Έρευνα: Μείωση λαγών, αύξηση στα περδίκια

(Φωτογραφία αρχείου)

ΚΥΠΡΟΣ: Η κάρπωση της κυνηγετικής περιόδους 2018 – 2019 παρουσιάζει σημαντικά συμπεράσματα μη αναμενόμενα για όσους ασχολούνται με το κυνήγι. Στα κύρια συμπεράσματα της τελευταίας τηλεφωνικής έρευνας που διενεργήθηκε και δόθηκαν χες στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας της Κύρπου, καταγράφεται μείωση στη μέση κάρπωση λαγών ανά κυνηγό για το 2018 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή κατά 26,2%, ενώ η συνολική κάρπωση λαγών (24.864) το 2018 ήταν μειωμένη κατά 29,15% και ήταν η χαμηλότερη από το 2006 και μετά. Αντίθετα, η μέση κάρπωση περδικιών ανά κυνηγό το 2018 ήταν αυξημένη κατά 27,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή, ενώ η συνολική κάρπωση περδικιών (207.781) το 2018 ήταν αυξημένη κατά 23,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή.

Η συνολική κάρπωση των θηραμάτων (3.470.789) παρουσίασε αύξηση 203,3% και αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση της κάρπωσης της τσίχλας (2.605.000 ή 243,9%) και της τραχήλας (350.978 ή 243,9%), είδη τα οποία διαχρονικά παρουσιάζουν την υψηλότερη κάρπωση. Αύξηση παρουσιάζει και η κάρπωση στα φιλικουτούνια (16.300 ή 154%), στις μπεκάτσες (15.991 ή 52,3%) και στις φάσσες (144.764 ή 11,1%).

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρατηρείται μείωση στην κάρπωση στις φραγκολίνες (7.325 ή 12,3%), στα αγριοπεριστέρια (8.873 ή 29,3%), στα ορτύκια (34.045 ή 19,3%), τα τρυγόνια (20.633 ή 31,6%), οι κόρωνοι (18.571 ή 1,8%) και οι καραξάκες (15.682 ή 6,17%).

Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυξομείωσης της συνολικής κάρπωσης των θηραμάτων είναι δυνατό να διαφέρει από το ποσοστό αυξομείωσης της κάρπωσης ανά κυνηγό αφού ο υπολογισμός της συνολικής κάρπωσης, γίνεται με αναγωγή του μ.ο κάρπωσης ανά κυνηγό στον αριθμό των ανανεωμένων αδειών κυνηγίου. Αυτό συνεπάγει ότι ο ίδιος μέσος όρος κάρπωσης είναι δυνατό να δείξει διαφορετικό συνολικό αριθμό κάρπωσης θηράματος διότι ο αριθμός των ανανεωμένων αδειών κυνηγίου αλλά και ο αριθμός των κυνηγών που κυνηγά σε συγκεκριμένες περιόδους κυνηγίου διαφοροποιείται από χρόνο σε χρόνο.

Επισημαίνεται ότι, η πραγματική κάρπωση είναι μεγαλύτερη από αυτήν που παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα, αφού ένα ποσοστό θηραμάτων καρπώνεται από άτομα που κυνηγούν χωρίς να έχουν ανανεωμένη άδεια κυνηγίου, στοιχείο το οποίο δεν υπολογίζεται στην έρευνα.

Ο αριθμός των ανανεωμένων αδειών κυνηγίου (41.680) για την υπό μελέτη περίοδο ήταν μειωμένος κατά 1,2%. Ο μεγαλύτερος αριθμός αδειών κυνηγίου που εκδόθηκε ήταν το 2010 όπου έφτασε τις 48.137. Επιπλέον, ποσοστό πέραν του 56% των κυνηγών συμφωνούν πλήρως με τον αριθμό των εξορμήσεων 17 που παραχωρούνται για το κυνήγι του επιδημητικού θηράματος.

70 τσίχλες ανά κυνηγό

Κατά την περίοδο κυνηγίου της τσίχλας κυνήγησε το 76% των κυνηγών που ερωτήθηκαν (δηλ. 31.673 κυνηγοί αύξηση 23,7% σε σύγκριση με πέρυσι), με μ.ο αριθμού εξορμήσεων 10,52  ανά κυνηγό (αύξηση κατά 20,92% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό) και μέση κάρπωση 70,0 τσίχλες ανά κυνηγό (αύξηση κατά 203,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή).

463 πρόσωπα συμμετείχαν στην έρευνα

Με βάση τον αριθμό των αδειών κυνηγίου που εκδόθηκαν για την περίοδο κυνηγίου 2018 – 2019 (41.680) ορίστηκε ως στόχος η επαφή με το 1% περίπου των κυνηγών (463 πρόσωπα), αφού δείγματα με μέγεθος του 1% του πληθυσμού, μπορούν πολύ συχνά να εξασφαλίσουν υψηλή συνέπεια. Έτσι, τον Απρίλιο και το Μάιο του 2019, 463 κυνηγοί, κλήθηκαν να απαντήσουν τηλεφωνικώς σε ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε από προηγουμένως.

Οι 463 κυνηγοί που αποτελούσαν το δείγμα της έρευνας, επιλέχθηκαν με βάση την τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία, όπου ο πληθυσμός των κυνηγών χωρίστηκε ανά επαρχία καθώς και ανά τέλος άδειας κυνηγίου και στη συνέχεια επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην κατανομή των κυνηγών όπως αυτή προκύπτει από το ηλεκτρονικό σύστημα ανανέωσης αδειών κυνηγίου που διαθέτει η Υπηρεσία Θήρας.

Από τα 463 άτομα του δείγματος, 42 άτομα (δηλ. 9,07% των κυνηγών του δείγματος) δεν θέλησαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, ενώ πρόσωπα που έδωσαν σχετικά ψηλή κάρπωση (σε σχέση με το μέσο όρο) ερωτήθηκαν ξανά μετά από παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, για να  επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που έδωσαν. 17 κυνηγοί (δηλ. 3,67% των κυνηγών του δείγματος) ανάφεραν ότι ενώ ανανέωσαν την άδεια κυνηγίου τους, για διάφορους λόγους δεν κυνήγησαν κατά την υπό μελέτη κυνηγετική περίοδο (το πιο πάνω ποσοστό, στον πληθυσμό των κυνηγών αντιστοιχεί σε 1.530 κυνηγοί).

Πέντε φάσσες ανά κυνηγό τη θερινή περίοδο

Κατά τη θερινή περίοδο κυνηγίου κυνήγησε το 41,83% των κυνηγών του δείγματος (δηλ. 17.434) με μέσο αριθμό εξορμήσεων 2,75 (μειωμένος κατά 21,43% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μέσο όρο), μέση κάρπωση 5,00 φάσσες (μείωση 6,19% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή) και 0,19 τρυγόνια (μείωση 62,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή κάρπωση).

Επισημαίνεται ότι τα τρυγόνια που θηρεύονται κατά την πιο πάνω περίοδο στην ενδοχώρα είναι τα τρυγόνια που αναπαράγονται στην Κύπρο, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην παράνομη μέθοδο κυνηγίου ευρύτερα γνωστή ως «τάισμα». Λόγω αυτής της παράνομης μεθόδου που χρησιμοποιείται από μεμονωμένα άτομα η κάρπωση του είδους κατανέμεται στους λίγους, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να διαφανεί η πραγματική κάρπωση του είδους από τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.

Στις καθημερινές περιοχές κυνηγίου κυνήγησε το 15,59% των κυνηγών (δηλ. 6.498 κυνηγοί) με μέσο αριθμό εξορμήσεων 6,95 (μείωση 28,7% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περσινές).

Λόγω του ότι η κάρπωση των ορτυκιών γίνεται από περιορισμένο αριθμό κυνηγών, αφού αυτή γίνεται μόνο από τους κυνηγούς που κυνηγούν στις καθημερινές περιοχές κυνηγίου, η κάρπωση του είδους κατανέμεται σε λίγους, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να διαφανεί η πραγματική κάρπωση του είδους από τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.

Πάνω από 5 ώρες η κάθε εξόρμηση

Στην κυνηγετική περίοδο του επιδημητικού θηράματος 2018 κυνήγησε το 97,03% των κυνηγών του δείγματος (δηλ. 40.442 κυνηγοί) με μέσο αριθμό εξορμήσεων 9,35 (αυξημένες κατά 1,74% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή). Επιπρόσθετα, ο μέσος όρος της διάρκειας των εξορμήσεων ήταν 5,22 ώρες ανά εξόρμηση, ενώ ο μέσος χρόνος διάρκειας της 1ης εξόρμησης ήταν 5,79 ώρες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης κυνηγετικής εξόρμησης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, η κάρπωση του λαγού ήταν 0,155 λαγοί ανά κυνηγό (μειωμένη κατά 2,48% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή) ενώ για τα περδίκια η αναλογία κάρπωσης υπολογίστηκε στο 1,22 περδίκι ανά κυνηγό (αυξημένη κατά 22% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή).

Για ολόκληρη την περίοδο κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος η μέση κάρπωση ανά κυνηγό ήταν 0,62 λαγοί (μείωση 26,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή), 5,13 περδίκια (αύξηση 27,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή), 0,18 φραγκολίνες (μείωση 3,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή), 1,19 φάσες (αύξηση 15,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή), και 9,61 τσίχλες (αύξηση 211,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή).

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε κυνηγετικών εξορμήσεων, έστω και μία εξόρμηση κυνήγησαν το 69,9% των κυνηγών (δηλ. 28.268 κυνηγοί, αύξηση 17,84% σε σύγκριση με πέρυσι).

Πηγή: http://www.philenews.com/

Για τα αποτελέσματα της έρευνας πατήστε εδώ.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: