Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017

tzip_dasiki_upiresia_dasofulakes

Με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ καθορίζεται το πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017. 

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, «με γνώμονα την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών και της διακίνησης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας, θα επαναληφθεί και για το τρέχον έτος το Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών, με σκοπό την παρουσία και τον αιφνιδιαστικό έλεγχο από πλευράς δασικής υπηρεσίας στα σημεία τέλεσης λαθροϋλοτομιών αλλά και διακίνησης των παράνομων προϊόντων αυτών. Επιπλέον, στις αρμοδιότητες των δασικών υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους υπάγονται πλέον κι αυτές που πηγάζουν από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με αριθ. 134627/5835/23.12.2015 (Β’ 2872) και 135279/159/12.01.2016 (Β’ 83) που αφορούν την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας [Καν.(ΕΕ) αριθ.995/2010] και FLEGT [Καν.(ΕΚ) αριθ. 2173/2005] αντίστοιχα.».

Η υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης λαθροϋλοτομιών συνίσταται στη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του ΣΚΔ – 1591, τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας. Η προκαλούμενη δαπάνη των ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2017.

Οι Προϊστάμενοι των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος καθώς και των προβλεπόμενων συνεργείων επιφυλακής και περιπόλων των υπαλλήλων.

Στο Παράρτημα Ι της εγκυκλίου περιγράφεται ενδεικτικά ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος πρόληψης λαθροϋλοτομιών. Η υλοποίηση στην πράξη έχει άμεση σχέση με τις διαθέσιμες ανά οργανική μονάδα, πιστώσεις και το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό αυτής. Στο Παράρτημα ΙΙ δίνεται η κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων ανά Περιφέρεια, ενώ στο Παράρτημα ΙΙΙ η κατανομή διατιθέμενων πιστώσεων ανά Νομό.

Σχετικά αρχεία:
Εγκύκλιος 151964/506/2-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΟΓ4653Π8-7ΙΠ) Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017
Υ.Α. 149807/6450/03.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 124/24.01.2017) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 02.02.2017


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Επικαιρότητα, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: