1.388 θέσεις σε όλη τη χώρα για άνεργους πτυχιούχους έως 35 ετών

Οι επιχειρήσεις θα προσλαμβάνουν ανέργους για τουλάχιστον 27 μήνες

Ανοιχτές παραμένουν 1.388 θέσεις στο πρόγραμμα για τους 5.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έως 35 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 7.071 αιτήσεις ανέργων, από τις οποίες οι 6.595 βρίσκονται σε στάδιο προέγκρισης ή έγκρισης, ενώ από το σύνολο των θέσεων έχουν καλυφθεί 3.612 θέσεις.

1.388 θέσεις σε όλη τη χώρα για άνεργους πτυχιούχους έως 35 ετών

Παράλληλα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι ακόμη ανοιχτή, καθώς λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, μετά την κάλυψη όλων των θέσεων.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας με την «πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών του εξωτερικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα».

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν τους ανέργους θα επιχορηγηθούν για 24 μήνες με τη δέσμευση ότι θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και 25 ευρώ/ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος (πτυχιούχοι οι οποίοι ασφαλίζονται σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία πλην ΙΚΑ, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται, -Γιατροί, Μηχανικοί, Φαρμακοποιοί κ.λπ.).
 • Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Να είναι πτυχιούχοι σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους).
 • Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης να διαθέτουν: βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας

Διαδικασία πρόσληψης των ανέργων
Οι άνεργοι υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2), που είναι εγγεγραμμένοι, στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγκριτική απόφαση, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις, καθώς και με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας, τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης ή μετά την εγγραφή στο ειδικό μητρώο και σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης, θα γίνεται η παραπομπή τους στις επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών. Κατά την υπόδειξη θα ελέγχονται οι τίτλοι σπουδών και η άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται). Μάλιστα, εντός 35 ημερών από τη λήψη της εγκριτικής απόφασης η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη.

Διαδικασία ένταξης επιχείρησης στο πρόγραμμα
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αποστολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση http://www.oaed.gr (όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων http//ait.oaed.gr/ στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.

Τα «προαπαιτούμενα» για τους δικαιούχους

Οι άνεργοι μετά την εγγραφή τους στο μητρώο απευθύνονται σε έναν εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ ώστε να περάσουν από τη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης. Η Εξατομικευμένη Προσέγγιση είναι μια διαδικασία που βασίζεται στη μοναδικότητα του κάθε ατόμου που αναζητά εργασία η οποία προέρχεται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, την επαγγελματική του εμπειρία, τις ιδιαιτερότητες, τις γνώσεις και δεξιότητές του. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση αυτών των στοιχείων καθώς και η σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης οδηγεί σε διαφορετικές, ανάλογες με το προφίλ του κάθε ανέργου δράσεις, ενώ διευκολύνει την άμεση και επιτυχή σύζευξη των καταγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες θέσεις εργασίας που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις.

Η διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και η συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο αποτελούν βασική προϋπόθεση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες δράσεις και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις εργασίας, που τυχόν προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή εποπτείας του ΚΠΑ στο οποίο απευθύνεστε.

ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 251
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 681
 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 222
 • ΗΠΕΙΡΟΣ 135
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ 474
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 37
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 302
 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΕΥΒΟΙΑ 128
 • ΑΤΤΙΚΗ 739
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 273
 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 36
 • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 50
 • ΚΡΗΤΗ 284

ΣΥΝΟΛΟ 3612

ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΓΕΝΗΣ – ΕΘΝΟΣΚατηγορίεςΑπασχόληση

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: