Στο ν. 4496/2017 η παράταση για την επεξεργασία αντιρρήσεων και την κύρωση δασικών χαρτών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4496/2017 «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις».  Στις «άλλες διατάξεις» του νόμου περιλαμβάνεται και η τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΝ για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων κατασκηνώσεων (άρθρο 29) και τους δασικούς χάρτες (άρθρο 30).

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, ο νόμος τροποποιεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση στη χώρα μας, όπως αυτό θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν. 2939/2001 (Α ́ 179), ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 94/62/ΕΚ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας και εισήγαγε την εφαρμογή της αρχής της «Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου, από την 1η Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, με εξαίρεση τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς και τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποκοδομήσιμες) /λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς.

Το τέλος ορίζεται από την 1 Ιανουαρίου του 2018 στα τρία (3) λεπτά και από την 1η Ιανουαρίου 2019 στα επτά (7) λεπτά. Το ποσό του περιβαλλοντικού τέλους αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ. Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Α.Α.Δ.Ε. και στη συνέχεια αποδίδεται υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ.

Δασικοί χάρτες

Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 30, για τους δασικούς χάρτες που η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έληξε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, παρατείνονται μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2017 οι προθεσμίες για την επεξεργασία αντιρρήσεων και την θεώρησή τους για τις εκτάσεις που δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις. Επακόλουθο της παράτασης αυτής θα είναι και η καθυστέρηση, κατά ένα μήνα περίπου, της μερικής κύρωσης των εν λόγω δασικών χαρτών.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 ορίζει ότι εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων η αρμόδια Διεύθυνση Δασών επεξεργάζεται τα στοιχεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνει στον δασικό χάρτη με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Εντός της ίδιας προθεσμίας των 45 ημερών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, ο δασικός χάρτης με αποτυπωμένες τις εκτάσεις, για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, θεωρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών.

Για τους δασικούς χάρτες που η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έληξε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, οι παραπάνω προθεσμίες των 45 ημερών λήγουν στις 9 Νοεμβρίου 2017. Με την παράταση που προβλέπει ο ν. 4496/2017, οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 παρατείνονται μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2017.

«Η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί η ανταπόκριση της Διοίκησης στις υποχρεώσεις κύρωσης των δασικών χαρτών, για τους οποίους η προθεσμία αντιρρήσεων έληξε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Η διοίκηση χρειάζεται περισσότερο χρόνο λόγω της δυσχέρειας καταχώρησης εκτάσεων σε περιοχές όπου ο δασικός χάρτης έχει αναρτηθεί στο σύνολο της περιφερειακής ενότητας. Σημειώνεται ότι σε κάποια Δασαρχεία τα εκκρεμή αιτήματα ξεπερνούν τα 4.000, ενώ οι Διευθύνσεις Δασών δεν έχουν ολοκληρώσει την εξέταση και καταχώρηση των πρόδηλων σφαλμάτων επί 1.500 αιτημάτων.», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

Κατασκηνώσεις

Άρθρο 29
Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α ́ 159)

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α ́159) η φράση «με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, εκδίδεται και επί εκτάσεων της κατηγορίας β ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 998/1979» αντικαθίσταται από τη φράση «εκδίδεται και επί εκτάσεων της κατηγορίας α ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 998/1979, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 45 του ν. 998/1979».

Με το άρθρο 29 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, αναφορικά με τις προϋποθέσεις που τίθενται για το επιτρεπτό της νομιμοποίησης της εγκατάστασης και λειτουργίας υφιστάμενων κατασκηνώσεων, οι οποίες λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής, περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Η ισχύουσα διάταξη προβλέπει τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης κατασκηνώσεων επί εκτάσεων της κατηγορίας β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 998/1979, δηλαδή σε προστατευτικά δάση και δασικές εκτάσεις, ενώ στις δασικές εκτάσεις της κατηγορίας αυτής δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν κατασκηνώσεις λόγω του αυστηρού προστατευτικού τους καθεστώτος.

Με την ρύθμιση του άρθρου 29 επιτρέπεται σε εκτάσεις της κατηγορίας α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 998/1979 (δάση και δασικές εκτάσεις ιδιαίτερου επιστημονικού, αισθητικού, οικολογικού κ.λπ. ενδιαφέροντος, π.χ. εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση), η νομιμοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας υφιστάμενων κατασκηνώσεων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 45 του ν. 998/1979.

 Άρθρο 4, ν. 998/1979
Κατηγορίαι δασών και δασικών εκτάσεων

1. Τα δάση και αι δασικαί εκτάσεις, διά την αποτελεσματικήν και διαρκή προστασίαν των, διακρίνονται αναλόγως προς την ωφελιμότητα και τας λειτουργίας τας οποίας εξυπηρετούν ως ακολούθως.
α) Δάση και δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό, αισθητικό, οικολογικό και γεωμορφολογικό ενδιαφέρον ή περιλαμβάνονται σε ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνες ειδικής προστασίας (εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση, υγροβιότοποι, διατηρητέα μνημεία της φύσης, δίκτυα και περιοχές προστατευόμενα από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, αρχαιολογικοί χώροι, το άμεσο περιβάλλον μνημείων και ιστορικοί τόποι).
β) Δάση και δασικαί εκτάσεις, αι οποία ασκούν ιδιαιτέραν προστατευτικήν επίδρασιν επί των εδαφών και των υπογείων υδάτων, ως αι κείμεναι εντός λεκανών απορροής χειμάρρων, αι υπερκείμεναι πόλεων, χωρίων ή οικισμών, αι ασκούσαι προστασίαν επί παρακειμένων φυσικών ή πολιτιστικών μνημείων ή σημαντικών τεχνικών έργων (προστατευτικά δάση και δασικαί εκτάσεις.

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4496/2017 (Α´ 170) Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 09.11.2017
ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: