Κατάλογος Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων

IMG_1440Στο Φ.Ε.Κ. 229/19-6-2012 (Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων) δημοσιεύεται ο Κατάλογος Μικρών Νησιωτικών υγροτόπων που εγκρίθηκε και θεωρήθηκε με την 160856/1511/14.6.2011 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στο ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί για την προστασία και ανάδειξη τους. Στα Παραρτήματα που συνοδεύουν την απόφαση,  απεικονίζονται σε χαρτογραφικό υπόβαθρο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. η θέση, η έκταση και τα όρια του κάθε υγρότοπου. Ολόκληρη την απόφαση έγκρισης του καταλόγου καθώς και τον κατάλογο με τους μικρούς υγρότοπους της Δωδεκανήσου μπορείτε να τα δείτε εδώ: Υγρότοποι Δωδεκανήσου 

Απαγορεύσεις 

Απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Οι εργασίες δόμησης και ειδικότερα η ανέγερση οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής κατασκευής που δεν σχετίζεται άμεσα με την προστασία και διατήρησή τους, την επιστημονική παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησής τους και την περιβαλλοντική ενημέρωση των επισκεπτών.
β) Η διάνοιξη οδικού δικτύου.
γ) Οι εκχερσώσεις της φυσικής βλάστησης. Επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ή/και στη διαχείριση των υγρότοπων, στο πλαίσιο εφαρμογής εγκεκριμένων διαχειριστικών σχεδίων.
δ) Οι αποξηράνσεις και τα αποστραγγιστικά έργα.
ε) Οι επιχωματώσεις.
στ) Η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων.
ζ) Η εισαγωγή ξενικών ειδών πανίδας και χλωρίδας.
η) Οι εξορύξεις αδρανών και άλλων υλικών.
θ) Η επέκταση των καλλιεργειών.
ι) Η βόσκηση, εκτός αν από ειδική μελέτη, προκύπτει ότι σχετίζεται με τη διατήρηση και οικολογική διαχείριση του υγροτόπου.
ια) Η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες.
ιβ) Οι αμμοληψίες εκτός αν από ειδική μελέτη, προκύπτει ότι σχετίζονται με τη διαχείριση του υγροτόπου.
ιγ) Η συλλογή αμφιβίων.

ιδ) Οι παρεμβάσεις που προκαλούν αλλαγή του υδρολογικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των γεωτρήσεων και της άντλησης υδάτων, εκτός αν αποσκοπούν στη διατήρηση του υγροτόπου.
ιε) Οι παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο.
Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως εθνικής άμυνας.

Δόμηση

Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος εκτελούνται όπως εκδόθηκαν, η επέμβαση όμως επιτρέπεται μόνο στο εντός του περιγράμματος της οικοδομής τμήμα καθώς και στους χώρους που είναι απολύτως αναγκαίοι για την πρόσβαση και την προστασία του κτιρίου (π.χ. περίφραξη, δίοδοι πρόσβασης).

Επιτρέπεται η αναθεώρηση ή η έκδοση νέας οικοδομικής άδειας για μεταβολές ή προσθήκες σε υφιστάμενο κτίριο εφόσον δεν επέρχεται αύξηση της κάλυψης ή του όγκου του.

Έλεγχος και κυρώσεις
Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αποτελεί ευθύνη των χωρικά αρμοδίων αρχών της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των ΟΤΑ και των Φορέων Διαχείρισης ή των άλλων σχημάτων διαχείρισης που προβλέπονται στο Ν. 2742/1999
(Α΄/207), εφόσον εμπίπτουν σε περιοχές ευθύνης τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2742/1999 (Α΄/207).
Ειδικά η κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε αυτούς γίνεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 3937/2011 (Α΄/60), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4014/2011 (Α΄/209).
Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 (Α΄/160), όπως ισχύουν, καθώς και από τις κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας.ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: