Ν. 4876/2021 – Εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας δασικών δένδρων από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4876/2021 (Α΄ 251) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.». Ο νέος νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τη δασική νομοθεσία και τις δασικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 71 καθορίζεται η διαδικασία με την οποία ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) θα προβαίνει στην υλοτομία και κλάδευση δένδρων σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Επίσης, με το άρθρο 76 προστίθεται περίπτωση γ, στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 998/1979, αναφορικά με την ανάθεση συμβάσεων έργων δασοπροστασίας. 

Άρθρο 71
Εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας δασικών δένδρων από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

1. Επί εκτάσεων που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, στις οποίες διέρχονται δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), προς τον σκοπό αύξησης της ανθεκτικότητας των δικτύων Διανομής, έναντι ακραίων καιρικών φαινόμενων που λαμβάνουν χώρα λόγω της κλιματικής αλλαγής, προβαίνει σε εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας ιστάμενων, κεκλιμένων και κατακείμενων δασικών δένδρων, σύμφωνα με το παρόν.

2. Πριν την πραγματοποίηση των εργασιών της παρ. 1, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. υποχρεούται στην υποβολή αιτήματος στην οικεία Δασική Αρχή για τη λήψη σχετικής άδειας. Η σχετική άδεια εκδίδεται αρμοδίως εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημέρα υποβολής του αιτήματος. Στην περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου, η άδεια λογίζεται ως χορηγηθείσα και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύναται να προβαίνει στις απαιτούμενες εργασίες, με απλή γνωστοποίηση προς το αρμόδιο Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών για τις ανωτέρω εργασίες.

3. Κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρ. 1, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. υποχρεούται στην απομάκρυνση παραγομένων δασικών προϊόντων και υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της εκάστοτε αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

4. Επί ιδιωτικών εκτάσεων δασικού χαρακτήρα προηγείται η λήψη από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. της έγγραφης συναίνεσης του ιδιοκτήτη, τα στοιχεία του οποίου γνωστοποιούνται αμελλητί στη Δ. Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. από την αρμόδια δασική υπηρεσία. Σε περίπτωση μη λήψης της έγγραφης συναίνεσης του ιδιοκτήτη εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του πρώτου εδαφίου, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια κατά το άρθρο 5 του ν. 998/1979 (Α’ 289) Αρχή, για την κοπή των δέντρων, η οποία εγκρίνει για λόγους δημοσίου συμφέροντος την διεξαγωγή εργασιών κλαδεμάτων και υλοτομίας δασικών δένδρων.

5. Εφαρμοζομένων των παρ. 1 έως 3, οι εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύνανται να λαμβάνουν χώρα και εντός πάρκων και αλσών, κατόπιν λήψης της γνώμης της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας.

Άρθρο 76
Ανάθεση συμβάσεων έργων δασοπροστασίας

Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 998/1979 (Α’ 289) προστίθεται περ. γ) ως εξής:
«γ) Οι διαδικασίες των περ. α) και β) εφαρμόζονται αναλογικώς, εξαιρουμένης της παρ. 5 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), και για τα έργα δασοπροστασίας και ειδικότερα για την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υποστηρικτικών υπηρεσιών και έργων καθαρισμού δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου, καθώς και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών με σκοπό την προστασία των περιοχών.».

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4876/2021 (Α΄ 251) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.»
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [76.05 MB]ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασικές Μελέτες, Δασική Υπηρεσία, Νομοθεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: