Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τελική προειδοποίηση για την προστασία της Caretta caretta στις αμμοθίνες Κυπαρισσίας

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δέσμη παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου για το μήνα Δεκέμβριο. Μεταξύ των κυριότερων αποφάσεων που ελήφθησαν από την Επιτροπή στον τομέα Περιβάλλον και αλιεία περιλαμβάνεται η τελική προειδοποίηση προς την Ελλάδα να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ).

Η οδηγία περιλαμβάνει διάφορες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη, όπως η λήψη μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των οικοτόπων και της διατάραξης των ειδών, την εξακρίβωση του κατά πόσον ένα έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε τόπο του δικτύου Natura 2000 πριν από τη χορήγηση άδειας και η θέσπιση συστήματος αυστηρής προστασίας για ορισμένα είδη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.

Επίσης, τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας.

Στην απόφασή του της 10ης Νοεμβρίου 2016 το Δικαστήριο αποφάνθηκε κατά της Ελλάδας επειδή δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της παρενόχλησης των προστατευόμενων ειδών και της υποβάθμισης των προστατευόμενων οικοτόπων στην περιοχή της Κυπαρισσίας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα ανέχθηκε την υλοποίηση διαφόρων έργων ή δραστηριοτήτων κατά παράβαση της οδηγίας για τους οικοτόπους στην περιοχή. Η Ελλάδα είχε επίσης εγκρίνει την κατασκευή κατοικιών στον Αγιαννάκη και στο Βουνάκι χωρίς προηγουμένως να έχει εξακριβώσει ότι δεν θα είχαν σημαντικές επιπτώσεις στον τόπο Natura 2000, ενώ δεν είχε θεσπίσει ολοκληρωμένο, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην περιοχή της Κυπαρισσίας.

Τέσσερα έτη μετά την έκδοση της απόφασης, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου για τη διασφάλιση ορθής περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής της Κυπαρισσίας, ιδίως του σπάνιου οικότοπου αμμοθινών που φιλοξενεί, και της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα τελική προειδοποίηση στην Ελλάδα. Αν η χώρα δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με όλες τις πτυχές της απόφασης του Δικαστηρίου, η Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή προστίμων.

 

«Απολογούμενη» η Ελλάδα για την προστασία της καρέτα – καρέταΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Προστατευόμενες περιοχές, Περιβάλλον

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: