ΦΕΚ και σε καμιά περίπτωση νωρίτερα από ένα έτος πριν από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 3-12-2015.

Σχετικό αρχείο:
ΚΥΑ 147505/5241/26.10.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 590/03.11.2016) Καθορισμός αποζημίωσης των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) για την επίλυση διαφορών αναφερομένων στο χαρακτηρισμό μίας περιοχής ή τμήματος.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 07.11.2016ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: