26 προσλήψεις στον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων (δασολόγοι, δασοπόνοι, ειδικοί δ.π.)

Στην κατανομή κατά αριθμό και κατηγορία εκπαίδευσης του προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης απασχόλησης, που απαιτείται για τις ανάγκες λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριάς) προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ 8 2
2 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ 8 2
3 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΙ 8 1
4 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ 8 1
5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
8 1
6 ΔΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8 2
7 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 8 4
8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ 8 5
9 ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΖΩΑ (ΑΓΩΓΙΑΤΕΣ) 8 6
10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
8 2

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (Φ.Ε.Κ. 28/Α73-3-1994), όπως ισχύει.

Η δαπάνη της μισθοδοσίας τους εκτιμάται σε 235.000,00 ευρώ και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Υ.Π.ΕΝ. Φ.31/130 Υπηρεσίες Δασών και με μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τον ΚΑΕ 5242 Δαπάνες Δασοπροστασίας (υπό κατανομή), στους ΚΑΕ 0342 [αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)] και ΚΑΕ 0352 (εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με ΙΔΟΧ) του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Ειδικός Φορέας 073 (υπηρεσίες δασών και αγροτικών υποθέσεων) και Κωδικός Αριθμός Ειδικού Φορέα 99621.

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: