Advertisements

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2016

Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2016. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

→ – 2018 | – 2017 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες

 

 • Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α ́ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. ΕΑΑΔΗΣΥ 179/16 (ΦΕΚ Β´ 4327/30-12-16)
 • Εκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16. ΕΑΑΔΗΣΥ 182/16 (ΦΕΚ Β´ 4269/30-12-16)
 • Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων». Έγγραφο 11534/15.12.2016
 • Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη. ΚΥΑ 147797/2746/30.11.2016 (ΦΕΚ Β´ 3985) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ δείτε τη νέα ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017)
 • 6η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Απόφαση 146338/5138/13.12.2016 (ΑΔΑ: 7ΖΒΝ4653Π8-ΓΡΛ)
 • 5η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Απόφαση 148599/6283/13.12.2016 (ΑΔΑ: 6ΛΠ14653Π8-Θ08).
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 125Β ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 – 2013 ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 04.3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2020, ΥΠΕΝ». Απόφαση 149404/6393/12.12.2016 (ΑΔΑ: ΩΛΥΞ4653Π8-Ξ92)
 • Καθορισμός συνεχιζόμενων πράξεων/έργων του Μέτρου 125B του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 «Στήριξη σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας», Δράση 4.3.3 «Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου» του ΠΑΑ 2014-2020, με Κωδικούς ΟΠΣΑΑ και Κωδικούς ΣΑΕ έργων του συνημμένου Πίνακα συνεχιζόμενων πράξεων. Υ.Α. 147789/2681/22.11.2016 (ΑΔΑ: 7Φ364653Π8-ΘΘ7)
 • Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων, για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Υ.Α. 147973/3204/1.12.2016 (ΑΔΑ: 77ΞΖ4653Π8-ΖΤ7)
 • Ερμηνεία ως προς τον τύπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010. Εγκύκλιος 148587/6214/1.12.2016 (ΑΔΑ: 6ΞΞΚ4653Π8-ΚΞ3)
 • Καθορισμός συνεχιζόμενων πράξεων/έργων του Μέτρου 226 – Δράση 2 «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποφυγής επιπτώσεων πλημμυρών» του Προγράμματος «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», στο Μέτρο 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών», του ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρα: 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», με Κωδικούς ΟΠΣΑΑ και Κωδικούς ΣΑΕ έργων του συνημμένου Πίνακα συνεχιζόμενων πράξεων. Υ.Α. 147793/2738/23.11.2016 (ΑΔΑ: ΨΠ1Ε4653Π8-Ψ7Θ)
 • Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικά με την προθεσμία εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» Κανονισμού Ξυλείας. Εγκύκλιος 148569/6098/28.11.2016 (ΑΔΑ: ΩΗΗ34653Π8-ΒΙ3)
 • Διεθνής Σύμβαση CITES – Επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην τροποποίηση (αντικατάσταση του Παραρτήματος) του Καν. (ΕΚ) 338/97. Εγκύκλιος 146598/6104/23.11.2016 (ΑΔΑ: 6ΛΡΝ4653Π8-ΒΣΜ)
 • Περί καθορισμού δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών ορισμένων Νομών της χώρας για πυροπροστασία των δασών έτους 2015. Υ.Α. 147966/3119/21-11-2016 (ΑΔΑ: 67ΖΒ4653Π8-ΟΡΓ)
 • Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων, για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Υ.Α. 147965/3120/21-11-2016 (ΑΔΑ: Ω6964653Π8-7ΚΒ).
 • Διευκρινίσεις για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α 2016) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». Εγκύκλιος 143598/2995/10.11.2016 (ΑΔΑ: 6ΒΨΒ4653Π8-ΑΩΛ)
 • Καθορισμός αποζημίωσης των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) για την επίλυση διαφορών αναφερομένων στο χαρακτηρισμό μίας περιοχής ή τμήματος. ΚΥΑ 147505/5241/26.10.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 590/03.11.2016)
 • Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β ́, γ ́, δ ́ και ε´ τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010 όπως ισχύει. Υ.Α. 146776/2459/21-10-2016 (ΦΕΚ Β´ 3532/03.11.2016)
 • Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της υπ’ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2872 Β). ΚΥΑ 146506/5185/19-10-2016 (ΦΕΚ Β´ 3457)
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ «Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας» (Β΄224) και κατάργηση αποφάσεων για την έκδοση αδειών θήρας. Υ.Α. 143570/2614/4.10.2016 (ΦΕΚ Β´ 3407)
 • Π.δ. 115/2016 (ΦΕΚ Α΄197) Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που φέρουν αυτοί.
 • Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΥΑ 2437/4.10.2016 (ΦΕΚ Β´ 3257)
 • Οδηγία εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ως ισχύει, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 4315/2014. Εγκύκλιος 145957/4835/4-10-2016 (ΑΔΑ: 739Δ4653Π8-ΛΒΜ)
 • Εφαρμογή συστήματος Δέουσας Επιμέλειας από Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων που ενεργούν ως Φορείς Εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ξυλείας [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010]. Εγκύκλιος 145594/1957/30-09-2016
 • Παροχή Οδηγιών για την υποβολή σε ενιαία μορφή της ετήσιας αναφοράς σχετικά με την διεξαγωγή των ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Ξυλείας. Εγκύκλιος 144549/4900/15-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΜΘ94653Π8-ΞΦΡ)
 • Αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας στις περιπτώσεις τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου και επί οριοθετημένων οικισμών. Εγκύκλιος 129867/4859 π.ε./8-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΘΓ4653Π8-Θ4Ε)
 • Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων. Υ.Α. 143792/1794/3-8-2016 (ΦΕΚ Β´ 2750)
 • Κανονισμός FLEGT – Επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου – Γνωστοποίηση του Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2016/1387. Εγκύκλιος: 145050 /4407/22-08-2016 (ΑΔΑ: 6ΞΚΥ4653Π8-Π30)
 • Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β’). ΚΥΑ 144531/4225/3-8-2016 (ΑΔΑ: ΩΖΔΠ4653Π8-2ΦΙ)
 • Συνεχιζόμενες πράξεις/έργων Μ 125Β και Μ 226 (Δράση 1, 2 και 3) του ΠΑΑ 2007-2013 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. Εγκύκλιος 143798/1913/16-8-2016 (ΑΔΑ: ΩΕΦ44653Π8-ΘΚ7)
 • 4η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Απόφαση 144537/4136/10-8-2016 (ΑΔΑ: ΩΑΜΘ4653Π8-ΓΟ7)
 • 3η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 143520/3661/3-8-2016 (ΑΔΑ: Ω5Κ34653Π8-ΚΘΟ).
 • Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του μέτρου 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 κατά το έτος 2016». ΚΥΑ 5376/22-7-2016 (ΦΕΚ Β´ 2400)
 • Μεταφορά ανειλημμένων υποχρεώσεων έργων του Μ 125Β και Μ 226 (Δράση 1, 2 και 3) του ΠΑΑ 2007-2013 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. Εγκύκλιος 143789/1751/3-8-2016 (ΑΔΑ: 6ΞΑΦ4653Π8-90Α)
 • 2η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Υ.Α. 140410/2363 /22-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΨ4Ρ4653Π8-ΜΑΦ)
 • Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γ.Γ. του Υ.Π.ΕΝ, στις Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών της χώρας. ΚΥΑ 2455/81936/15-7-2016 (ΦΕΚ Β´ 2271).
 • Κατάρτιση, ανάρτηση, κύρωση δασικών χαρτών. Εγκύκλιος 143783/1597/20-7-2016 
 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2016 για υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας».

–  Α.Δ. Αιγαίου
–  Α.Δ. Αττικής
– Α.Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
– Α.Δ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
– Α.Δ.Κρήτης
– Α.Δ.Μακεδονίας – Θράκης
– Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιοινίου

 • 1η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Υ.Α. 142249/3115/27-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΙ4Δ4653Π8-6Ι4).
 • Διαδικασία για τη μεταφορά-μετάπτωση πράξεων/έργων των Δασικών Μέτρων Μ 125Β και 226 (1,2 & 3) του Π.Α.Α. 2007-2013 στο Π.Α.Α. 2014-2020. Εγκύκλιος 141800/1378/17-6-2016 (ΑΔΑ: 7ΞΝΚ4653Π8-4ΑΒ)
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης – χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «ανάπτυξης θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2016» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2016. Απόφαση 129386/4165/25-9-2015 (ΑΔΑ: Ω5ΘΓ4653Π8-ΥΓΙ)
 • Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2016. ΚΥΑ 1677/65137/6-6-2016 (ΦΕΚ Β 1639)
 • Ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο της κατ’αρθρ. 129 ΚΔΔ/μιας έκθεσης υπηρεσιακών απόψεων της διοίκησης προς τα διοικητικά δικαστήρια ουσίας. Εγκύκλιος 140470/2499/1-6-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΧ34653Π8-0Λ2)
 • Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». Εγκύκλιος: ΠΟΛ 1064/30-5-2016 (ΑΔΑ: 6ΧΜΙΗ-5ΔΧ)
 • Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2016 και κατανομή πιστώσεων. Υ.Α. 140577/2480/26-4-2016 (ΦΕΚ Β´ 1348).
 • Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ − 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) για το έτος 2016. Υ.Α. 140578/2481/26-4-2016 (ΦΕΚ Β´ 1348).
 • Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 4 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών − Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α ́ 159). Υ.Α. 12707/22-4-2016 (ΦΕΚ Β´ 1308)
 • Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020». Υ.Α. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ Β´ 1273)
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης – χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2016» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2016. Απόφαση 139767/2318/25.4.2016 (ΑΔΑ: 75ΚΑ4653Π8-ΔΡΥ)
 • Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας-κατάταξη υπαλλήλων. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 13666/21-4-16
 • Έγκριση ένταξης έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016». ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 103.1.3/22-4-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΠΨ46Ψ844-ΗΤΩ)
 • Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 221 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 08 (Υπομέτρο 8.1) του ΠΑΑ 2014 – 2020. Απόφαση 3030/8-4-2016 (ΑΔΑ: 7ΜΒΙ4653ΠΓ-6Δ8)

 • Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 331/10301/25.01.2013 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 198 Β΄) «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα». ΚΥΑ 1049/41498/5-4-2016 (ΦΕΚ Β´ 1067)
 • Γνωστοποίηση επικαιροποιημένου καταλόγου ορισθέντων αρμόδιων Τελωνείων εισόδου και εξόδου, δειγμάτων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας της Σύμβασης CITES. Εγκύκλιος 139756 /2146/18-4-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΝ14653Π8-ΙΘΤ)
 • Απλούστευση διαδικασιών γνωμοδότησης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην κατηγορία Α1 της υπ’ αριθμ. 1958/12 υ.α. (ΦΕΚ-21 Β) όπως ισχύει. Δ. ΧΩΡ. ΣΧ.- 19806/14-4-16 
 • Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2016. Εγκύκλιος 2648/8-4-2016 (ΑΔΑ: 6Ι06465ΦΘΕ-94Ο)
 • Περί χορηγήσεως από τον οικείο Δασάρχη πιστοποιητικού για τον οριστικό και αμετάκλητο χαρακτήρα εκτάσεως. Εγκύκλιος 138626/1668/6-4-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΩΛ4653Π8-17Δ)
 • Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. Π.Δ. 32/2016 (ΦΕΚ Α´46) [και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑ354653Π8-ΣΛΧ]
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης – χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων» που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Χ.Π. «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2016. Απόφαση 1832/138595/31-3-2016 (ΑΔΑ: ΨΟΔΝ4653Π8-ΛΔ7)
 • Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.δ. 437/1981. Υ.Α. 135183/674/15-3-2016 (ΦΕΚ Β´ 859)
 • Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του N. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του N. 4280/2014. Υ.Α. 136255/683/7-3-2016 (ΦΕΚ Β´ 767) [και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΠΖΥ4653Π8-Χ6Φ]
 • Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016» και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2016. Υ.Α. 1307/11-3-2016 (ΑΔΑ: 73ΤΓ46Ψ844-Π72)
 • Αποστολή εντύπων Βιβλίου Συμβάντων, Δελτίων Ατομικών Αναφορών, Δελτίων Στοιχείων Ελεγχόμενου και Βιβλίου Ελέγχων Περιπόλου Δασικών Υπαλλήλων. Εγκύκλιος 138312/1469/11-3-2016 (ΑΔΑ: 78ΤΜ4653Π8-4Ο2)
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου 2014ΣΕ58400009 «Αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού ξυλείας (Κανονισμός ΕΕ αριθμ. 995/2010) και του Κανονισμού Flegt (Κανονισμός ΕΕ αριθμ. 2173/2005) (Π.Κ. 2013ΣΕ08400003)» του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2015 και χρηματοδότηση του 2016. Y.A. 138196/1464/15-3-2016 (ΑΔΑ: ΨΦΜΣ4653Π8-2Ο4)
 • Ενταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα. Εγκύκλιος   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 652/10-3-16
 • Δυνατότητα προσεγγίσεως εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την εγκατάσταση πυλώνων Δικτύων Υψηλής και Υπερύψηλης Τάσης. Εγκύκλιος 137356/919/18-2-2016 (ΑΔΑ: Ω1ΗΛ4653Π8-ΔΛΨ)
 • Καταβολή παραβόλου για τη συζήτηση αντιρρήσεων στις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.). Εγκύκλιος 137349/893/19-2-2016 (ΑΔΑ: 75ΚΜ4653Π8-2ΧΝ)
 • Γνωστοποίηση της 12-2-1016 ανακοίνωσης της επιτροπής για το «Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία”. Εγκύκλιος 137254/910/18-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΚΞΩ4653Π8-703)
 • 1η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2015 και χρηματοδότηση του 2016. Υ.Α. 135991/722/9-2-2016 (ΑΔΑ: 75ΓΧ4653Π8-Σ7Η)
 • Προσδιορισμός κόστους ζημίας, αποκατάσταση μετά από καταστροφή και αποζημίωση από τη χρήση δημοσίων εκτάσεων, οι οποίες προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Εγκύκλιος 136766/745/15-2-2016 (ΑΔΑ: 72ΖΙ4653Π8-ΗΜ1)
 • Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2016. Εγκύκλιος 135445/413/29-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΘ3Ν4653Π8-ΚΩ6) [Επανάληψη στο ορθό  135445/413/29-3-2016 (ΑΔΑ: ΩΘ3Ν4653Π8-ΚΩ6)]
 • Εγκύκλιος διαδικασίας υποβολής δήλωσης εφαρμογής Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών” – Ανειλημμένες υποχρεώσεις που καλύπτονται από τον Μ08 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Εγκύκλιος 37092/10-2-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΧ446ΨΧΞΧ-6Ν9)
 • Καταβολή παραβόλου για τη συζήτηση αντιρρήσεων στις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.). Εγκύκλιος 136714/684/10-2-2016 (ΑΔΑ: 7ΘΧΒ4653Π8-ΘΟΞ)
 • Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων κατ’ εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005. Εγκύκλιος Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 782/27-1-2016.
 • Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Ελέγχων των Οργανισμών Παρακολούθησης σε εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 2, εδάφιο δ) της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015). Εγκύκλιος 135986/571/1-02-2016 (ΑΔΑ: 76ΔΝ4653Π8-Ψ32)
 • Κατάρτιση «Περιφερειακού Μητρώου Ελέγχων των Φορέων Εκμετάλλευσης» σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2 (ε) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015). Εγκύκλιος 135985/570/1-02-2016 (ΑΔΑ: 779Ν4653Π8-ΑΙΩ)
 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2016» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών. Υ.Α.  134121/6593/16-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 100/2016) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΧΦ54653Π8-ΓΜ2)
 • Καθορισμός Αρμοδίων Αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2005 «περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2008 «περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου “περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές  ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα”». ΚΥΑ  135279/159/12-1-2016 (ΦΕΚ Β´ 83)
 • Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 (γ) της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015). Εγκύκλιος 134389/181/13-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΤΒ4653Π8-ΗΑ1)
 • Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2 (β) της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015). Εγκύκλιος 134387/165/12-1-2016 (ΑΔΑ: 7ΝΝΝ4653Π8-3ΚΙ)
 • Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2015, χρηματοδότηση του επόμενου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Αριθ. 135264/158/12-1-2016 (ΑΔΑ: 6Ε0Α4653Π8-ΓΔ4)
 • Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων και τους Προϊσταμένους του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ. Υ.Α. οικ 201/5-1-2016 (ΦΕΚ Β´ 6)
 • Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2016.

Α.Δ. Αιγαίου (ΦΕΚ Β´ 7)
Α.Δ. Αττικής (ΦΕΚ Β´ 93)
Α.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β´ 72)
Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Β´ 2742/2015)
Α.Δ. Κρήτης (ΦΕΚ Β´ 2890/2015)
Α.Δ. Μακεδονίας − Θράκης (ΦΕΚ Β´ 2895/2015)
Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Advertisements
Μοιραστείτε το!
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Αρέσει σε %d bloggers: