Μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ν. Ταγαρά, με την οποία καθορίζεται η μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών με πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή μέχρι 2.000 κατοίκους, είτε αυτοί έχουν δημιουργηθεί προ του 1923 είτε μεταγενέστερα αλλά πάντως προ του 1983, και στερούνται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

Στο άρθρο 1 της υ.α. καθορίζονται οι Γενικές Κατευθύνσεις Οριοθέτησης των οικισμών που, ανάλογα με το χρόνο που έχουν δημιουργηθεί και συγκροτηθεί, διακρίνονται σε δύο ομάδες:

  1. Ομάδα 1η: Οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923,
  2. Ομάδα 2η: Οικισμοί δημιουργημένοι μετά το 1923 και έως το 1983.

Στο άρθρο 2 ορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καθορισμού ορίων – οριοθέτησης.

Στο άρθρο 3 ορίζεται ο τρόπος απόδοσης – αποτύπωσης των ορίων.

Στο άρθρο 4 καθορίζεται η διαδικασία έγκρισης των ορίων και όρων και περιορισμών δόμηση.

Στο άρθρο 5 καθορίζεται η δομή και η διάρθρωση μελετών οριοθέτησης. Οι μελέτες εκπονούνται σε δύο στάδια ως εξής:

  1. Α’ ΣΤΑΔΙΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ
  2. Β’ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΡΟΤΑΣΗ

Το περιεχόμενο και τα παραδοτέα στοιχεία των Α’ και Β’ Σταδίων των μελετών οριοθέτησης περιγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της υ.α.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 6 (τελικές διατάξεις), εκκρεμείς διαδικασίες οριοθέτησης, ή διόρθωσης εγκεκριμένης οριοθέτησης, ή επανέγκρισης οριοθέτησης που ακυρώθηκε ή κρίθηκε ανίσχυρη ή ανυπόστατη, ακολουθούν τα άρθρα 1 έως 4 της παρούσας και όσων στοιχείων του άρθρου 5 και των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ κρίνονται αναγκαία κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΝ για τον κατά περίπτωση οικισμό.

Το πλήρες κείμενο της υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/73670/1765/14.07.2022 (ΦΕΚ Β΄ 3733)

 ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: