Διευκρινίσεις – Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 45, ν. 998/79

Εγκύκλιο με διευκρινίσεις – οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 45, ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4688/2020, σχετικά με την υποχρέωση αναδάσωσης σε περίπτωση επιτρεπτής επέμβασης (μεταλλεία και λατομεία) σε προστατευόμενες από τη δασική νομοθεσία εκτάσεις, εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου:

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52957/2375
Ημ/νία: 03/06/2020

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις – Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 45, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4688/2020 (Α ́ 101).

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 9-β11-2020/28-05-2020 έγγραφο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Με αφορμή ερωτήματα που υπεβλήθησαν στην Υπηρεσία μας (μεταξύ άλλων και από τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων με το ως άνω έγγραφό του), σχετικά με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4688/2020 (Α’ 101) και την ισχύουσα απαλλαγή από την υποχρέωση αναδάσωσης όσων εκμεταλλεύονται μεταλλεία και λατομεία σε προστατευόμενες από τη δασική νομοθεσία εκτάσεις, η οποία (απαλλαγή) είχε εισαχθεί αρχικώς ως προς τα λατομεία με το άρθρο 41 του ν. 4409/2016 (Α ́ 136), επεκταθείσας εν συνεχεία και στα μεταλλεία με την νεώτερη αντιστοίχου, περιεχομένου διάταξη του άρθρου 70 του ν. 4512/2018 (Α ́ 5), παρέχουμε την κάτωθι οδηγία:

Με το άρθρο 32 του ν. 4688/2020 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α ́ 289) σχετικά με την υποχρέωση αναδάσωσης σε περίπτωση επιτρεπτής επέμβασης σε προστατευόμενες από τη δασική νομοθεσία εκτάσεις. Συνισταμένης της τροποποίησης στην υποχρέωση αναδάσωσης της εκχερσούμενης για την πραγματοποίηση της επέμβασης έκτασης και όχι του συνόλου αυτής.

Παράλληλα δε με την ως άνω τροποποιητική διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4688/2020:

α) Διατηρήθηκε σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 70 του ν. 4512/2018 η οποία προβλέπει την απαλλαγή από την ως άνω υποχρέωση αναδάσωσης, επί καταβολής αυξημένου ανταλλάγματος χρήσης, των εκμεταλλευτών μεταλλείων και λατομείων, οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτού, οι οποίοι έχουν καταβάλει εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση της έκτασής τους και β) απαλείφθηκαν από την παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, οι αντιστοίχου περιεχομένου προγενέστερες διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4409/2016 (βλ. σχετικά με τα ανωτέρω και τα αναφερόμενα στην Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4688/2020, σύμφωνα με την οποία «Τέλος με την ως άνω ρύθμιση προτείνεται η κατάργηση των δέκατου πέμπτου και δέκατου έκτου εδαφίων της παρ. 8 του άρθρου 45. Δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτών περί απαλλαγής από την υποχρέωση αναδάσωσης και δάσωσης των εκμεταλλευτών λατομείων, επαναλαμβάνονται αυτούσιες, με την προσθήκη στο ρυθμιστικό πεδίο αυτών και των μεταλλείων, στα επόμενα δύο τελευταία εδάφια της ως άνω παραγράφου 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, τα οποία προσετέθησαν με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4512/2018». Επίσης σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων, σελ. 27 επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου : «Αν, τέλος, ήθελε θεωρηθεί ότι, για λόγους ασφάλειας δικαίου, χρήζουν ρητής κατάργησης τα ως άνω δύο εδάφια του άρθρου 45 παρ. 8 του ν. 998/1979, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι σκόπιμο να αναδιατυπωθεί ως εξής: «4. Το δέκατο πέμπτο και το δέκατο έκτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως αυτά προστέθηκαν διά της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4409/2016 (Α ́ 136), καταργούνται», όπως και τελικά αναδιατυπώθηκε η εν λόγω διάταξη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα, σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως έχουν τροποποιηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες :

«Εκμεταλλευτές μεταλλείων και λατομείων, οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτού, οι οποίοι έχουν καταβάλει εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση της έκτασής τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαλλάσσονται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνη στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση και υποχρεούνται να καταβάλουν αντάλλαγμα χρήσης ίσο με το 100% της καθοριζόμενης, σύμφωνα με το άρθρο 6, αξίας της έκτασης τους. Αποφάσεις αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού που έχουν ήδη εκδοθεί και αφορούν εκμεταλλευτές λατομείων που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο ανακαλούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον έχει καταβληθεί ως αντάλλαγμα χρήσης το 100% της καθοριζόμενης, σύμφωνα με το άρθρο 6, αξίας της έκτασης επέμβασης».

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52957/2375/03.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΗΙΜ4653Π8-ΨΤΒ) Διευκρινίσεις – Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 45, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101).

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: