«Προληπτικές» προσλήψεις και διόρθωση λαθών στο κτηματολόγιο

Περισσότερα από 4,2 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι θα κοστίσει συνολικά κατά την ερχόμενη τριετία η…προληπτική θεραπεία – μέσω προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις έργου-, για καθυστερήσεις στις διαδικασίες κτηματογράφησης.

Οι αρμόδιοι έκριναν ότι ο φόρτος για το έργο που καλείται να υλοποιήσει η εταιρεία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.) είναι τόσο μεγάλος που, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν μπορούν να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την έγκαιρη υλοποίησή του ως το 2020.

Έτσι, τώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί με νομοθετική παρέμβαση να καλύψει τις ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό της ΕΚΧΑ Α.Ε. και εισάγει εξαιρέσεις από ισχύουσες διατάξεις ως προς τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Επίσης, επαναφέρει σε ισχύ τη δυνατότητα εξωδικαστικής διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννομο συμφέρον και μετά από πρόταση της ΕΚΧΑ Α.Ε. για συγκεκριμένο κτηματογραφημένο ακίνητο ή ομάδα ακινήτων.

Οι ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της κτηματογράφησης περιλαμβάνονται σε τροπολογία η οποία κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και υπογράφεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη, την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία Όλγα Γεροβασίλη και τον υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Όλα αυτά προωθούνται, κατά την κυβέρνηση, με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των κτηματογραφήσεων και της κύρωσης των δασικών χαρτών το 2020 (έργα τα οποία βρίσκονται υπό ανάθεση και σε εξέλιξη). Παράλληλα, προβάλλεται ως απαραίτητη, η νομοθετική πρόβλεψη, προκειμένου «να μην τεθεί σε κίνδυνο αλλά να εξασφαλισθεί η επιτυχής εξέλιξη των υπολειπόμενων έργων κτηματογράφησης για το σύνολο της χώρας».

Η κυβέρνηση σπεύδει να προλάβει τις προθεσμίες, καθώς η ελληνική πολιτεία έχει αναλάβει τη μνημονιακή υποχρέωση να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή το εθνικό κτηματολόγιο στη χώρα έως το 2020. Οι δεσμεύσεις της χώρας προς τους εκπροσώπους των δανειστών για την τελευταία φάση του έργου (περίοδος 2018-2020), αφορούν στην κτηματογράφηση του 60% των δικαιωμάτων της χώρας και τη σύνταξη δασικών χαρτών για το 45% της χώρας.

Με την τροπολογία παρέχεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. η δυνατότητα προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου , καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης για την έκδοση της οποίας δεν απαιτείται η έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Ορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και ελέγχου τους από το ΑΣΕΠ για την επιλογή των προσληπτέων ενώ προβλέπεται ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, τα κριτήρια κατάταξης, αλλά και η διάρκεια των συμβάσεων, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4 έτη.

Επίσης, τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2664/1998 σχετικά με τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών.

Όσον αφορά στις δαπάνες από τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, υπολογίζεται ότι, προκαλείται, σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (φορέας Γενικής Κυβέρνησης) δαπάνη, η οποία ανέρχεται, για κάθε ένα εκ των ετών των συναπτόμενων συμβάσεων (2018 – 2020), στο ποσό των 1.400.000 ευρώ, περίπου, ενώ για το έτος 2017 περιορίζεται στο ποσό των 560.000 ευρώ, περίπου.

Η εταιρεία στην τρέχουσα φάση επιβλέπει 36 έργα κτηματογράφησης, ενώ για την ολοκλήρωση του έργου και παράλληλα με αυτές, πρέπει να αναλάβει και την επίβλεψη επιπλέον 48 συμβάσεων.

Οι αρμόδιοι σημειώνουν ότι λόγω των έργων που πρόκειται να γίνουν τα επόμενα τρία χρόνια χρειάζεται ενίσχυση του προσωπικού όχι μόνο στις αρμόδιες Διευθύνσεις Έργων και Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος αλλά και σε υποστηρικτικές Διευθύνσεις, όπως οι Διευθύνσεις Οικονομικού και Πληροφορικής.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, με τη ρύθμιση επιδιώκεται να αποφευχθούν οι κίνδυνοι:

  • μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του εργοδότη, λόγω αδυναμίας των αρμοδίων Διευθύνσεων να εκτελέσουν ελέγχους, να εκδώσουν εγκριτικές αποφάσεις, να παραλάβουν εργασίες κλπ εντός των προβλεπόμενων από τις συμβάσεις χρόνων,
  • αύξησης του κόστους των έργων λόγω οικονομικών απαιτήσεων από τους αναδόχους εξαιτίας των καθυστερήσεων,
  • υποβάθμισης της ποιότητας ιδίως της κτηματογράφησης, καθώς οι προδιαγεγραμμένοι έλεγχοι τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, όσο και επί των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων, δεν θα είναι δυνατόν να συνεχιστούν ελλείψει προσωπικού,
  • πλημμελούς παρακολούθησης των ειδικών θεμάτων κάθε σύμβασης, ώστε εγκαίρως να εντοπίζονται και να προλαμβάνονται αστοχίες των αναδοχών που θα είχαν δυσμενείς συνέπειες στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ποιότητα των έργων.

Ολόκληρη η τροπολογία (1148/53 26.7.2017) είναι η εξής:

«Άρθρο “Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της κτηματογράφησης”

1. α. Προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες, η εταιρία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.) δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τις εν λόγω προσλήψεις, εκδίδεται προκήρυξη από την εταιρία με την σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ και περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί καθώς και σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων.

Για την έκδοση της προκήρυξης, δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της Π.Υ.Σ. με αριθμ. 33 της 27.12.2006/06 (ΦΕΚ 280 Α- 28-12-2006). Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και του ΑΣΕΠ, καθώς και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά,), β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ε) η διάρκεια των συμβάσεων, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσαρα έτη, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

β. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην εταιρία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ», η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες (α) αποκλεισμένων, (β) κατάταξης και (γ) επιλεγομένων τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο ΑΣΕΠ τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την δημοσίευσή τους, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. κατά των προσωρινών πινάκων.

γ. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων της προηγουμένης παραγράφου για διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων αυτών σε αυτό και ενημερώνει εν συνεχεία την εταιρία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ», προκειμένου αυτή να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

2. Η περίπτωση ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) αντικαθίσταται ως εξής:

”Διόρθωση αρχικής εγγραφής με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος μπορεί να διενεργηθεί και μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ενεργεί είτε κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννομο συμφέρον, είτε αυτεπάγγελτα και μετά από πρόταση της ΕΚΧΑ Α.Ε., όποτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εκ μέρους του ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηματογράφησης, για το συγκεκριμένο και μόνο κτηματογραφημένο ακίνητο η ομάδα κτηματογραφημένων ακινήτων που αφορά η διόρθωση, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται ιδίως όταν, με την ανάκληση της αρχικής εγγραφής επιδιώκεται η ορθή αποτύπωση στις αρχικές εγγραφές διοικητικής πράξεως με διαπλαστικό για τα εμπράγματα δικαιώματα χαρακτήρα και ισχύουσας έναντι πάντων”.»

Μπίτσικα Παναγιώτα

http://mobile.tovima.grΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: