Πρώτη δάσωση γεωργικής γης

Μέτρο 221 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης
Το μέτρο αποσκοπεί στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων, μέσω της στήριξης της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών, με στόχο την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος με έμφαση στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών.

Δικαιούχοι: α) Δικαιούχος της πρώτης εγκατάστασης μπορεί να κριθεί οποιοδήποτε πρόσωπο, με προτεραιότητα τους γεωργούς και τις ενώσεις τους, που κατέχει νόμιμα και αξιοποιεί επιλέξιμες εκτάσεις στην περιοχή παρέμβασης, εφόσον δασώνει την εν λόγω έκταση με τα είδη που θα καθορίζονται σε εγκεκριμένη μελέτη από τις Δ/νσεις Δασών, και που θα προσιδιάζουν στις τοπικές συνθήκες (εξαιρούνται ρητά τα χριστουγεννιάτικα δένδρα) και παράλληλα αναλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

 • α) Να διατηρήσει την φυτεία τουλάχιστον για 15 έτη με εξαίρεση τα είδη ταχείας ανάπτυξης
 • β) Να τηρεί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 και στα παραρτήματα III και IV του Καν. (ΕΚ)73/2009.
 • γ) Να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι έστω κι αν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις οι δικαιούχοι της Πρόωρης Συνταξιοδότησης.

β) Δικαιούχοι των δαπανών συντήρησης μπορούν να κριθούν οι δικαιούχοι της προηγούμενης κατηγορίας, με εξαίρεση τις δημόσιες αρχές και τους Οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου στους οποίους οι δημόσιες αρχές συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% στο μετοχικό κεφάλαιο, εφόσον υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής και πιστοποιηθεί, ότι τηρούνται στο σύνολό τους οι αναληφθείσες δεσμεύσεις. Δεν δικαιούνται ενισχύσεων για δαπάνες συντήρησης, έστω κι αν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι εκτάσεις που έχουν δασωθεί με είδη ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσμη καλλιέργεια. γ) Δικαιούχοι των ενισχύσεων για απώλεια εισοδήματος μπορούν να κριθούν οι δικαιούχοι της προηγούμενης παραγράφου 2. «Δαπάνες Συντήρησης». Δεν δικαιούνται ενισχύσεων για απώλεια εισοδήματος, έστω κι αν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι εκτάσεις που έχουν δασωθεί με είδη ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσμη καλλιέργεια.

Σχετικά Αρχεία

 • KYA Αριθμ. 9475/26-4-2013 (ΦΕΚ 1159 Α’). Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του ΠΑΑ 2007−2013, κατά το έτος 2013.
 • Νόμος 3840 (ΦΕΚ 53/Α/2010) “Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.”
 •  Νόμος 3614 (ΦΕΚ 267/Α/2007) “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.”
 •  Κανονισμός Επιτροπής 1974/2006 “Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)”
 •  Κανονισμός Συμβουλίου 1698/2005 “Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)”
 •  ΚΥΑ 90159/372 (ΦΕΚ 103/Β/2003) “Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής των οικονομικών ενισχύσεων στα πλαίσια του άρθρου 31 του Καν. (ΕΚ) 1257/99 για την εφαρμογή του μέτρου της δάσωσης γεωργικών εκτάσεων”
 •  ΚΥΑ 85871/589 (ΦΕΚ 173/Β/2001) “Εφαρμογή του μέτρου Δάσωση γεωργικών εκτάσεων του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΣΑΑ) 2000-2006 Καν. (ΕΚ) 1257/1999.”
 •  ΚΥΑ 398352 (ΦΕΚ 1523/Β/2000) “Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες της χώρας”

 ΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών

Tags:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: