Στο Ν. 4915/2022 οι διατάξεις για δασωθέντες αγρούς και μεταφορά Δασικών Υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4915/2022 (Α΄ 63/24.03.2022) που περιλαμβάνει τις διατάξεις για τους δασωθέντες αγρούς (άρθρο 93), την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρα 47 έως 55), και την οριοθέτηση οικισμών (άρθρο 85).

Άρθρο 93
Δασωθέντες αγροί – Αντικατάσταση του άρθρου 67 ν. 998/1979

Το άρθρο 67 του ν. 998/1979 (Α’ 289) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 67
Αγροί που άλλαξαν μορφή

1. Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου.

Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.

2. Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 3, τότε εμβαδόν αυτών έως τριάντα (30) στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους. Δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή της χρήσης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων, δυνάμει τίτλων νόμιμα μεταγεγραμμένων. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται, κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον Προϊστάμενο της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Δασική Υπηρεσία, μετά από εισήγηση του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό. Ειδικά, για εκτάσεις μεγαλύτερες των πέντε (5) στρεμμάτων, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια, διαπιστώνεται, με βάση σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης,

β. πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 47, και

γ. η συγκεκριμένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλληλεξάρτησης και της σύνδεσής της με τις γειτονικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, δύναται να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση με φυσική αναγέννηση, μετά το πέρας της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Η οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης, συντάσσεται και υπογράφεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 47 και εγκρίνεται με την άδεια αλλαγής χρήσης της έκτασης.

Το περιεχόμενο της μελέτης ορίζεται στο Παράρτημα της υπό στοιχεία οικ.133389/6588/10.12.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2860).

Στις ανωτέρω εκτάσεις, πέραν της επιτρεπτής επέμβασης του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και οι υπόλοιπες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί επιτρεπτών επεμβάσεων.

3. Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιτρέπεται η απομάκρυνση της φυόμενης δασικής βλάστησης, μετά από άδεια του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριτητας στην έκταση. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον του να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης, συνυποβάλει με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο.

Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας για την προστασία των ανωτέρω εκτάσεων, ανακαλούνται.

4. Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, προκειμένης της εφαρμογής του άρθρου αυτού, διενεργείται, εφόσον δεν έχει καταρτιστεί δασολόγιο, αλλά υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης, από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα.

Στις περιοχές που δεν καλύπτονται από αναρτημένο δασικό χάρτη, εφαρμόζεται το άρθρο 14.

5. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και τα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις πλησιέστερες στον χρόνο της παραχώρησης αεροφωτογραφίες με αγροτική μορφή και δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα».


ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 47
Γενικός Γραμματέας Δασών

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ως αρμόδιος για θέματα δασών ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Δασών.

Άρθρο 48
Μετονομασία Γενικών Διευθύνσεων Δασών

Οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), μετονομάζονται σε Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και αποτελούν οργανωτικές δομές επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

Άρθρο 49
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

1. Στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ανατίθενται, επιπλέον των ήδη ασκούμενων αρμοδιοτήτων τους, και αρμοδιότητες για τη διαχείριση θεμάτων προϋπολογισμού, ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών, η άσκηση των αρμοδιοτήτων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για δαπάνες που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν έκδοσης επιτροπικού εντάλματος, καθώς και η διαχείριση θεμάτων προμηθειών.

2. Οι αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος που ανατίθενται στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών είναι οι ακόλουθες:

α) Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία.

β) Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

γ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και το π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί ανάληψης υποχρεώσεων από διατάκτες.

δ) Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, που τους αποστέλλο- νται από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.

ε) Εμπρόθεσμη έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών.

στ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον αρμόδιο διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της, μετά του σχετικού φακέλου, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

ζ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.

η) Αποστολή αναφορών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.

ι) Τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

ια) Εισήγηση για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.

ιβ) Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δκαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. για θέματα της Γενικής Γραμματείας Δασών των δικαστικών αποφάσεων αυτών, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

ιγ) Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.

ιδ) Τήρηση των προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων.

ιε) Καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.

ιστ) Αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.

ιζ) Παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στη Γ.Δ.Ο.Υ. για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου.

ιη) Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

ιθ) Διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

κ) Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

3. Για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών εξακολουθούν να λειτουργούν ως Ενδιάμεσοι Φορείς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1921/18/21.6.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2597), για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Προγράμματος αυτού.

Άρθρο 50
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (Ε.Ε.Δ.Π.), επιπλέον των υφισταμένων αρμοδιοτήτων τους, ασκούν και τις αρμοδιότητες προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών ως προς τις εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης, τον έλεγχο, την εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμών, σύμφωνα με το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) και τον ν. 4270/2014 (Α’ 143), και για την εκτέλεση των διαδικασιών των άρθρων 75 έως 79 του ν. 4446/2016 (Α’ 240).

Άρθρο 51
Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας

Τα Γραφεία Διοικητικού Λογιστικού των Δασικών Τμημάτων των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών μετονομάζονται σε Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.

Άρθρο 52
Επικαιροποιημένες διαπιστωτικές πράξεις

1. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, μετά την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), εκδίδουν αμελλητί επικαιροποιημένες διαπιστωτικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τις οποίες καθορίζεται το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αυτής, το οποίο μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήτοι το προσωπικό, όπως ήταν διαμορφωμένο κατά την 1η Αυγούστου 2021, καθώς και το προσωπικό που εν τω μεταξύ διορίσθηκε ή μετατάχθηκε ή μετατέθηκε ή μετακινήθηκε στις δασικές υπηρεσίες. Με τις ίδιες διαπιστωτικές πράξεις καθορίζονται οι κενές και δεσμευμένες θέσεις των δασικών υπηρεσιών που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κωδικός, η κατάσταση αυτών (κενή/δεσμευμένη και λόγος δέσμευσης) και αναφέρεται η δομή στην οποία είχαν κατανεμηθεί.

2. Με τη διαπιστωτική πράξη της παρ. 3 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της κοινής απόφασης της παρ. 5 του ως άνω άρθρου και περιλαμβάνεται στις επικαιροποιημένες διαπιστωτικές πράξεις της παρ. 1 του παρόντος, το οποίο μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατατάσσεται ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα, σε ισάριθμες θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας κλάδου και ειδικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και, ελλείψει αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας, κατατάσσεται στον κλάδο/ειδικότητα που ανήκει, τοποθετείται στις υπηρεσίες και καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Υπουργείου. Οι ως άνω θέσεις καταργούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και καθίστανται οργανικές θέσεις του Υπουργείου, αυξάνοντας αντίστοιχα τις προβλεπόμενες θέσεις του Οργανισμού του (π.δ. 132/2017, Α’ 160).

Άρθρο 53
Μεταβίβαση υλικοτεχνικής υποδομής

Η μεταβίβαση της υλικοτεχνικής υποδομής των μεταφερομένων δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν, απαλλάσσεται από φόρους, εισφορές ή τέλη, καθώς και δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου.

Άρθρο 54
Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων

Οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπάγονται διοικητικά στις Γενικές Διευθύνσεις Χωρο.τ.α.ξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, οι οποίες μετονομάζονται σε Γενικές Διευθύνσεις Χωρο.τ.α.ξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής.

Άρθρο 55
Μεταβατική διάταξη για τις δαπάνες λειτουργίας

Οι δαπάνες λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το τρίτο άρθρο της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), στις οποίες περιλαμβάνεται και η μισθοδοσία του προσωπικού, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τις οποίες μεταφέρονται, μέχρι την 31η Μάϊου 2022. Από 1ης Ιουνίου 2022 οι δαπάνες του πρώτου εδαφίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4915/2022 (Α΄ 63/24.03.2022) Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: