Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες

das_xartis

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπλ. υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σ. Φάμελλος, δίνονται διευκρινίσεις για τον χειρισμό από τις δασικές υπηρεσίες των ζητημάτων που διαπιστώθηκαν κατά τις εκτελούμενες αναρτήσεις δασικών χαρτών και σχετίζονται με:

  • μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις (άλλης μορφής/κάλυψης ή χορτολιβαδικές, ή έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού που δεν τις χαρακτηρίζουν ως δάση ή δασικές εκτάσεις) που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες, με αποφάσεις που είτε τις εξαιρούν με λεκτική διατύπωση, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα συνοδεύοντα αυτές τοπογραφικά διαγράμματα
  • εκτάσεις ευρισκόμενες σε καθεστώς νόμιμης αλλαγής χρήσης ή έχουν αλλάξει χρήση κατ’ εφαρμογή των άρθρων 67 ν. 998/1979, 14 ν. 1734/1987 και 12 ν. 3208/3208/2003 και συμπεριλαμβάνονται εντός ευρύτερων περιοχών κηρυγμένων ως αναδασωτέων, που λεκτικά εξαιρούν τής αναδάσωσης εκτάσεις, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα τοπογραφικά διαγράμματα που τις συνοδεύουν.

Οι δασικές υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να ενεργοποιηθούν, άμεσα και κατά προτεραιότητα στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, που αναρτώνται δασικοί χάρτες οι διαδικασίες προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση της ανάκλησης της απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης. Με την ολοκήρωση της διαδικασίας ανάκλησης της απόφασης κήρυξης θα ενημερωθεί και αναμορφωθεί ο δασικός χάρτης με τη νέα πράξη όπως ισχύει, αναλόγως με το στάδιο που βρίσκεται κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων (άρθ. 18 παρ. 2 ή άρθ. 20 παρ. 1 ν. 3889/10).

Επισημαίνεται στην εγκύκλιο ότι στις περιοχές που είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες εκτάσεις, ανεξαρτήτως ειδικού χαρακτήρα ή μορφής αυτών, δεν υποβάλλονται αντιρρήσεις αναφορικά με την απόφαση αναδάσωσης, εφόσον γι’ αυτές οφείλεται από πλευράς διοίκησης η ενέργεια της ανάκλησής τους (μερικής ή ολικής), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο.

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος 153373/441/22.2.2017 (ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ) Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

 


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 22.02.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: