Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2019


Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2019. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

→ – 2018 | – 2017 | – 2016 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες


18/12/19  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/119473/2188/18.12.2019 (ΑΔΑ: 6ΧΠΕ4653Π8-ΨΨΝ) Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «ανάπτυξης θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2019» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2019

27/11/19  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/109701/1596/26.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΔΨ74653Π8-Ι4Ζ) Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2018

22/11/19   ΚΥΑ 3067/297195/19.11.2019 (ΦΕΚ Β´ 4270) Λήψη ειδικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης και Δράμας.

12/11/19  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/101076/1413/05.11.2019 (Β΄ 4105) Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2018.

08/11/19  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/102842/1467/08.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΠΧΣ4653Π8-Ι0Ρ) Οδηγίες για το μεταβατικό στάδιο προσαρμογής υφισταμένων ΔΑ.Σ.Ε. έως 31 Μαρτίου 2020

01/11/19  ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679 (ΑΔΑ: 6ΛΩΘ4653Π8-Κ19) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

01/11/19  ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99216/1260 (ΑΔΑ: 6ΘΥΤ4653Π8-ΧΛ4)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

31/10/19  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/99200/1379/30.10.19 (ΑΔΑ: 62494653Π8-Ο9Σ)  Έγκριση υλοτοµίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων, για χρήση και διακόσµηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων

31/10/19   Έγγραφο 7767/30-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ)  Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

30/10/19   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/98973/1250/30.10.2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΘΒ4653Π8-ΚΕ3) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών

30/10/19  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97718/11178/25.10.2019 (ΑΔΑ: ΩΓΩΠ4653Π8-ΦΕ7) Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με έργο την αντιμετώπιση θεμάτων στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου κύρωσης των δασικών χαρτών.

18/10/19  ΚΥΑ 3226/14.10.2019 (ΦΕΚ Β’ 3857) Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του Μέτρου Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

18/10/19  ΚΥΑ 3227/14.10.2019 (ΦΕΚ Β’ 3857) Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» του μέτρου Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

08/10/19  Έγγραφο 2553/254161/08.10.2019 Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής: «Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων: – Μέτρα βιοασφάλειας κατά τη θήρα και τη διαχείριση των θηραμάτων – Κυρώσεις – Δυνατότητα επιχορήγησης κυνηγών/θηροφυλάκων στα πλαίσια της Παθητικής Επιτήρησης της νόσου»

07/10/19  Έγγραφο 7187/07.10.2019 Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: «Διευκρινίσεις για τα αντιπλημμυρικά έργα, την οριοθέτηση, καθαρισμό και αστυνόμευση υδατορεμάτων και την δρομολόγηση έργων και δραστηριοτήτων άμεσης αντιμετώπισης συνεπειών από πλημμυρικά φαινόμενα»

30/09/19  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52749/428/15.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΞ6Ο4653Π8-ΘΞΗ) Οι 744 και 745/2019 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

20/09/19  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/84313/966/20.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΠΠ14653Π8-ΑΨΨ) Έλεγχος πληθυσμού αγριόχοιρου – Εντατικοποίηση μέτρων πρόληψης για την αφρικανική πανώλη των χοίρων

18/09/19  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82768/843/18.9.2019 (ΑΔΑ: 6ΞΘ04653Π8-600) Προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης υπό κατάρτιση δασικών χαρτών.

26/08/19  Διόρθωση σφάλματος στην ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71082/539/05-8-2019, απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3137/τ.Β ́/6.8.2019. (ΦΕΚ Β’ 3262/26.08.2019)

13/08/19  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/72512/598/09.08.2019 (Β´ 3182) Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2019 – 2020

13/08/19  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/73262/607/13.8.2019 (ΑΔΑ: ΨΧΨΛ4653Π8-11Η) Ανάθεση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

07/08/19  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06/08/2019 (Β´ 3139) Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

06/08/19  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71082/539//05.08.2019 (Β´ 3137) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020.

06/08/19  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71090/540/05.08.2019 (Β´ 3137) Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικούς Συλλόγους.

25/07/19  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68283/491/25.07.2019 (ΑΔΑ: Ω79Χ4653Π8-Τ62) Οδηγίες εγγραφής των υφισταμένων ΔΑ.Σ.Ε. στο ηλεκτρονικό Μητρώο ΔΑ.Σ.Ο. και Δασεργατών (ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.)

08/07/19  ΚΥΑ 4637/01.07.2019 (Β’ 2834) Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.4: Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων του Μέτρου 08- Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

08/07/19  ΚΥΑ 4636/01.07.2019 (Β’ 2834) Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.3: Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων του Μέτρου 08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

08/07/19  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΔΔΠ/61420/447/03.07.2019 (Β´ 2863): Πρώτο Σχέδιο Δράσης του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Δημόσια Πολιτική Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών).

02/07/19  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/59146/384/02.07.2019 (ΑΔΑ: 63Ζ84653Π8-ΠΨΟ) Διεθνής Σύμβαση CITES – Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου (Επικαιροποίηση Κανονισμού του Συμβουλίου 338/97 σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσία) του Καν. (ΕΚ) 338/97).

24/6/19  Εγκύκλιος 56858/323/21.6.2019 (ΑΔΑ: 6Λ4Ο4653Π8-59Ν) Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ περί συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τη Δασική Υπηρεσία κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

20/6/19  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/53724/85/12.06.2019 (Β΄ 2398) Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ’ εφαρμογή του ν. 4423/2016.

10/6/19  Εγκύκλιος 183185/1282/10.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΤΗΡ4653Π8-ΒΗΚ) Οδηγίες εφαρμογής επί γνωμοδότησης του ΤΣΔ για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων της παρ. 5α άρθρου 3 ν. 998/79.

06/6/19  Υ.Α. 3828/24.05.2019 (Β´ 2085) 4η τροποποίηση της 800/16-1-2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β ́ 128) «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007 – 2013» όπως ισχύει..

05/6/19  Υ.Α. 182166/1282/31.05.2019 (Β´ 2100) Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2019.

22/5/19  Εγκύκλιος 182999/1135/23.05.2019 (ΑΔΑ: 61Ρ74653Π8-5ΕΛ) Έκδοση αποφάσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και επεξεργασία αντιρρήσεων.

16/5/19  Απόφαση 182718/1931/15.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΜΠΦ4653Π8-Δ7Ρ) Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση της εκπόνησης δασοπονικών μελετών που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2019» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2019

14/5/19  Απόφαση 182625/1902/13.05.2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΨΗ4653Π8-ΘΩΟ) Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για την υλοποίηση του «Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την αντιπυρική προστασία των Δασών» του Υπουργείου Εργασίας από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2019

13/5/19  Y.A. 182363/2395/13.5.2019 (ΑΔΑ: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ) Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (αφορά τον χαρακτηρισμό των φρυγανικών εκτάσεων).

10/5/19  Εγκύκλιος 181791/2268/09.05.2019 (ΑΔΑ: ΩΥΥ34653Π8-Ζ5Ψ) Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2019

07/5/19  ΚΥΑ 181752/2052/02.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1525) Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

06/5/19  Y.A. 181588/1796/11.4.2019 (Β΄ 1461) Καθιέρωση υπερωριακής κλπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2019 και κατανομή πιστώσεων.

12/4/19  Υ.Α. 180676/603/20.03.2019 (Β′ 1237) Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

11/4/19 Απόφαση 181440/1521/10.4.2016 (ΑΔΑ: ΨΒ0Λ4653Π8-Β5Β) Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2019» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2019.

08/4/19 Εγκύκλιος 181196/1668/8-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ764653Π8-Β5Β)Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2019

03/4/19  Υ.Α. 180365/1359/18.03.2019 (Β´ 1085) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2019» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων.

01/4/19  Εγκύκλιος ΕΤ/1.04.2019 Εκσυγχρονισμός διατάξεων σχετικά με το Εθνικό Τυπογραφείο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

20/3/19  Υ.Α. 179987/623/20.03.2019 (ΑΔΑ: ΨΗΘΩ4653Π8-7ΥΒ) Παράταση της διάθεσης αυτοκινήτων σε περιφερειακές δασικές υπηρεσίες

19/3/19  Εγκύκλιος 179984/548/12.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΥΣ84653Π8-Β92) Αναφορά προόδου εργασιών κατάρτισης δασικού χάρτη

15/3/19 Y.A. 178186/535/25.02.2019 (Β´ 907) Τροποποίηση απόφασης «Ιδιότητα Δασεργάτη- μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους Δ.Α.Σ.Ε..

15/3/19 Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2521/οικ.11469/14.03.2019 Νόμος 4590/2019 (Α΄ 17) – «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»

12/3/19 Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/1/οικ.11100/12.03.2019 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4590/2019 (A’ 17) για την αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα και χρονικά διαστήματα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018

04/3/19  Υ.Α. 178194/206/01.03.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΨ24653Π8-92Ε) Ορισμός μελών του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών

04/3/19  Απόφαση 179583/711/01.03.2019 (ΑΔΑ: 6ΔΓΞ4653Π8-ΘΟ4) 1η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2019 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2018 και χρηματοδότηση του 2019

22/2/19  Αριθ. 177997/454/22.02.2019 (ΑΔΑ: ΨΡΩΡ4653Π8-ΘΒΣ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών

15/2/19  Εγκύκλιος 178930/750/15.2.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΒΥ4653Π8-ΔΘΒ) Ενημέρωση για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψή της

30/1/19  ΚΥΑ 72/1191/03.1.2019 (Β´ 106) Τροποποίηση της αριθ. 102569/28-11-2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Ορισμός των δασικών υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου, των δασικών φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και καθορισμός των καθηκόντων τους” (Β΄ 2912), όπως ισχύει

30/1/19  ΚΥΑ 549/11.1.2019 (Β´ 100) Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

14/1/19  Έγγραφο 178005/135/11.1.2019 (ΑΔΑ: ΩΣΗΥ4653Π8-ΔΦΦ) Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων

9/1/19  Εγκύκλιος 1162/96/7.1.2019 (ΑΔΑ: ΩΕΩΗ4653Π8-ΩΔ9) Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 52 του ν.4559/2018 (142 Α΄)

Αρέσει σε %d bloggers: