Δασικοί Συνεταιρισμοί: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων

Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος με την οποία παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) για παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων διαχειριστικού έτους 2020 ή ανάθεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης δάσους.

[su_spoiler title=”1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

Σύμφωνα με την σχετική Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68 Α’ 20 Μαρτίου 2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Άρθρο εξηκοστό έκτο, «Έγκριση καταστατικών και εγγραφή δασικών συνεταιρισμών στα οικεία Μητρώα»:

Προβλέπεται ότι εκτός των ΔΑ.Σ.Ε., οι οποίοι έχουν πλήρως προσαρμοστεί (εγκεκριμένα καταστατικά από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, εγγραφή στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών, διεξαγωγή αρχαιρεσιών και εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου), δικαίωμα υποβολής αίτησης, έως τις 10 Απριλίου 2020, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986 (Α ́ 44), όπως ισχύει, έχουν και δασικοί συνεταιρισμοί που:

 1. είτε εγκρίθηκε το καταστατικό τους από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (Α ́ 182), όπως ισχύει, αλλά δεν εγγράφηκαν έως τις 31 Μαρτίου 2020 στα Μητρώα που προβλέπονται στην ίδια διάταξη,
 2. είτε υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο, γεγονός που αποδεικνύεται με την επίδειξη της αίτησης αυτής, αλλά δεν εκδόθηκε η σχετική απόφαση ως την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης,
 3. είτε δεν υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, αλλά υπέβαλαν το προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4423/2016 καταστατικό, ως τις 31 Μαρτίου 2020, στην οικεία δασική υπηρεσία, η οποία χορήγησε βεβαίωση περί της προσαρμογής τους, στις προϋποθέσεις του ν. 4423/2016, υπό την αίρεση της έγκρισής του από το αρμόδιο δικαστήριο.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2. Τρόπος υποβολής αιτήσεων” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα Δασαρχεία της χώρας ή στις Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείου. Η υποβολή γίνεται με όλους τους δυνατούς τρόπους (όπως για παράδειγμα με προγραμματισμένο ραντεβού και φυσική παρουσία, σύμφωνα με τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα λειτουργίας που έχουν ληφθεί από την οικεία υπηρεσία, ηλεκτρονικά με αποστολή email, ή με άλλο πρόσφορο τρόπο που προκρίνεται) και θα πρέπει να εισέλθουν και να πρωτοκολληθούν στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι την 10η Απριλίου.
[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”3. Αίτηση και δικαιολογητικά” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

3.1. Για ΔΑ.Σ.Ε. πλήρως προσαρμοσμένους στις διατάξεις του ν. 4423/2016:

Οι αιτήσεις (στο αρμόδιο Δασαρχείο ή την Διεύθυνση Δασών άνευ Δασαρχείου) υποβάλλονται μέχρι και την 10η Απριλίου, και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α. Αίτηση του ΔΑ.ΣΕ. για την παραχώρηση εκμετάλλευσης του δάσους ή και αίτηση ανάληψης εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του δάσους, όπως περιγράφονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκμετάλλευσης, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Υποχρεωτικά αναφέρονται:

 • Ο συνολικός αριθμός των μελών του. Οι δηλωθέντες Δασεργάτες ως μέλη του ΔΑΣΕ, πρέπει να εμφανίζονται ως μέλη του ΔΑ.Σ.Ε. και στο Μητρώο, μέχρι 10 Απριλίου.
 • Τα διαθέσιμα μηχανικά μέσα (εργαλεία, μηχανήματα, οχήματα) και ζώα.
 • Τα πλήρη στοιχεία των συστάδων για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον.

β. Υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του ΔΑ.Σ.Ε. ή του νόμιμου αναπληρωτή του στην οποία ρητά δηλώνεται ότι ο Δασικός Συνεταιρισμός έχει την οικονομική επάρκεια για να καλύψει τις εγγυητικές επιστολές, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη εισφορά που προκύπτει από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης γνωρίζει ότι αποκλείεται από την ανάθεση εργασιών για ένα έτος (αρθρ. 24 παρ. 3 εδάφιο δ2, 2η πρόταση του ν. 4423/2016).

γ. Πρακτικά αρχαιρεσιών και κατανομής αξιωμάτων, αν δεν έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο (σημειώνεται αντίστοιχα στην αίτηση). Στην περίπτωση που δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες, τα στοιχεία της προσωρινής διοίκησης του ΔΑ.Σ.Ε.

3.2. Για ΔΑ.Σ.Ε με εγκεκριμένα από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο καταστατικά αλλά χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, της περίπτωσης α. του «άρθρου εξηκοστό έκτο» της παραπάνω ΠΝΠ:

1. Στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών υποβάλλονται μέχρι και την 31η Μαρτίου, αν δεν είναι δυνατή η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο τα ακόλουθα:

α. Αντίγραφο του εγκεκριμένου από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο καταστατικού.
β. Πρακτικά αρχαιρεσιών και κατανομής αξιωμάτων. Στην περίπτωση που δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες, τα στοιχεία της προσωρινής διοίκησης του ΔΑ.Σ.Ε.
γ. Κατάσταση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Δασεργατών-μελών τους (τουλάχιστον 21 μέλη) που βεβαιώνεται με υπογραφή του προέδρου του ΔΑ.Σ.Ε. ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

2. Στο Δασαρχείο ή την Διεύθυνση Δασών άνευ Δασαρχείου υποβάλλονται μέχρι και την 10η Απριλίου τα ακόλουθα:

α. Αίτηση του ΔΑ.ΣΕ. για την παραχώρηση εκμετάλλευσης του δάσους ή και αίτηση ανάληψης εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του δάσους, όπως περιγράφονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκμετάλλευσης, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Υποχρεωτικά αναφέρονται στην αίτηση:

 • Ο συνολικός αριθμός μελών του.
 • Τα διαθέσιμα μηχανικά μέσα (εργαλεία, μηχανήματα, οχήματα) και ζώα.  Τα πλήρη στοιχεία των συστάδων για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον.

β. Υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του ΔΑ.Σ.Ε. ή του νόμιμου αναπληρωτή του στην οποία ρητά δηλώνεται ότι ο Δασικός Συνεταιρισμός έχει την οικονομική επάρκεια για να καλύψει τις εγγυητικές επιστολές, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη εισφορά που προκύπτει από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης γνωρίζει ότι αποκλείεται από την ανάθεση εργασιών για ένα έτος (αρθρ. 24 παρ. 3 εδάφιο δ2, 2η πρόταση του ν. 4423/2016).

γ. Αντίγραφο του εγκεκριμένου καταστατικού.

δ. Κατάσταση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Δασεργατών -μελών τους (τουλάχιστον 21 μέλη) που βεβαιώνεται με υπογραφή του προέδρου του ΔΑ.Σ.Ε. ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Οι δηλωθέντες Δασεργάτες ως μέλη του ΔΑ.Σ.Ε., πρέπει να εμφανίζονται ως μέλη του ΔΑ.Σ.Ε. και στο Μητρώο μέχρι 10 Απριλίου.

ε. Πρακτικά αρχαιρεσιών και κατανομής αξιωμάτων. Στην περίπτωση που δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες, τα στοιχεία της προσωρινής διοίκησης του ΔΑ.Σ.Ε.

3.3 Για ΔΑ.Σ.Ε. που υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο, αλλά δεν εκδόθηκε η σχετική απόφαση έγκρισης του, της περίπτωσης β. του «άρθρου εξηκοστό έκτο» της παραπάνω ΠΝΠ:

1. Στην Διεύθυνση Δασών υποβάλλονται μέχρι και την 31η Μαρτίου τα ακόλουθα:

α. Αντίγραφο του υποβληθέντος καταστατικού στο Ειρηνοδικείο.
β. Αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στο Ειρηνοδικείο.
γ. Κατάσταση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Δασεργατών – μελών τους (τουλάχιστον 21 μέλη).
δ. Τα στοιχεία της διοίκησης του ΔΑ.Σ.Ε.

2. Στο Δασαρχείο ή την Διεύθυνση Δασών άνευ Δασαρχείου υποβάλλονται μέχρι και την 10η Απριλίου τα ακόλουθα:

α. Αίτηση του ΔΑ.ΣΕ. για την παραχώρηση εκμετάλλευσης δάσους ή και αίτηση ανάληψης εργασιών συντήρησης και βελτίωσης δάσους, όπως περιγράφονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκμετάλλευσης, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Υποχρεωτικά αναφέρονται στην αίτηση:

 • Ο συνολικός αριθμός μελών του.
 • Τα διαθέσιμα μηχανικά μέσα (εργαλεία, μηχανήματα, οχήματα) και ζώα.
 • Τα πλήρη στοιχεία των συστάδων για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον.

β. Υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του ΔΑ.Σ.Ε. ή του νόμιμου αναπληρωτή του στην οποία ρητά δηλώνεται ότι ο Δασικός Συνεταιρισμός έχει την οικονομική επάρκεια για να καλύψει τις εγγυητικές επιστολές, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη εισφορά που προκύπτει από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης γνωρίζει ότι αποκλείεται από την ανάθεση εργασιών για ένα έτος (αρθρ. 24 παρ. 3 εδάφιο δ2, 2η πρόταση του ν. 4423/2016).

γ. Αντίγραφο του υποβληθέντος καταστατικού στο Ειρηνοδικείο.

δ. Αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στο Ειρηνοδικείο.

ε. Κατάσταση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Δασεργατών – μελών τους (τουλάχιστον 21 μέλη) που βεβαιώνεται με υπογραφή του προέδρου του ΔΑ.Σ.Ε. ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Οι δηλωθέντες Δασεργάτες ως μέλη του ΔΑΣΕ, πρέπει να εμφανίζονται ως μέλη του ΔΑ.Σ.Ε. και στο Μητρώο μέχρι 10 Απριλίου.

στ. Τα στοιχεία της διοίκησης του ΔΑ.Σ.Ε.

3.4. Για ΔΑ.Σ.Ε. που δεν υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο, μέχρι την έναρξη ισχύος της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68 Α’ 20 Μαρτίου 2020), της περίπτωσης γ. του «άρθρου εξηκοστό έκτο» της παραπάνω ΠΝΠ.

1. Στην Διεύθυνση Δασών υποβάλλονται μέχρι και την 31η Μαρτίου τα ακόλουθα:

α. Αντίγραφο τροποποιημένου, σύμφωνα με τον Ν.4423/16, καταστατικού (όπως πρόκειται να κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο).

β. Τα στοιχεία της διοίκησης του ΔΑ.Σ.Ε.

γ. Κατάσταση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Δασεργατών – μελών τους (τουλάχιστον 21 μέλη). Στην κατάσταση περιλαμβάνονται, σε χωριστή στήλη, και οι Δασεργάτες οι οποίοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις για την εγγραφή τους στο Μητρώο αλλά η εξέταση των αιτήσεων αυτών δεν κατέστη δυνατή λόγω αδυναμίας της αρμόδιας Υπηρεσίας, εξ αιτίας των εκτάκτων μέτρων λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.

Η Διεύθυνση Δασών χορηγεί βεβαίωση περί προσαρμογής των καταστατικών τους στις διατάξεις του ν.4423/16, υπό την αίρεση της έγκρισης αυτού από το αρμόδιο Δικαστήριο. Στην περίπτωση που στο καταστατικό εντοπίζονται βασικές ρυθμίσεις (όπως: σκοπός, 21 τουλάχιστον μέλη εγγεγραμμένα στο Μητρώο – ή με Ιδιότητα Δασεργάτη, έδρα και περιφέρεια ΔΑ.Σ.Ε.) που δεν συνάδουν με τα σχετικά διαλαμβανόμενα στον νόμο, επισημαίνονται στην παραπάνω βεβαίωση για διόρθωση.

2. Στο Δασαρχείο ή την Διεύθυνση Δασών άνευ Δασαρχείου υποβάλλονται μέχρι και την 10η Απριλίου τα ακόλουθα:

α. Αίτηση του ΔΑ.ΣΕ. για την παραχώρηση εκμετάλλευσης του δάσους ή και αίτηση ανάληψης εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του δάσους, όπως περιγράφονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκμετάλλευσης, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Υποχρεωτικά αναφέρονται στην αίτηση:

 • Ο συνολικός αριθμός μελών του.
 • Τα διαθέσιμα μηχανικά μέσα (εργαλεία, μηχανήματα, οχήματα) και ζώα.
 • Τα πλήρη στοιχεία των συστάδων για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον.

β. Υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του ΔΑ.Σ.Ε. ή του νόμιμου αναπληρωτή του στην οποία ρητά δηλώνεται ότι ο Δασικός Συνεταιρισμός έχει την οικονομική επάρκεια για να καλύψει τις εγγυητικές επιστολές, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη εισφορά που προκύπτει από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης γνωρίζει ότι αποκλείεται από την ανάθεση εργασιών για ένα έτος (αρθρ. 24 παρ. 3 εδάφιο δ2, 2η πρόταση του ν. 4423/2016).

γ. Αντίγραφο του υποβληθέντος καταστατικού στην Διεύθυνση Δασών.

δ. Την βεβαίωση προσαρμογής της Διεύθυνσης Δασών (3.4.1)

ε. Κατάσταση με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Δασεργατών -μελών τους (τουλάχιστον 21 μέλη) που βεβαιώνεται με υπογραφή του προέδρου του ΔΑ.Σ.Ε. ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Οι δηλωθέντες Δασεργάτες ως μέλη του ΔΑΣΕ, πρέπει να εμφανίζονται ως μέλη του ΔΑ.Σ.Ε. και στο Μητρώο μέχρι 10 Απριλίου. Στην κατάσταση περιλαμβάνονται σε χωριστή στήλη και οι Δασεργάτες οι οποίοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις για την εγγραφή τους στο Μητρώο και η εξέταση των αιτήσεων αυτών δεν κατέστη δυνατή λόγω αδυναμίας της αρμόδιας Υπηρεσίας, εξ αιτίας των εκτάκτων μέτρων λειτουργίας για την προστασία από τον κορωνοϊό.

στ. Τα στοιχεία της διοίκησης του ΔΑ.Σ.Ε.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”4. Συμπράξεις ΔΑ.Σ.Ε.” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

Οι ΔΑ.Σ.Ε. των παραπάνω περιπτώσεων δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις και με την μορφή συμπράξεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29434/775/19-03-2020 (ΩΨΕΖ4653Π8- Σ6Α) διαταγή του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΝ.

1. Στην Διεύθυνση Δασών υποβάλλονται μέχρι και την 31η Μαρτίου τα ακόλουθα:

 1. Τα κατά τα παραπάνω και ανάλογα με την περίπτωση δικαιολογητικά, στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν υποβληθεί μεμονωμένα από τους ΔΑ.Σ.Ε. Όπου απαιτείται υπογραφή, υπογράφονται από όλους τους νόμιμους εκπροσώπους των συμμετεχόντων ΔΑ.Σ.Ε.

2. Στο Δασαρχείο ή την Διεύθυνση Δασών άνευ Δασαρχείου υποβάλλονται μέχρι και την 10η Απριλίου τα ακόλουθα:

 1. Τα κατά τα παραπάνω και ανάλογα με την περίπτωση δικαιολογητικά. Όπου απαιτείται υπογραφή, υπογράφονται από όλους τους νόμιμους εκπροσώπους των συμμετεχόντων ΔΑ.Σ.Ε.
 2. Η απόφαση παραχώρησης εκδίδεται εφ’ όσον εκπληρούνται οι προϋποθέσεις προσαρμογής για όλους τους συμμετέχοντες ΔΑ.Σ.Ε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω εγκύκλιο διαταγή και εφόσον εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις πλήρους προσαρμογής κατά την παρούσα, για όλους τους ΔΑ.Σ.Ε.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”5. Εξέταση των αιτήσεων” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

Για την εξέταση και επιλογή των αιτήσεων ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρ. 13 του Π.Δ. 126/86, του άρθρου 136Α του ΝΔ86/69 , του άρθρ. 24 του ν.4423/16, όπως ισχύουν.

α. Οι αιτήσεις για την παραχώρηση εκμετάλλευσης τμημάτων ή συστάδων, υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω, από τις πρωτοβάθμιες ΔΑ.Σ.Ο. στο αρμόδιο Δασαρχείο ή στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών άνευ Δασαρχείου.

β. Οι αιτήσεις εξετάζονται όλες μαζί (προσαρμοσμένων και μη ΔΑ.Σ.Ε.).

γ. Ο αριθμός των συστάδων και το μέγεθος του λήμματος που παραχωρείται εξαρτάται από το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων από όλους τους ΔΑ.Σ.Ε.

δ. Η παραχώρηση της εκμετάλλευσης των υπό διαχείριση συστάδων γίνεται χωρίς μίσθωμα, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις πρωτοβάθμιες ΔΑ.Σ.Ο., μετά από πρόταση του Δασαρχείου προς την οικεία Διεύθυνση Δασών, η οποία εισηγείται στο Συντονιστή περί της νόμιμης λειτουργίας, της δυναμικότητας και της οικονομικής τους επάρκειας, βάσει ελέγχου που διενεργεί κατ ̓ εφαρμογή της κείμενης περί αυτών νομοθεσίας. Τόσο η πρόταση του Δασαρχείου, όσο και εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών είναι πλήρως αιτιολογημένες.

ε. Από τον Συντονιστή, εκδίδεται απόφαση παραχώρησης μόνο για τους ΔΑ.Σ.Ε που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο.

στ. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις των ΔΑ.Σ.Ε., η απόφαση παραχώρησης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται αφού εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 παρ. 1 του ν. 4423/2016.

ζ. Η εκμετάλλευση των συστάδων οι οποίες θα παραμείνουν αδιάθετες γίνεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με την δασική νομοθεσία (Αυτεπιστασία, μίσθωση λήμματος).

[/su_spoiler]

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30809/823/26.03.2020 (ΑΔΑ: Ω6ΗΞ4653Π8-4ΘΩ) Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων ΔΑ.Σ.Ε. για παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων διαχειριστικού έτους 2020.

[su_button url=”https://dasarxeio.com/dasergates_dase/” target=”blank” style=”3d” background=”#e9eef4″ color=”#3572b3″ size=”6″ icon=”icon: external-link” icon_color=”#3572b3″ text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Νόμοι – Υπουργικές Αποφάσεις – Εγκύκλιοι για τους
δασεργάτες και τους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.)[/su_button]


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [630.27 KB]ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: