Δασώσεις: Ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ (B´ 2380) η ΚΥΑ 1940/29-06-2017 με την οποία ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και εκχωρούνται οι αρμοδιότητες σε αυτήν.

Με την απόφαση αυτή, ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την έκδοση του απαιτούμενου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση μιας σειράς μέτρων-δράσεων του νέου ΠΑΑ, μεταξύ αυτών και του μέτρου της ενίσχυσης για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων (Μ 8.1), καθώς και για την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έναρξη υποβολής αιτήσεων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), για τις ακόλουθες δράσεις:

Μέτρα ΠΑΑ 2014-2020
1. Μ08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (άρθρα 21 – 26)
ΜΕΤΡΟ 8.1 «Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων»
2. ΜΕΤΡΟ 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα»
3. ΜΕΤΡΟ 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
4. ΜΕΤΡΟ 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
5. ΜΕΤΡΟ 8.6 «Στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων»
6. Μ12 – Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (άρθρο 30)
ΜΕΤΡΟ 12.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000»

Για τα ανωτέρω μέτρα/υπομέτρα η ΕΥΔ ΠΑΑ ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος για το διαθέσιμο προϋπολογισμό και τη δυνατότητα έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ.

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τις αρμοδιότητες να εισηγηθεί την έκδοση του απαιτούμενου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και να εκδώσει την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε υπομέτρο / δράση αρμοδιότητάς της.

Σχετικό αρχείο:
ΚΥΑ 1940/29-06-2017 ΦΕΚ (B´ 2380) Oρισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτήν.

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 14.07.2017

ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ – ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ
ΜΕΤΡΟ 8.1
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΔΑΣΩΣΗ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ»


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: