Στο ν. 4599/2019 οι ρυθμίσεις για τις βοσκήσιμες γαίες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4599/2019 (Α’ 40) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το νέο σύστημα χορήγησης αδειών οδήγησης οχημάτων. Στις λοιπές διατάξεις του νόμου περιλαμβάνεται και τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ρυθμίσεις για τις βοσκήσιμες γαίες.

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 32 του ν. 4599/2019 τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 2, 4 και 5 του ν. 4351/2015 (Α´ 164). Ειδικότερα:

– Με την περιπτ. α´ της παρ. 1, ορίζεται ότι οι δαπάνες για τη δημιουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ), με την ονομασία «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4351/2015, χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή/και από προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ. Οι ως άνω δαπάνες αφορούν την ανάπτυξη λογισμικού για τη δημιουργία της ΕΓΠΒΔ και την απόκτηση υποδομών σε hardware και software. (περιπτ. α´ της παρ. 1)

Παράταση στα Σχέδια Βόσκησης έως το 2021

– Με την περιπτ. β´ της παρ. 1, παρατείνεται μέχρι 31.12.2021 η προθεσμία για την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιμων γαιών η οποία έληγε στις 31 Ιανουαρίου 2019. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η παράταση δίνεται λόγω του χρονοβόρου χαρακτήρα των διαδικασιών ανάθεσης, εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, καθώς τα εν λόγω σχέδια δεν έχουν έως σήμερα προκηρυχθεί στις 13 Περιφέρειες της χώρας και απαιτείται διάστημα τουλάχιστον δύο ετών μέχρι την εκπόνησή τους.

Κάλυψη της δαπάνης εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων

– Με την περιπτ. γ´ της παρ. 1, ορίζεται ότι τα υπολειπόμενα ποσά που απαιτούνται για την προκήρυξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης από τις Περιφέρειες (10.000.000 € κατ’ ανώτατο όριο) θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας – ΤΓΚ (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το ΥΠΑΑΤ) και θα επιστραφούν στο ΤΓΚ από τα τέλη βόσκησης που θα εισπράξουν οι Περιφέρειες τα έτη 2019, 2020 και 2021, μέσω του συστήματος καταβολής των άμεσων ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ετήσιο ποσό που θα εισπράττεται από τα τέλη βόσκησης μέσω του ΟΣΔΕ ανέρχεται σε 3,5 εκατ. ευρώ περίπου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση.

Οι ρυθμίσεις

Στο ν. 4599/2019, η διατύπωση των σχετικών ρυθμίσεων έχει ως εξής:

Άρθρο 32
Ρυθμίσεις βοσκήσιμων γαιών

1. Ο ν. 4351/2015 (Α ́164) τροποποιείται ως εξής:

α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι δαπάνες για τη δημιουργία της Εθνικής Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή / και από προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μέχρι 31.12.2021 εκπονούνται, υποβάλλονται και εγκρίνονται τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων γαιών της Χώρας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.»

γ) Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το ποσό που απαιτείται από τις Περιφέρειες της Χώρας για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης του άρθρου 3 του ν. 4351/2015, πέραν του ποσού που έχει ήδη εισπραχθεί για τον σκοπό αυτόν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης από τις Περιφέρειες, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Τα ποσά που εισπράττονται από τα τέλη χρήσης βοσκοτόπων για τα έτη 2019, 2020 και 2021, μέσω του συστήματος καταβολής των άμεσων ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκεντρώνονται με ευθύνη του τραπεζικού ιδρύματος που έχει συμβληθεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αποδίδονται στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού ποσού που επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός του, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.»

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4599/2019 (Α´ 40) Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις

 ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Νομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: