Νέα υ.α. για την κατάρτιση και επικαιροποίηση δασικών χαρτών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση 158587/1808/26.7.2017 (ΦΕΚ Β’ 2653) με θέμα: Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης και επικαιροποίησης δασικών χαρτών.

 

Αναλυτικά το κείμενο της υ.α. αναφέρει τα εξής:

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
………..
αποφασίζουμε:

1. Την εκτέλεση, από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των εργασιών κατάρτισης και επικαιροποίησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών στις περιοχές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, εντός των οποίων αυτοί θα θεωρηθούν και θα αναρτηθούν, που έχουν υποβληθεί με τις σχετικές προτάσεις.


Η κατάρτιση και επικαιροποίηση των δασικών χαρτών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 21 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει.

Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των ανωτέρω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθίστανται υπεύθυνες για την παρακολούθηση, τον συντονισμό, τον έλεγχο και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης, θεώρησης και ανάρτησης των δασικών χαρτών, που εγκρίνεται με την παρούσα. Περιοδικές αναφορές προόδου των σχετικών εργασιών θα υποβάλλονται στις ανωτέρω υπηρεσίες από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών, οι χρόνοι υποβολής των οποίων θα καθοριστούν από την Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών.

2. Την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τις εργασίες κατάρτισης και επικαιροποίησης των δασικών χαρτών των περιοχών, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Οι εργασίες κατάρτισης και επικαιροποίησης των δασικών χαρτών, για τις ανωτέρω περιοχές, θα ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

3. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει η ισχύς της 145198/2293/6.10.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ Β’ 3503).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

 

 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: