Έννομες συνέπειες της ανάκλησης πράξεως χαρακτηρισμού

Έννομες συνέπειες της ανάκλησης πράξεως χαρακτηρισμού

Σοφία Ε. Παυλάκη, Δικηγόρος, ΜΔΕ 


Νησίδα Τσουγκριά – Βόρειες Σποράδες

Ο χαρακτηρισμός εκτάσεων ως δασών ή δασικών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 998/1979 συνιστά μια από τις πλέον σημαντικές, όσον αφορά τα αποτελέσματά της στο φυσικό περιβάλλον και στο δασικό κεφάλαιο της χώρας, ενδικοφανή διαδικασία στο πλαίσιο λειτουργίας των αρμοδίων αρχών.

Όπως έχει παγίως κριθεί,[1] η πράξη του δασάρχη περί χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δασικής, μετά την έκδοσή της και την αποστολή της στον ενδιαφερόμενο, είναι δεσμευτική για τον δασάρχη, ο οποίος δεν δικαιούται πλέον να επανέλθει στην υπόθεση και να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την απόφασή του. Πράξη ανακλήσεως της εν λόγω πράξεως χαρακτηρισμού εκδίδεται αναρμοδίως ή καθ΄ υπέρβαση εξουσίας, το ελάττωμα ωστόσο αυτό δεν καθιστά την εν λόγω ανακλητική απόφαση ανυπόστατη, αλλ΄ απλώς παράνομη και προσβλητή με αίτηση ακυρώσεως εντός εξηκονθήμερης προθεσμίας, που εκκινεί από τη γνώση της πράξεως αυτής.[2] Τούτο ισχύει ακόμα και αν η ανακλητική απόφαση εκδοθεί ή γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερομένους μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακαλουμένης πράξεως χαρακτηρισμού, διότι το κρίσιμο εν προκειμένω είναι η εξουσία του δασάρχη να επανέλθει επί πράξεως χαρακτηρισμού, η οποία ορίζεται και παύει από την αποστολή της πράξεως αυτής στον ενδιαφερόμενο, ανεξάρτητα εάν και πότε τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, στοιχείο κρίσιμο για την ανάπτυξη των εννόμων συνεπειών της πράξεως ως προς τους τρίτους.[3] Επομένως, εφ΄ όσον η ανακλητική απόφαση της πράξεως χαρακτηρισμού δεν ανακληθεί με τη σειρά της ή δεν ακυρωθεί κατόπιν ασκήσεως διοικητικής προσφυγής ή αιτήσεως ακυρώσεως, παράγει πλήρως τα έννομα αποτελέσματά της.[4]

Η θέση αυτή της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας διατυπώθηκε και στο σκεπτικό της πρόσφατης αποφάσεώς του ΣτΕ 3246/2017 (Τμ. Ε΄), δυνάμει της οποίας εκδικάσθηκε και απερρίφθη έφεση, με την οποία είχε ζητηθεί η εξαφάνιση αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Λαρίσης. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε απορριφθεί αίτηση ακυρώσεως των εκκαλούντων κατ΄ αποφάσεως της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του Εφετείου Λαρίσης, με την οποία είχε γίνει δεκτή προσφυγή της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά της αποφάσεως της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων νομού Μαγνησίας. Με την εν λόγω απόφαση είχαν γίνει δεκτές αντιρρήσεις των εκκαλούντων κατά πράξεως του Δασάρχη Σκοπέλου έτους 2005 περί χαρακτηρισμού εκτάσεων στη νησίδα Τσουγκριά περιφέρειας Δήμου Σκιάθου.

Συγκεκριμένα, στην εξεταζομένη υπόθεση, το εκκαλούν ίδρυμα είχε ζητήσει από τον Δασάρχη Σκοπέλου, το 1987, να οριοθετήσει τις δασικές από τις μη δασικές εκτάσεις της νησίδας Τσουγκριά. Ο Δασάρχης Σκοπέλου εξέδωσε κατά το έτος 1987 έγγραφο, με τον τίτλο «απλό πληροφοριακό έγγραφο», με το οποίο γνώρισε στο ως άνω ίδρυμα ότι, κατόπιν αυτοψίας, ελέγχου του τοπογραφικού διαγράμματος και βάσει των σημειώσεων της Υπηρεσίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δασικές εκτάσεις της νησίδας Τσουγκριά ανέρχονταν σε 727 στρ. και οι μη δασικές εκτάσεις σε 408 στρ., επί συνόλου 1.135 στρ. Το έγγραφο αυτό απευθύνθηκε στο αιτούν ίδρυμα και κοινοποιήθηκε στην Οικονομική Εφορία Σκοπέλου. Στη συνέχεια, ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακάλεσε το ανωτέρω έγγραφό του με σχετική πράξη του έτους 1988, με την αιτιολογία ότι όπως προέκυψε από νέα επιτόπια εξέταση, στις μη δασικές εκτάσεις (408 στρ.) συμπεριλήφθηκαν και εκτάσεις που κατέστησαν δασικές. Οι εκκαλούντες προχώρησαν, κατά το έτος 1992, στη δημοσίευση του από 1987 εγγράφου του Δασάρχη Σκοπέλου σε δύο εφημερίδες, το δε ως άνω έγγραφο εκτέθηκε στο δημοτικό κατάστημα Σκιάθου από 16.4.1992 έως 18.5.1992. Ακολούθως οι εκκαλούντες, με νέα αίτησή τους εντός του 1992, ζήτησαν από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων τη χορήγηση βεβαίωσης περί της καταθέσεως αντιρρήσεων κατά εγγράφου έτους 1987 του Δασάρχη Σκοπέλου. Η Διοίκηση απάντησε ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης, διότι το έγγραφο αυτό είχε ανακληθεί από το έτος 1988, ενώ η δημοσίευση κατά τα ανωτέρω το έτος 1992 μη υπαρκτού εγγράφου ουδεμία έννομη συνέπεια επέφερε και ότι για να λυθεί το θέμα του χαρακτηρισμού των εκτάσεων αυτών οριστικά θα έπρεπε οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979.

Κατόπιν αυτών, το έτος 2005, οι εκκαλούντες ζήτησαν τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων. Ο Δασάρχης Σκοπέλου με σχετική πράξη του έτους 2005 χαρακτήρισε από την, κριθείσα αρχικώς ως μη δασική, έκταση των 408 στρ., το μεν τμήμα I εμβαδού 167.645 τ.μ. και το τμήμα II 159.730 τ.μ. αυτής ως μη δασικά και τα υπόλοιπα τμήματα 80.601 τ.μ. ως δάσος. Κατά της πράξεως αυτής ασκήθηκαν αντιρρήσεις από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων ν. Μαγνησίας και από τους εκκαλούντες. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη ότι το από 1987 «πληροφοριακό έγγραφο» κοινοποιήθηκε στους εκκαλούντες και στη συνέχεια τηρήθηκαν από αυτούς οι διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτεί το άρθρο 14 ν. 998/1979 καθώς και ότι δεν ασκήθηκαν κατ΄ αυτού αντιρρήσεις από τη Διοίκηση εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευσή του, έκρινε ότι το εν λόγω έγγραφο δεν μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως απλό πληροφοριακό έγγραφο, αλλ΄ ήταν απόφαση που επίλυε δασική αμφισβήτηση και μετά την κοινοποίησή της στους αιτούντες δεν υπέκειτο πλέον σε ανάκληση. Επομένως, δεν ήταν νόμιμη η ανάκληση του εγγράφου αυτού και ο Δασάρχης δεν μπορούσε να επανέλθει με νέα πράξη χαρακτηρισμού για το ίδιο θέμα. Για τον λόγο δε αυτόν με απόφασή της έτους 2009 ακύρωσε την πράξη χαρακτηρισμού έτους 2005 του Δασάρχη.

Κατά της αποφάσεως της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας άσκησε προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του Εφετείου Λαρίσης, με την οποία υποστήριξε ότι το από έτους 1987 απλό πληροφοριακό έγγραφο του Δασάρχη ουδέποτε κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στη Διοίκηση, προκειμένου να λάβει γνώση και να ασκήσει εμπροθέσμως αντιρρήσεις κατ΄ αυτού. Ως εκ τούτου, εφ΄ όσον δεν είχαν ολοκληρωθεί όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας που έτασσε το άρθρο 14 του ν. 998/1979, το έγγραφο αυτό δεν είχε καταστεί οριστικό και αμετάκλητο ως προς τη Διοίκηση, επομένως νομίμως ανεκλήθη και περαιτέρω, νομίμως ο Δασάρχης προέβη στον εκ νέου χαρακτηρισμό των εκτάσεων της νησίδας το 2005 με την πράξη του. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή με απόφασή της έτους 2010, δέχθηκε ότι νομίμως εκδόθηκε η ως άνω πράξη χαρακτηρισμού έτους 2005 καθώς επίσης δέχθηκε και επί της ουσίας τους λόγους που είχαν προβληθεί με τις αντιρρήσεις της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, ακύρωσε την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής έτους 2009 και προέβη στον χαρακτηρισμό των εκτάσεων.

Το εκκλησάκι των Αγίων Φλώρου και Λαύρου και φυσικό τοπίο στη νησίδα Τσουγκριά Σκιάθου

Κατά της αποφάσεως της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής οι εκκαλούντες άσκησαν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λαρίσης. Με την εκκαλουμένη απόφαση έγινε δεκτό ότι το έγγραφο του Δασάρχη έτους 1987, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στο εκκαλούν ίδρυμα ότι από τα 1.135 στρ. της νησίδας τα 727 στρ. είναι δασικές εκτάσεις και τα υπόλοιπα 408 μη δασικές, εκδοθέν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 998/1979, συνιστούσε πράξη χαρακτηρισμού. Και ναι μεν δεν προέκυπτε ότι για την πράξη αυτή τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, όμως μετά την αποστολή της στο φερόμενο ως κύριο της εκτάσεως ίδρυμα, η εν λόγω πράξη ήταν δεσμευτική για τον δασάρχη, ο οποίος δεν είχε πλέον την εξουσία να επανέλθει επί της υποθέσεως, η δε πράξη του αυτή ήταν δυνατόν να ακυρωθεί ή τροποποιηθεί μόνον από τις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων. Συνεπώς, η ανάκληση από τον δασάρχη της από 1987 πράξεως χαρακτηρισμού δεν ήταν νόμιμη,διότι έγινε καθ΄ υπέρβαση εξουσίας, εφ΄ όσον όμως η ανακλητική αυτή πράξη δεν προσβλήθηκε με αίτηση ακυρώσεως από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι τεκμαίρεται ότι έλαβαν γνώση της το έτος 1992, όταν ζήτησαν τη χορήγηση βεβαίωσης και η Διοίκηση απάντησε ότι θα έπρεπε να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979, παρήγαγε όλα τα έννομα αποτελέσματά της και νομίμως ο Δασάρχης Σκοπέλου εξέδωσε το 2005 νέα πράξη χαρακτηρισμού των ιδίων εκτάσεων, όπως έκρινε και η Δευτεροβάθμια Επιτροπή με την απόφασή της έτους 2010, έστω και με άλλη αιτιολογία. Έγινε περαιτέρω δεκτό με την εκκαλουμένη ότι η κρίση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής ότι από την έκταση των 407.977,21 τ.μ. στη νησίδα Τσουγκριά, η οποία το 1987 είχε χαρακτηριστεί ως μη δασική με το έγγραφο του δασάρχη, έκταση 97.363 τ.μ. είναι δάσος, έκταση 18.408 τ.μ. είναι δασική, έκταση 78.253,49 τ.μ. είναι δάσος και έκταση 16.759 τ.μ. είναι μη δασική έκταση (έλος, υγρότοπος), αιτιολογείται επαρκώς δεδομένου ότι τόσο στο σώμα της αποφάσεως αυτής όσο και στις εκθέσεις στις οποίες στηρίχθηκε, αναφέρονταν το είδος της δασικής βλάστησης (πεύκα, σχίνα αγριελιές κ.λπ.), το ποσοστό κάλυψης (50%), η μορφολογία του εδάφους (μέτρια κλίση, βράχος), η ευρύτερη περιοχή, αλλά και εμμέσως η έλλειψη καλλιέργειας.

Τέλος, απερρίφθη ως αβάσιμος και ο ισχυρισμός ότι τμήμα της εκτάσεως υπάγεται στις εκτάσεις του άρθρου 12 παρ. 1 ν. 3208/2003, οι οποίες εξαιρούνται της δασικής νομοθεσίας, κατ΄ άρθρο 21 παρ. 8 του ιδίου νόμου, λόγω του ότι αποτελούσε μέρος ευρύτερης εκτάσεως που είχε μεταβιβασθεί με νόμιμους τίτλους προ της ισχύος του Αστικού Κώδικα και εμφανίζει αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες έτους 1945. Τούτο δε, διότι αφ΄ ενός μεν ουδέποτε υπεβλήθη σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Δασαρχείο για την υπαγωγή της εκτάσεως στις διατάξεις του άρθρου 12 ν. 3208/2003, ώστε η περίπτωση να κριθεί ενδεχομένως στη συνέχεια από τις Επιτροπές, αφ΄ ετέρου δε ναι μεν στις αεροφωτογραφίες του έτους 1945 η έκταση εμφανίζεται ως μη δασική, ακολούθως όμως προκύπτει ότι απέκτησε δασικό χαρακτήρα.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] ΣτΕ Ολ 2756/1994, ΣτΕ 2730/2011.

[2] ΣτΕ 2836/1991, ΣτΕ 2560/1990.

[3] ΣτΕ 2730/2011 σκ. 6, ΣτΕ Ολ 2756/1994.

[4] ΣτΕ Ολ 2756/1994, ΣτΕ 2560/1990, ΣτΕ 2836/1991, ΣτΕ 3246/2017.

.

.


nomiki_epikairotita-001


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 20.05.2018

.


 

 ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: