Πρόγραμμα «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών»

kausoxula

2019

Υ.Α. 180365/1359/18.03.2019 (Β´ 1085) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2019» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων.

2018

Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2018 Εγκύκλιος 169182/2491/24-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΛΟΜ4653Π8-9ΣΩ)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2018» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων. Υ.Α. 168364/2066/03.04.2018 (Β´ 1354)

 

Αποφάσεις Συντονιστών Α.Δ. για τη καθιέρωση υπερωριακής εργασίας

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2017

Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017 Εγκύκλιος 151964/506/2-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΟΓ4653Π8-7ΙΠ)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων. Υ.Α. 149807/6450/03.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 124/24.01.2017)
Πρόγραμμα επιφυλακής υπαλλήλων και συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής εργασίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (ΣΚΔ-1591), στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017. Απόφ. 151966/510/3.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΔΙΥ4653Π8-ΦΤΑ)

Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

Αποφ. ΓΓΑπΔιοικ Αιγαίου 92539/29.12.2016 (ΦΕΚ Β´ 4565/30.12.2016)

Αποφ. ΓΓΑπΔιοικ Αττικής 32/10.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 137/25.01.2017) (Β 550)

Αποφ. ΓΓΑπΔιοικ ΗπείρΔυτΜακεδ  (ΦΕΚ Β´ 350)

Αποφ. ΓΓΑπΔιοικ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας (Β 529)

Αποφ. ΓΓΑπΔιοικ Κρήτης 220/15.2.2017 (Β´ 613) και (Β 4)

Αποφ. ΓΓΑπΔιοικ ΜακΘρακ 88663/21.12.2016 (ΦΕΚ Β´ 4557/30.12.2016)

2016

Ανακοινώσεις Δασικών Υπηρεσιών

Αποφάσεις – Εγκύκλιοι

 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2016» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών. Υ.Α.  134121/6593/16-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 100/2016)
 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2016 για υλοποίηση του Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών.

Α.Δ. Αιγαίου
Α.Δ. Αττικής
Α.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Α.Δ. Κρήτης
Α.Δ. Μακεδονίας − Θράκης
Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου


2015

 • Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2015.

Α.Δ. Κρήτης
Α.Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Α.Δ. Αιγαίου
Α.Δ. Αττικής
Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Α.Δ. Μακεδονίας − Θράκης

 • Πρόγραμμα μη προγραμματισμένης επιφυλακής προϊσταμένων Δ/νσεων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2015. Απόφαση 120161/475/23-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΦΦΥ0-ΜΗΨ)
 • Πρόγραμμα επιφυλακής υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (ΣΚΔ-1591), στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2015. Απόφαση 120160/474/23-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΒΠΧ0-9Ξ1)
 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2015» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών. Υ.Α. 120103/208/9-1-2015 (ΦΕΚ Β′ 60)

 • Εφαρμογή νομοθεσίας παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων − Παράνομης κλαδονομής − Παράβασης δασικών αστυνομικών διατάξεων. Εγκύκλιος  136953/5132/14-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ10-7ΙΓ).

Σχετικά άρθρα του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) όπως ισχύουν μετά την δημοσίευση του ν.4138/13 και του ν. 4180/2013 (ΦΕΚ Α΄182)

Άρθρο 268 

Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προιόντων – Παράνομη κλαδονομή – Παράβαση αστυνομικών διατάξεων

1. α) Ο οπωσδήποτε βλάπτων δάσος ή δασική έκταση ή προξενών οποιαδήποτε φθορά, β) ο υλοτομών, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα χωρίς άδεια υλοτομίας ή έγκριση ατελούς υλοτομίας ή εγκατάσταση από τη δασική αρχή, προκειμένου δε περί μη δημοσίων δασών, και χωρίς αδεία του ιδιοκτήτη ή του διακατόχου του δάσους, όπου απαιτείται τέτοια άδεια, γ) ο υλοτομών, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα δυνά­μει αδείας ή έγκρισης ατελούς υλοτομίας της δασικής αρχής ή αδείας και του ιδιοκτήτη, προκειμένου περί μη δημοσίου δάσους, κατά τρόπο αντιβαίνοντα στις περί του τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων διατάξεις, δ) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα πριν την εξέλεγξη ή μετά από αυτήν από τον τόπο της εξέλεγξης στον τόπο της πρώτης αποθήκευσης ή από αυτόν αλλού χωρίς θεώρηση ή εξόφληση του πρωτο­κόλλου εξελέγξεως του δελτίου μεταφοράς δασικών προϊόντων ή της αδείας υλοτομίας, στις περιπτώσεις όπου δεν συντάσσεται πρωτόκολλο εξέλεγξης, για το μεταφερόμενο ποσό, ε) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα, πλέον των επιτρεπομένων να μεταφερθούν, σύμφωνα με τα ως άνω έγγραφα μεταφοράς, καθώς και ο κάτοχος των παρανόμως μεταφερόμενων δασικών προϊόντων, εφόσον ειδικές διατάξεις του παρόντος κώδικα δεν ορίζουν άλλως, τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση ή και με αμφότερες τις ποινές αυτές, εάν από την πα­ράβαση δεν επήλθε καμία ζημία ή η προξενηθείσα δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

2.  Εάν η ζημία υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ο παραβά­της τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 381 και 382 του Ποινικού Κώδικα. Ως επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται, εάν το δάσος είναι δημόσιο. Σε όσους αγοράζουν την παρανόμως υλοτομημένη ξυλεία για περαιτέρω εμπορία επιβάλλεται από την αρμόδια οικονομική αρχή πρόστιμο ίσο με την πενταπλάσια αξία μεταπώλησης του προϊόντος, το οποίο εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης για 2 μήνες.

3. Ο υπαίτιος των πράξεων των περιπτώσεων β΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τιμω­ρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη αν η προξενηθείσα από την τέλεση αυτών στο δάσος ζημία υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

4. Οι παραβάτες των δασικών αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, εκτός εάν η από την παράβαση των ως άνω διατάξεων προκύψασα ζημία είναι μεγαλύτερη των 300 ευρώ, οπότε τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Με τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και οι παραβάτες των περί κλαδονομής διατάξεων του άρθρου 112. Η κλαδονομή εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών δασών θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία.

6. Οποιαδήποτε διάταξη ρυθμίζει τα θέματα του παρόντος άρθρου κατά διάφορο τρόπο καταργείται.»

…………………………

Άρθρο 270

Απαγόρευση υλοτομίας-Κυρώσεις

1. Η υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση δενδρυλλίων ή κορυφών ελάτης, ερυθρελάτης, ψευδοτσούγκας, πεύκης, κυπαρίσσου και άλλων δασοπονικών ειδών από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις απαγορεύεται.

2. Η υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση κλάδων όλων των δασοπονικών ειδών για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, επιτρέπεται ύστερα από άδεια της αρμόδιας δασικής αρχής.

3. Η υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση δενδρυλλίων και κλάδων όλων των δασοπονικών ειδών, από τεχνητές φυτείες, που έχουν δημιουργηθεί σε ιδιωτικά αγροκτήματα ειδικά για το σκοπό αυτόν και από ιδιόκτητα καστανοπερίβολα, καστανοτεμάχια ή άλλα αγροκτήματα που υφίστανται δενδροκομική περιποίηση, επιτρέπεται, μετά από άδεια, που εκδίδεται ατελώς από την οικεία δασική αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 176.

4. Για τον έλεγχο της νόμιμης προέλευσης και διακίνησης των εν λόγω δενδρυλλίων και κλάδων, η αρμόδια δασική υπηρεσία μετά την έκδοση της άδειας προβαίνει στην κατάλληλη σήμανση των διατιθέμενων στο εμπόριο δενδρυλλίων και κλάδων.

5. Όσοι υλοτομούν, μεταφέρουν ή διακινούν δενδρύλλια ή άλλα δασικά είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 χωρίς την κατά τα ανωτέρω άδεια ή σήμανση, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 268. Τα δενδρύλλια και οι κλάδοι κατάσχονται και καταστρέφονται από το αρμόδιο δασικό όργανο, που συντάσσει έκθεση κατάσχεσης και πρωτόκολλο καταστροφής τους. Τα αντικείμενα που χρησιμοποίησαν οι παραβάτες για την τέλεση των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων κατάσχονται και δημεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 8 του άρθρου 271.»

‘Αρθρο 271

Κατάσχεσις και δήμευσις δασικών προϊόντων, εργαλείων, οργάνων, σκευών κλπ.

«1. Κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά όργανα, τα αστυνομικά όργανα και από τους αναγνωριζόμενους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του παρόντος, τα δασικά προϊόντα:». – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 15 ΤΟΥ Ν. 4180/13, ΦΕΚ-182 Α/5-9-13 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 55 ΤΟΥ Ν. 4178/13, ΦΕΚ-174 Α/8-8-13 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4138/13, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13

α) Τα υλοτομούμενα, κατασκευαζόμενα ή συλλεγόμενα άνευ αδείας υλοτομίας ή εγκρίσεως ατελούς υλοτομίας της δασικής αρχής, προκειμένου δε περί μη δημοσίων δασών και άνευ αδείας του ιδιοκτήτου ή διακατόχου του δάσους όπου απαιτείται τοιαύτη άδεια.

β) Τα υλοτομούμενα, κατασκευαζόμενα ή συλλεγόμενα, δυνάμει αδείας ή εγκρίσεως ατελούς υλοτομίας της δασικής αρχής ή αδείας και του ιδιοκτήτου προκειμένου, περί μη δημοσίου δάσους, κατά τρόπον αντιβαίνοντα εις τας περί τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων διατάξεις.

γ) Τα μεταφερόμενα προ της εξελέγξεως πέραν του τόπου της καταμετρήσεως.

δ) Τα μεταφερόμενα μετά την εξέλεγξιν, αλλά προς της εκδόσεως της συμπληρωματικής αδείας, κατασχομένου και δημευομένου εν τη περιπτώσει ταύτη ποσού ουχί μείζονος του διαπιστωθέντος πλεονάσματος.

ε) Η εκ δημοσίων δασών μεταφερομένη ρητίνη άνευ αδείας της δασικής αρχής.

«στ) Τα μεταφερόμενα βαλανίδια και κεράτια άνευ καταβολής του κατά το άρθρο 165 καθοριζομένου μι­σθώματος» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. ΣΤ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4138/13, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13 

ζ) Τα παρανόμως και άνευ δασονομικών εγγράφων μεταφερόμενα ή πωλούμενα δασικά προϊόντα.

«2. Τα ως άνω κατασχόμενα δασικά προϊόντα, ευθύς μετά την κατάσχεση, διατίθενται άνευ δημοπρασίας από τον προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου είτε σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα είτε σε δη­μόσιες υπηρεσίες επί καταβολή τιμήματος ίσου με το πενταπλάσιο του μισθώματος του οριζομένου υπό του ισχύοντος πίνακα διατιμήσεως, εκτός εάν πρόκειται περί προϊόντων από μη δημόσια δάση, οπότε καταβάλλεται από αυτούς τίμημα οριζόμενο από τον Γενικό Γραμμα­τέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα κατασχόμενα δασικά προϊόντα δεν είναι αναγκαία στους ανωτέρω οργανι­σμούς, ιδρύματα κ.λπ. εκποιούνται ταύτα με πρόχειρη δημοπρασία, εγκρινομένη από τον αρμόδιο δασάρχη και προ της εκδόσεως της σχετικής ποινικής αποφάσεως. Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος μετά τη διενέργεια δύο δημοπρασιών εφόσον πρόκει­ται για καυσόξυλα, αυτά δύνανται να διατεθούν για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων του άρθρου 168 του ν.δ. 86/1969. Οι δικαιούχοι των ατομικών αναγκών, το καταβλητέο τίμημα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Για τις λοιπές κατηγορίες ξυλείας έχει ανάλογη εφαρ­μογή το εδάφιο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν.δ. 86/1969. Το κατά τα άνω τίμημα ή το εκπλειστηρίασμα, προκειμένου περί προϊόντων μη δημοσίων δασών, απο­δίδεται στον ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους, εάν δεν ενέχεται στην παράνομη υλοτομία και δεν αποζημιώθηκε από οποιαδήποτε άλλη αιτία για τη γενομένη στο δάσος του υλοτομία.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. Γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4138/13, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13 

«3. Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται από τα αρμό­δια όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα παντός είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προβαίνει στην εκτέλεση του αδική­ματος, τα μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την παράνομη υλοτομία και μεταφορά, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού.

Εάν διατίθεται στην ευρύτερη περιοχή που έγινε η κατάσχεση ασφαλής δημόσιος χώρος φύλαξης, τα κα­τασχεθέντα μέσα μεταφοράς οδηγούνται με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής στο χώρο αυτόν όπου παραμένουν μέχρι την επικύρωση ή μη από το αρμόδιο δικαστήριο της κατάσχεσης.

Σε διαφορετική περίπτωση μετά τη σύνταξη της έκ­θεσης κατάσχεσης αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφο­ρίας των κατασχεθέντων μεταφορικών μέσων, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξη στους ιδιοκτήτες τους, οριζόμενους ως μεσεγγυούχους και ευθυνόμενους για τη φύλαξή τους, μέχρι εκδόσεως της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μέσων πα­ραδίδονται άμεσα στην οικεία αστυνομική αρχή μαζί με

αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης, συντασσομένης σχετικής έκθεσης παράδοσης και παραλαβής.

Τα κατασχεθέντα μέσα, η άδεια και οι πινακίδες κυ­κλοφορίας αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, εάν το αρμόδιο δικαστήριο δεν επικυρώσει την κατάσχεση. Άλλως τα κατασχεθέντα μέσα όπως και τα εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του αδικήματος, εκποιούνται με δημο­πρασία, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκποιήσεως αδεσπότων ή κατασχεθέντων δασικών προϊόντων.»– ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4138/13, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13 

[Αρχή Τροποποίησης]«4. Το ως άνω τίμημα από την εκποίηση, ως και το τίμημα της παρ. 2 του παρόντος εισάγονται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται από αυτό ως έσοδα δασών.»– ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. Ε ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4138/13, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13 

5. Κατ’ εξαίρεσιν, προκειμένου περί εργαλείων και μεταφορικών μέσων χρησίμων τη δασική υπηρεσία, ταύτα δεν εκποιούνται αλλά παραδίδονται επί αποδείξει υπό του κατασχόντος εις τον αρμόδιον δασάρχην και χρησιμοποιούνται κατά τας ανάγκας της υπηρεσίας.

6. Εξαιρετικώς δεν κατασχονται τα φορτηγά ζώα, δια των οποίων μεταφέρονται καυσόξυλα εις συνοικισμούς ή χωρία της διαμονής των μεταφερόντων και τα οποία προορίζονται δι’ ατομικάς ανάγκας αυτών.

7. Επί κατασχέσεως των λοιπών φορτηγών ζώων, ταύτα μετά την σύνταξιν της εκθέσεως κατασχέσεως, παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξιν εις τους ιδιοκτήτας των, οριζομένους ως μεσεγγυούχους και ευθυνομένους δια την διατροφήν και φύλαξιν αυτών μέχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως, δια της οποίας θα καθορίζεται η περαιτέρω τύχη τούτων. Εάν δεν είναι δυνατή ή εάν είναι επικίνδυνος η παράδοσις του ζώου εις τον ιδιοκτήτην, τούτο, κατ’ ελευθέραν κρίσιν του οικείου δασάρχου, παραδίδεται επί αποδείξει, εις οιονδήποτε τρίτον αναλαμβάνοντα την διατροφήν και την φύλαξίν του, οπότε τα έξοδα ταύτα βαρύνουν τον ιδιοκτήτην μεν του ζώου, αν τούτο δια της δικαστικής αποφάσεως αποδοθή εις αυτόν, το εκπλειστηρίασμα δε, εφ’ όσον εκποιηθή δια δημοπρασίας.

«8. Επίσης, επιβάλλεται με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη πρόστιμο ανά μονάδα μέτρησης της παρανόμως υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης ξυλείας, ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας της προβλεπομένης από τον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία.

Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει με τη βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση κοινο­ποιείται μαζί με έγγραφη κλήτευση του δασάρχη προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του ενώπιόν του για την αποδιδόμενη σε αυτόν παράνομη ενέργεια μέσα σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, για 5 ημέρες.

Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ει­σπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη δημο­σίων εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

Το δίπλωμα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νό­μιμο κάτοχό του μετά την παρέλευση τριμήνου από την καταβολή του επιβληθέντος προστίμου.

Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προ­σφυγή στο κατά τόπο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.» – ΠΡΟΣΘ. ΝΕΑΣ ΠΑΡ. 8 ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΑΡ. 8 ΣΕ 9 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. ΣΤ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4138/13, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13

«Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων αυτών οι αναγνωριζόμενοι φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του παρόντος υπάγονται στον αρμόδιο φορέα για την προστασία και διαχείριση των δημοσίων δασών της χώρας, η διάθεση δε αυτών γίνεται με απόφαση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας.» – ΠΡΟΣΘ. ΝΕΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 15 ΤΟΥ Ν. 4180/13,ΦΕΚ-182 Α/5-9-13 

9(8). Δια Δ/τος δύναται να ορισθούν και άλλαι περιπτώσεις κατασχέσεως δασικών προϊόντων.

 

5 replies

 1. Μιά μεγάλη μερίδα κατοίκων τής υπέθρου αποψιλώνουν καί μακελευουν τή φύση.Πολοί από αυτούς είναι κάτοικοι πόλεων καί συχνά κάνουν επιδρομές γιά πλιατσικο στο χωριό καταγωγής τους. Κάθε φορά πού πηγαίνω στό χωριό τής γυναίκας μου (Καρπέτα αχαΐας) πονάει ή ψυχή μου μέ τήν σφαγή πού συντελείτε. Γιατίδέν χρησιμοποιούντε οί χάρτες τής google σέ συνδιασμό μέ τίς αγροτικές επιδοτίσεις, τίς μεταβιβάσεις γής καί γιατί όχι μέ έναν αριθμό καταγελειων γιά τέτοιες συμπεριφορές. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΗΜΑΤΑΣ vasilisklimatas@yahoo.gr

 2. Νομίζω ότι το “κουμπί” που που φέρνει σ’ αυτή τη σελίδα, αντί να γράφει:
  1951 Πρόγραμμα Λαθροϋλοτομιών
  θάπρεπε να γράφει:
  1951 Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών
  αφού υπάρχει θέμα χώρου για το “Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών”

 3. Oxi mono klevoune, alla to anevazoun ke sto Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=Wj7XiVDbh1c
  as stamatisi kapote ayti i katastasi ……..

Trackbacks

 1. Εγκύκλιος: Εφαρμογή νομοθεσίας παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: