Eπιστολή διαμαρτυρίας της Ένωσης Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου

Την έντονη διαμαρτυρία της σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για το έργο «Πιλοτική εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων και Αναβάθμισης Δημοσίων Δασικών Φυτωρίων», εκφράζει η Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου (Ε.Ε.Δ.Ε.Π.), με επιστολή της προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τον υπεύθυνο του έργου.

Η ΕΕΔΕΠ ζητά την ακύρωση της πρόσκλησης διότι δεν καλούνται εργολήπτες Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμένες στο ΜΕΕΠ πρασίνου, στελεχωμένες από Δασολόγο ή Τεχνολόγο Δασοπονίας και την επανάληψή της έτσι ώστε να στηρίζεται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία κατά της υπ ́αριθμ. 8556/08-03-2022 Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για το έργο «Πιλοτική εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων και Αναβάθμισης Δημοσίων Δασικών Φυτωρίων»

Η Ένωση μας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» και διακριτικό τίτλο ΕΕΔΕΠ έχει ως σκοπό την προώθηση, προστασία και κατοχύρωση των επιστημονικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, που αποτελούν εργολήπτες Δασολόγοι και Τεχνολόγοι Δασοπονίας, δημοσίων και ιδιωτικών δασοτεχνικών έργων και έργων πρασίνου.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία της Ένωσής μας σχετικά με τους όρους της παραπάνω πρόσκλησης που αφορά το έργο «Πιλοτική εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων και Αναβάθμισης Δημοσίων Δασικών Φυτωρίων» για τους εξής λόγους:

– Το παραπάνω έργο, όπως προκύπτει από τη μορφή της έκτασης που είναι δασική και μάλιστα βρίσκεται μέσα στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, από την κατηγορία που ανήκει η μελέτη που είναι η κατηγορία 24-Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών) καθώς και τις εργασίες που θα εκτελεστούν (άνοιγμα λάκκων φύτευσης, φύτευση, σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σκαλίσματα & βοτανίσματα φυταρίων, πότισμα κλπ) ανήκει στην ειδική κατηγορία των δασοτεχνικών έργων και εργασιών, όπως αυτά νοούνται, στο άρθρο 1 του Π.Δ. 437/81 (περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων), στο άρθρο 222 και 223 του Ν.Δ. 86/69 (Δασικός Κώδικας), στο Ν. 998/79 (περί προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας) και στο Ν. 4280 /2014.

– Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 494/93 γνωμοδότηση του Νομικού συμβουλίου του Κράτους (περί δημοπρατήσεως έργων πρασίνου, κλπ.) «Η εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων διέπεται κατά κύριο λόγο από το Π.Δ.437/81, το οποίο εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 16 παρ. 3 του Ν. 998/79 και των άρθρων 223 και 312 του Ν.Δ. 86/69 κ,λ.π.».

– Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.Δ.437/81, όταν τα δασοτεχνικά έργα και εργασίες εκτελούνται με εργολαβίες, η κατασκευή τους πραγματοποιείται από Εργολήπτες δασολόγους ή τεχνολόγους δασοπονίας με Ειδικό Πτυχίο Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ), κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.

– Περαιτέρω, στο άρθρο 16 του Π.Δ.437/81 αναφέρεται ότι η ανάθεση με εργολαβία της κατασκευής δασοτεχνικών έργων και εργασιών του δημοσίου, γίνεται σε δασολόγους ή τεχνολόγους δασοπονίας που έχουν Ειδικό Πτυχίο Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ). Το πτυχίο αυτό απαιτείται και στην περίπτωση που τα δασοτεχνικά έργα ανατίθενται και από άλλες πλην του Υπουργείου Αρχές.

– Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 146/88 (το οποίο εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν. 1418/84) «Η κατασκευή των δασοτεχνικών έργων αναλαμβάνεται και από εξειδικευμένες επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα πρασίνου, οι οποίες είναι στελεχωμένες με δασολόγους ή τεχνολόγους δασοπονίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ.».- Επίσης σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81777/2996/2021 (ΦΕΚ 4080/Β/6-9-2021) για τον «Καθορισμό λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων επί της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 998/1979 – Προϋποθέσεις εφαρμογής, επίβλεψη και έλεγχος διαδικασιών εκτέλεσης έργων από τους Αναδόχους αποκατάστασης και αναδάσωσης δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα», στην παρ. 3 άρθρο 4, αναφέρεται ρητά ότι «Ο ΑνΑΑ (Ανάδοχος Αναδάσωσης) δύναται να αναθέσει την εκτέλεση σε Εργολήπτη δημοσίων δασοτεχνικών έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) ή σε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Μ.Ε.Ε.Π. Πρασίνου ή Μ.Ε.Κ. Πρασίνου στελεχωμένη από Δασολόγο ή Δασοπόνο…»

– Τέλος το παραπάνω έργο πρόκειται να εκτελεστεί μέσα σε Εθνικό Δρυμό και συγκεκριμένα της Πάρνηθας, περιοχή με ιδιαίτερη οικολογική αξία και με ειδικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισης, σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει τον Εθνικό Δρυμό. Τα απαραίτητα ειδικά δασοτεχνικά έργα μέσα στον Εθνικό Δρυμό πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους επιστήμονες Δασολόγους ή τεχνολόγους Δασοπονίας, που γνωρίζουν τις αρχές της δασοπονίας και τις ιδιαιτερότητες και την πολυπλοκότητα του δασικού οικοσυστήματος, με την επίβλεψη της αρμόδιας δασικής Υπηρεσίας.

Στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς, οι όροι στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα είναι προδήλως παράνομοι και καταχρηστικοί και δεν συνδέονται με το αντικείμενο, τη φύση και το σκοπό του έργου και θα έπρεπε να έχουν προσκληθεί αποκλειστικά και μόνο Εργολήπτες δημοσίων δασοτεχνικών έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) ή σε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Πρασίνου στελεχωμένες από Δασολόγο ή Τεχνολόγο Δασοπονίας…»

Κατόπιν τούτου ζητάμε την ακύρωση της παρούσας πρόσκλησης και την επανάληψή της έτσι ώστε να στηρίζεται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Δεδομένου ότι η παρούσα πρόσκληση θίγει άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του Συλλόγου μας ως Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων και έργων πρασίνου,

Επιφυλασσόμαστε για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [743.70 KB]

 

 ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Κηποτεχνία - Έργα Πρασίνου, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: