Νομολογία

Με τον όρο Νομολογία χαρακτηρίζεται η δια δικαστικών αποφάσεων ερμηνεία και εφαρμογή των Νόμων, που συνήθως λαμβάνουν το όνομα του αρμόδιου δικαστηρίου που τις εκδίδει π.χ. Νομολογία Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας κ.λπ. Η νομολογία στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλα δίκαια (π.χ. αγγλοσαξωνικό), δεν αποτελεί άμεση πηγή δικαίου ούτε συντελεί στη διαμόρφωση δικαίου αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως έμμεση πηγή δικαίου. Ο κάθε δικαστής είναι ελεύθερος να κρίνει προκειμένου να δώσει νομική λύση επί των υποβαλλομένων σ΄ αυτόν νομικών διαφορών, έστω και αν άλλο δικαστήριο (ακόμη και ανώτερο) έχει δώσει σε όμοια περίπτωση διαφορετική νομική λύση.

Σήμερα, στην πράξη, η νομολογία των ανωτέρων δικαστηρίων δεν παραβλέπεται, έστω και αν οι αποφάσεις τους δεν δεσμεύουν τον κατώτερο δικαστή, ο οποίος κατά κανόνα δεν παρεκκλίνει από τη νομολογία των ανωτέρων δικαστηρίων, εκτός και αν συντρέχουν αποδεδειγμένα νεώτερα στοιχεία που είχαν διαφύγει της πρότερης κρίσης. Η πάγια νομολογία συντελεί στην ομοιομορφία της απονομής δικαίου, απαραίτητης στην ασφάλεια των συναλλαγών αλλά και εγγύηση των προσφευγόντων στο δικαστήριο για επίλυση διαφοράς. Η νομολογία (ερμηνεία-εφαρμογή νόμων) δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη νομοθεσία (σύνολο νόμων). (http://netlaw.gr)

Στη παρούσα σελίδα καταχωρούνται αποφάσεις δασικού ενδιαφέροντος από ελληνικά ανώτατα δικαστήρια και Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.


– 2022

ΣτΕ 1660/2022 Ακύρωση της υ.α. «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022»

– 2021

ΣτΕ (Ολομ.) 1364/2021: Αναμόρφωση δασικών χαρτών

– 2020

Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/119775/5810/11.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΝΠ14653Π8-21Φ) Αποδοχή της υπ’ αριθ. 94/2020 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ.

ΣτΕ 710/2020 Ολομ.: Εξαγορά εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων

– 2019

Γνμδ ΝΣΚ 90/2019: Αρμόδιο όργανο για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου των Συνεταιρισμών Δασοκτημόνων του α.ν. 1627/1939 – Νομικό καθεστώς εποπτείας και ελέγχου των αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών. [Αποδοχή με την ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/26597/691/10.03.2020 (ΑΔΑ: 64Ν94653Π8-77Ν)]

– ΣτΕ 688/2019 Ολομ.: Οικιστικές πυκνώσεις

– ΣτΕ 687/2019 Ολομ.: Οικιστικές πυκνώσεις

– ΣτΕ 686/2019 Ολομ.: Οικιστικές πυκνώσεις

– ΣτΕ 685/2019 Ολομ.: Οικιστικές πυκνώσεις

– ΣτΕ 645/2019 (Ε’ Τμ.): Εξαγορά εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων


– 2017

– 2016

 • ΓνμδΝΣΚ 186/2016 Αρμοδιότητα εξέτασης, από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), πράξεων χαρακτηρισμού Δασάρχη – Υποχρέωση ή μη της Διοίκησης να ανακαλεί τέτοιες πράξεις, μετά από σχετική πρόταση σε έκθεση ελέγχου του ΣΕΕΔΔ. [Αποδοχή με την υ.α.  152790/970/21.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΠΝΦ4653Π8-ΕΝ8)]
 • ΓνμδΝΣΚ 337/2016 α) Αν στην έννοια του «ιδιοκτήτη» της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, περιλαμβάνεται και το Ελληνικό Δημόσιο ή ο ειδικός διάδοχος αυτού, για τις περιπτώσεις που, σε εκτάσεις του που δεν είχαν δασικό χαρακτήρα, προέβη το ίδιο ή ο διάδοχός του σε τεχνητές φυτεύσεις για καλλωπιστικούς λόγους βάσει φυτοτεχνικών μελετών, είτε πριν, είτε μετά την 11-6 -1975.  [Αποδοχή με την Υ.Α. 151924/362/20.01.2017 (ΑΔΑ: 67ΩΖ4653Π8-ΘΣΓ)]
 • ΓνμδΝΣΚ 125/2016 Ζητήματα που αφορούν στις αποφάσεις εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ).  [Αποδοχή με την αριθ. Y.A. 144568/4102/2-8-2016]
 • ΣτΕ 1350/2016 Πρόστιμο λόγω επέκτασης δραστηριότητας σε αναδασωτέα έκταση
 • ΣτΕ 939/2016 Νόμιμη κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας
 • ΣτΕ 805/2016 Κατάρτιση Δασικών Χαρτών και διαδικασία κτηματογράφησης
 • ΣΤΕ 787/2016 Αυθαίρετες κατασκευές δήμου σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου
 • ΣτΕ 645/2016 Ανάκληση χαρακτηρισμού τμήματος δάσους ως προστατευτικού
 • ΣτΕ 593/2016 Παράνομο πρωτόκολλο επιβολής ειδικής αποζημίωσης λόγω αυθαίρετων κατασκευών σε δασική έκταση
 • ΣΤΕ 267/2016 Επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων
 • ΑΠ 202/2016 Αποδεικτική ισχύς Δασικών Χαρτών – Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού χορτολιβαδικών εκτάσεων ως δασικών

– 2015

 • ΣΤΕ 4690/2015 Ακύρωση απόφασης απαγόρευσης θήρας λόγω πλημμελούς δημοσίευσης
 • ΣΤΕ 3054/2015 Ανάκληση παραχώρησης δασικής έκτασης στον δήμο Δελφών για τη λειτουργία κατασκήνωσης
 • ΣΤΕ 3012/2015 Εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ σε πολλαπλώς προστατευόμενη περιοχή
 • ΣτΕ 2783/2014 ΕΠΟ φωτοβολταϊκών σταθμών – Παράνομη κατάτμηση έργου
 • ΣΤΕ 2215/2015 Νόμιμη διαταγή απομάκρυνσης αυθαίρετων κατασκευών και εγκαταστάσεων σε δημόσια δασική αναδασωτέα έκταση στον Λόφο Κόκκου-Ομορφοκκλησιά
 • ΣΤΕ 1202/2015 Κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα
 • ΑΠ 20/2015 Παράνομη υλοτομία – Δήμευση αντικειμένων εγκλήματος

 

– 2014

 • ΣΤΕ 4883/2014 Μεταβίβαση δημοσίων δασών στο ΤΑΙΠΕΔ
 • Γν. ΝΣΝ 404/2014 Χαρακτηρισμός εκτάσεων ως δασών ή δασικών εκτάσεων – Ισχύς, έκταση και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010. [Αποδοχή με την αριθ. 129478/4797/10-9-2015 (ΑΔΑ: 6ΚΖΒ465ΦΘΗ-Ν7Κ) Υ.Α.
 • ΣτΕ 4088/2014 Εξέλιξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού έκτασης μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού
 • ΣΤΕ 4078/2014 Νόμιμη απόφαση ΔΕΕΔΑ για τον δασικό χαρακτήρα έκτασης που εμπίπτει σε περιοχή προηγουμένως κηρυχθείσα ως αναδασωτέα
 • ΣΤΕ 2867/2014 Απορρίπτει την υπουργική απόφαση που αφορά την διαδικασία πρόσληψης και λειτουργίας των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.
 • ΣΤΕ 2783/2014 Παράνομες κατατμήσεις έργων και περιβαλλοντική αδειοδότηση.
 • ΣΤΕ 2342/2014 Εκπρόθεσμη αίτηση για την ακύρωση της άρνησης χαρακτηρισμού του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης ως προστατευτικού
 • ΣΤΕ 2275/2014 Κριτήρια υπαγωγής ιδιωτικών εκτάσεων στη δασική νομοθεσία – Αρμοδιότητα
 • ΣΤΕ 2257/2014 Απαράδεκτη αίτηση ακυρώσεως κατά εγκυκλίου σχετικής με την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας
 • ΣΤΕ 842/2014 Διαδικασίες χαρακτηρισμού και κήρυξης αναδάσωσης
 • ΣΤΕ 838/2014 Προϋποθέσεις ένταξης δασών και δασικών εκτάσεων σε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
 • ΣτΕ 256/2014 Νόμιμη ανάκληση οριστικών τίτλων παραχώρησης δημοσίου δάσους

– 2013

 •  Γν. ΝΣΚ 457/2013 Απαλλοτρίωση ιδιωτικών δασών υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες ιδιώτη, για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Γν. ΝΣΚ 419/2013 μετά την έκδοση τελεσίδικων αθωωτικών αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων μπορούν να αναζητηθούν τα ποσά προστίμων που επιβλήθηκαν κατ′ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 998/79 και καταβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση του ν. 3208/2003
 • ΣτΕ 4910/2013 Νόμιμη απόφαση για κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών εντός δημοσίου αναδασωτέου δάσους στο Μαρκόπουλο
 • ΣτΕ 4320/2013 Παράνομη έγκριση μελέτης για διάνοιξη δασικής οδού χωρίς να προηγηθεί νόμιμη περιβαλλοντική αδειοδότηση.
 • Γν. ΝΣΚ 153/2013 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Μ.ΥΗ.Ε.) σε αναδασωτέες εκτάσεις.
 • Γν. ΝΣΚ 87/2013  Ανάκληση μεταγενέστερων παράνομων πράξεων χαρακτηρισμού
 • ΣτΕ 2005/2013  Νόμιμη διαταγή κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής σε ιδιωτική αναδασωτέα έκταση
 • ΔΕφΙω 23-2013  Παράνομη άρση αναδάσωσης σε νησίδα των Παξών
 • ΣτΕ 1421/2013 Νόμιμο το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ

 • ΣτΕ Ολ. 33/2013 Νόμιμα αιτιολογημένη πράξη αναδάσωσης

 • ΣτΕ Ολ. 32/2013 Αντισυνταγματικότητα του ν. 3147/2003 ως προς τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης

– 2012

 • ΣτΕ 4064/2012 Προθεσμίες στο πλαίσιο της ενδικοφανούς διαδικασίας χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων
 • ΣτΕ 3186/2012 Χαρακτηρισμός χορτολιβαδικής έκτασης που δεν έχει αναγνωρισθεί ως ιδιωτική
 • ΣτΕ 2915/2012 Ακύρωση δασικής διάταξης για απαγόρευση της θήρας στο «Δέλτα Έβρου»
 • ΣτΕ 2741/2012 Χαρακτηρισμός χορτολιβαδικής έκτασης
 • ΣτΕ 2712/2012  Εφαρμογή της ενδικοφανούς διαδικασίας χαρακτηρισμού στις χορτολιβαδικές εκτάσεις
 • ΣτΕ 1744/2012 Νόμιμη απόφαση κατεδάφισης και απομάκρυνσης περίφραξης σε αναδασωτέα δασική έκταση στη Ν. Πεντέλη
 • ΝΣΚ 377/2012 Ανάρτηση στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα Διαύγεια»), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3861/2010, των εντολών μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας , με εντολή του Δημοσίου , των ΟΤΑ Α’ και β’ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ.
 • Άρειος Πάγος 510/2012 Παράνομη εκχέρσωση αναδασωτέας ιδιωτικής έκτασης (άρ. 70 παρ. 1 Ν. 998/1979)

– 2011

 • ΣΤΕ 4477/2011 Απαγόρευση κατεδάφισης κτίσματος ανεγερθέντος βάσει οικοδομικής αδείας σε δασική έκταση 

 • ΣτΕ 3798/2011  Αναγκαία η ενδικοφανής διαδικασία χαρακτηρισμού έκτασης κατά το δασικό νόμο, εφόσον παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα από την έκδοση σχετικού «πληροφοριακού» εγγράφου του Δασάρχη.
 • ΣτΕ 1562/2011  Παράνομη οικοδομική άδεια για την ανακατασκευή εστιατορίου στο Άλσος Ευαγγελισμού. Τα άλση και τα πάρκα που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου υπάγονται στην ιδιαίτερη προστασία που θεσπίζεται για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις με το άρθρο 24 του Συντάγματος και τις διατάξεις του ν. 998/1979.

 • Γν. ΝΣΚ 493/2011 Επί της εννοίας και της εκτάσεως εφαρμογής των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 17 του ν. 3208/2003.
 • Γν. ΝΣΚ 331/2011 Έκδοση ή μη οικοδομικών αδειών σε εκτάσεις χορτολιβαδικές ή βραχώδεις και πετρώδεις κατ’ άρθρ. 3 Ν 998/1979 και ειδικότερα σε περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου κατ’ άρθρ. 62 Ν 998/1979 – Παρεμπίπτοντα ζητήματα.

– 2010

 • ΣτΕ 3759/2009 Απομάκρυνση οπωροφόρων δένδρων από αναδασωτέα έκταση.
 • ΣτΕ 2647/2010 [Νόμιμη δασική διάταξη για την απαγόρευση περίφραξης έκτασης]

– 2009

 • ΣτΕ 4530/2009  Προϋποθέσεις για την έκδοση Πιστοποιητικού του Δασάρχη σχετικά με τη μη καταστροφή από πυρκαγιά ακινήτου εκτός σχεδίου μετά την 11.6.1975.
 • ΣτΕ 3457/2009 Xαρακτηρισμός έκτασης κατά τη δασική νομοθεσία στα «Αστέρια» Γλυφάδας [Τεχνητές δασικές φυτείες]

– 2008

 • ΝΣΚ 161/2008 Εφαρμογή της διατάξεως της παρ.7 του άρθρου 1 του Ν 3147/2003 σε διαθέσιμη εποικιστική έκταση στην Χαλκιδική – Χαρακτηρισμός ως δασικής έκτασης ή δάσους.

– 1999

 • ΑΕΔ 27/1999  Άρση αμφισβήτησης ως προς την έννοια του άρθρου 3 του Ν.998/79 που ανέκυψε μεταξύ αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου

8 replies

 1. Καλημέρα,
  γνωρίζετε αν υφίσταται κάποιο χρονικό όριο, στην παλαιότητα των τίτλων ιδιοκτησίας μίας έκτασης, πέραν του οποίου να μην χαρακτηρίζεται αυτή ως δασική;
  Αν ναι το χρονικό αυτό όριο είναι ενιαίο και για της περιοχές που προσαρτήθηκαν μεταγενέστερα στην Ελλάδα (πχ Κρήτη, Δωδεκάνησα κτλ).;

 2. Αν κάποιος νέμεται επί 40τίας δημόσια δασική έκταση- γνωρίζω ότι δεν χωρά χρησικτησία- κ αποχαρακτηριστεί σήμερα, από τούδε και στο εξής που θα είναι μη δασική πλέον, αποκτά αυτός δικαιώματα αναδρομικά επί της εκτάσεως ή περιέρχεται στην περιουσία του Δημοσίου αποκλειστικά ?
  Ευχαριστώ

  • Η Πράξη Χαρακτηρισμού αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς με αυτή δεν θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών.

 3. Καλημέρα,
  Είμαι μελισσοκόμος με αρ. Μητρώου EL 04/1312 Νομαρχία Χαλκίδας.
  Θέλω να κάνω ένα μόνιμο μελισσοκομείο στην περιοχή Άκρες Ευβοίας σε δασική πευκόφυτη περιοχή (σε ξέφωτο) τι χρειάζεται για να υποβάλω αίτηση στην Υπηρεσία σας? (ΦΕΚ 54/Α/4-3-81 Π.Δ. 190/1981.
  Ευχαριστώ

  • Το dasarxeio.com αποτελεί ανεξάρτητο ιστολόγιο ενημέρωσης για θέματα δασικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Δεν εκπροσωπεί ούτε διαχειρίζεται από την δασική υπηρεσία ή άλλον κρατικό φορέα ή δημόσια αρχή. Θα επισκεφτείτε το δασαρχείο της περιοχής που είναι αρμόδιο και θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

   • Αν κάποιος νέμεται δημόσια δασική έκταση επί 40ετίας- παρανόμως μιας και γνωρίζω ότι δεν χωρά χρησικτησία- και σήμερα η έκταση αποχαρακτηριστεί, από τούδε και στο εξής αποκτά δικαίωμα ιδιοκτησίας αυτός που το νεμόταν ή πάντα το Δημόσιο ??

 4. Στο αρ.129276/1294/11-4-2013 έγγραφο του τμήματος οικονομικής εξυπηρέτησης της Δ/νσης ανάπτυξης δασικών πόρων του ΥΠΕΚΑ προς την Δ/νση Δασών Μεσσηνίας αναφέρεται οτι η χορήγηση του επιδόματος 6‰ υπέρ Γεωτεχνικών έχει καταργηθεί.

  Το ερώτημά μου είναι αν κατά την εκτέλεση ενός έργου η κράτηση ,απο τον ανάδοχο του έργου, του 6‰ του αρ.23 του Ν.3470/28-6-2006 (ΦΕΚ 132Α) εξακολουθεί να ισχύει.

  • Υ.Α. Αριθμ. 2/72080/0022 – ΦΕΚ B 2140/1.10.2009
   1. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/25.9.2008) ο Ειδικός Λογαριασμός του άρθρου 23 του ν. 3470/2006, καταργείται και οι προβλεπόμενοι από αυτόν πόροι αποτελούν πλέον έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ η δαπάνη για την πληρωμή του ποσού των δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών βαρύνει πλέον τον Κρατικό Προϋπολογισμό και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0573.
   2. Η πληρωμή των ποσών, που προβλέπονται από τις αποφάσεις της παραγράφου 4 της παρούσας, γίνεται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, από πιστώσεις που εγγράφονται στον ΚΑΕ 0573 και καταβάλλεται κάθε τρίμηνο, από την οικεία Οικονομική Υπηρεσία, με μισθοδοτικές καταστάσεις που εξοφλούνται με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων δια του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2303/1995 και την υπ’ αριθμ. 2041609/1011/0022/1997 απόφασή μας ή μέσω Δ. Ο.Υ. με μέριμνα των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπηρεσιών.
   …….
   4. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 334133/30.11.2006 (ΦΕΚ 1829 Β΄) και 313883/23.8.2007 (ΦΕΚ 1704 Β’) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: