Νόμος 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,… και λοιπές διατάξεις »

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αρχίζει η ισχύς του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Το νομοθέτημα του ΥΠΕΝ που δέχτηκε σκληρή κριτική και προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων αποτελείται από 136 άρθρα κατανεμημένα σε 11 κεφάλαια. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα  για απευθείας πρόσβαση στο κεφάλαιο/άρθρα που σας ενδιαφέρει.

Να σημειώσουμε ότι ρυθμίσεις της δασικής νομοθεσίας υπάρχουν και στο κεφ. ΙΑ΄ “Λοιπές Διατάξεις” (π.χ. στα άρθρα 102 και 130).

Το αρχείο (pdf) του ΦΕΚ όπου οδηγούν οι σύνδεσμοι του άρθρου δεν είναι το πρωτότυπο, έχουν αφαιρεθεί σελίδες με χάρτες και διαγράμματα για να μειωθεί το αρχικό μέγεθος (από 82,6 σε 7 MB). Το πρωτότυπο ΦΕΚ (82,6 MB) μπορείτε να το “κατεβάσετε” από ΕΔΩ.

Άρθρο Κεφάλαιο/τίτλος
1-9 Α΄ – ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Τροποποιήσεις του ν. 4014/2011)
10-25 Β ́ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΕ – Α ́ ΦΑΣΗ
26-43 Γ ́ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
44-47 Δ ́ – ΖΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
48-49 Ε ́ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
50-55 ΣΤ ́ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
56-71 Ζ ́ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4122/2013 (Α ́ 42) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2018/844/ΕΕ ΤΗΣ 30ής ΜΑΪΟΥ 2018 (L156/19.06.2018)
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ OΔΗΓΙΑΣ 2010/31/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ OΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ»
72-73 Η ́ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/692 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/73/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
74-82 Θ ́ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
83-95 Ι ́ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
96-136 ΙΑ ́ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.


ΚατηγορίεςΑ.Π.Ε., Δόμηση - Αυθαίρετα, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο, Νομοθεσία, Προστατευόμενες περιοχές, Περιβάλλον

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: