Έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις – Τροποποίηση του άρθρου 45 ν. 998/1979

 

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Διάταξη του άρθρου 10 προβλέπει τη τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 σχετικά με την έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. Ειδικότερα, προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Κάθε επιτρεπτή, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις αποτελεί εξαιρετικό μέτρο. Επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις ως και σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, σύμφωνα με τους όρους της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 3, επιτρέπεται μετά από έγκριση. Η έγκριση αυτή χορηγείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην παρ. 4 ή στα άρθρα 46 έως 61. Όταν πρόκειται για επέμβαση σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις που ανήκουν σε περιοχές όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες η εισήγηση της οικείας δασικής αρχής χορηγείται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από το αίτημα του ενδιαφερομένου. 
Σε περίπτωση επέμβασης από τρίτους στις ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.».

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, «με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, η εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, πριν την έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, που ανήκουν αποκλειστικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες, χορηγείται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται καθυστερήσεις και επιτυγχάνονται η άμβλυνση της γραφειοκρατίας και η απαλλαγή του διοικούμενου από μία χρονοβόρα διαδικασία, χωρίς να περιορίζεται ή να αίρεται η δασική προστασία».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

«Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αρθρο 3 Ορισμοί σχετικά με τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις – Αντικατάσταση των παρ. 2 και 7 και τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4056/2012
Άρθρο 4 Μείωση ελάχιστων αποστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ομοειδών ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων ιδιοπαραγωγής – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, 4 και 8 και αντικατάσταση των παρ. 7,10 και 11 του άρθρου 5 του ν. 4056/2012
Άρθρο 5 Απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β’- Τροποποίηση της παρ. 1, των περ. β) και γ) της παρ. 2 και της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 6Β του ν. 4056/2012
Άρθρο 6 Απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β’ – Τροποποίηση των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 6Γ του ν. 4056/2012
Άρθρο 7 Προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί περάτωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης – Προσθήκη άρθρου 6Δ στον ν. 4056/2012
Άρθρο 8 Βελτίωση ή εκσυγχρονισμός δραστηριοτήτων υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 17α του ν. 4056/2012
Άρθρο 9 Ελάχιστες αποστάσεις από χώρους προστασίας – Τροποποίηση του πίνακα 1 του άρθρου 20 του ν. 4056/2012
Άρθρο 10 Έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979
Άρθρο 11 Κατασκευές κτηνοτροφικής εγκατάστασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ TH ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Άρθρο 12 Όργανα επιβολής διοικητικών κυρώσεων – Τροποποίηση των άρθρων 9, 13 και 45 του ν. 4036/2012
Άρθρο 13 Καθήκοντα ελέγχου και επιθεώρησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 14 Παράταση προθεσμίας εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βοσκήσιμων γαιών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4351/2015
Άρθρο 15 Άρθρο 15 Άδειες αλίευσης ολοθούριων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 48/2018
Άρθρο 16 Άρθρο 16 Παράταση προθεσμιών χορήγησης αποζημιώσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 209 του ν. 4820/2021
Άρθρο 17 Άρθρο 17 Παράταση θητείας Προέδρου Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 18 Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Κτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , , , , , ,

1 reply

  1. ΤΟΣΟ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ……………
    ΑΦΟΥ ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
    ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟ ΝΣΧ ΔΕΝ ΤΟ ΠΗΡΑΝ ΧΑΜΠΑΡΙ ?? ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ !!! ΕΛΕΟΣ
    ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΧΩΡΙ ΑΚΑΙ ΒΙΛΕΣ…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: