Τροποποίηση – Συμπλήρωση άρθρων του Δασικού Κώδικα

αρχείο λήψηςΣύμφωνα με την ΕΚΘΕΣΗ επί της τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη δημιουργία Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

(Σημ.: Στις 21/2/2013 απεσύρθη η τροπολογία από το συγκεκριμένο νόμο – σύμβαση του Υπ. Εξωτερικών ώστε να κατατεθεί εκ νέου με τη διαδικασία που προβλέπεται σε νομοσχέδιο συναφούς αντικειμένου. Διαβάστε τη σχετική δημοσίευση…)

Α. Με την υπόψη τροπολογία τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων 268 και 271 του Δασικού Κώδικα (ν.δ. 86/1969) και επανακαθορίζεται προς το αυστηρότερο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στην παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων. Ειδικότερα:

Ι.α. Μειώνεται από τα 600 στα 200 Ευρώ το όριο μέχρι του οποίου τα εν λόγω αδικήματα θεωρούνται πταίσματα, αναγόμενα επί υπερβάσεως του ορίου αυτού σε πλημμελήματα.

β. Προβλέπεται κάθειρξη μέχρι δέκα έτη στους υπαίτιους των οριζομένων πράξεων, στην περίπτωση που η προξενηθείσα ζημία από την τέλεση αυτών στο δάσος υπερβαίνει τα 10.000 Ευρώ. (άρθρο πρώτο)

2.α. Προβλέπεται η εκποίηση με πρόχειρη δημοπρασία των κατασχόμενων δασικών προϊόντων, στην περίπτωση κατά την οποία αυτά δεν είναι αναγκαία στους οριζόμενους οργανισμούς, ιδρύματα κ.λπ.

Ορίζεται ότι, στην περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος μετά τη διενέργεια δύο δημοπρασιών, εφόσον πρόκειται για καυσόξυλα, αυτά δύνανται να διατεθούν για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων χωρίων, κωμοπόλεων ή πόλεων πραγματικού πληθυσμού κάτω των 10.000.

Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με υπουργική απόφαση, των δικαιούχων των ατομικών αναγκών, του καταβλητέου τιμήματος, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

β. Διευκρινίζεται ότι, το τίμημα από την εκποίηση δασικών προϊόντων ως και το τίμημα από τα κατασχεθέντα μέσα, με τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του αδικήματος, εισάγονται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται από αυτό ως έσοδα δασών.

γ. Επιβάλλεται, με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη, πρόστιμο ανά μονάδα μέτρησης της παρανόμως υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης ξυλείας, ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας της προβλεπόμενης από τον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία.

Αντικατάσταση – Τροποποίηση άρθρων του Δασικού Κώδικα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Το άρθρο 268 του Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969 – Δασικός Κώδικας) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 268. – Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων -Παράνομη κλαδονομή – Παράβαση αστυνομικών διατάξεων.

1. α) Ο οπωσδήποτε βλάπτων δάσος ή δασική έκταση ή προξενών οιαδήποτε φθορά, β) ο υλοτομών, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα χωρίς άδεια υλοτομίας, ή έγκριση ατελούς υλοτομίας ή εγκατάσταση από τη δασική αρχή, προκειμένου δε περί μη δημοσίων δασών, και χωρίς αδεία του ιδιοκτήτη ή του διακατόχου του δάσους, όπου απαιτείται τέτοια άδεια, γ) ο υλοτομών, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα δυνάμει αδείας, ή έγκρισης ατελούς υλοτομίας της δασικής αρχής, ή αδείας και του ιδιοκτήτη, προκειμένου περί μη δημοσίου δάσους, κατά τρόπο αντιβαίνοντα στις περί του τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων διατάξεις, δ) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα πριν την εξέλεγξη ή μετά από αυτήν από τον τόπο της εξέλεγξης στον τόπο της πρώτης αποθήκευσης ή από αυτόν αλλού χωρίς θεώρηση ή εξόφληση του πρωτοκόλλου εξελέγξεως, του δελτίου μεταφοράς δασικών προϊόντων ή της αδείας υλοτομίας, στις περιπτώσεις όπου δεν συντάσσεται πρωτόκολλο εξέλεγξης, για το μεταφερόμενο ποσό, ε) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα, πλέον των επιτρεπομένων να μεταφερθούν, σύμφωνα με τα ως άνω έγγραφα μεταφοράς καθώς και ο κάτοχος των παρανόμως μεταφερόμενων δασικών προϊόντων, εφόσον ειδικές διατάξεις του παρόντος κώδικα δεν ορίζουν άλλως, τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση ή και με αμφότερες τις ποινές αυτές, εάν από την παράβαση δεν επήλθε καμία ζημία, ή η προξενηθείσα δεν υπερβαίνει τα 200 ευρώ.

2. Εάν η ζημία υπερβαίνει τα 200 ευρώ, ο παραβάτης τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 381 και 382 του ποινικού κώδικα. Ως επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται, εάν το δάσος είναι δημόσιο.

3. Ο υπαίτιος των πράξεων των περ. β έως και ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη αν η προξενηθείσα από την τέλεση αυτών στο δάσος ζημία υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

4. Οι παραβάτες των δασικών αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, εκτός εάν η από την παράβαση των ως άνω διατάξεων προκύψασα ζημία είναι μεγαλύτερη των 200 ευρώ, οπότε τιμωρούνται με τις ποινές της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Με τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και οι παραβάτες των περί κλαδονομής διατάξεων του άρθρ. 112. Η κλαδονομή εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών δασών θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία.

6. Οποιαδήποτε διάταξη ρυθμίζει τα θέματα του παρόντος άρθρου κατά διάφορο τρόπο καταργείται.»

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το άρθρο 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά ή αστυνομικά όργανα τα δασικά νπροϊόντα:».

β) Το εδάφιο στ της παρ. 1 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Τα μεταφερόμενα βαλανίδια και κεράτια άνευ καταβολής του κατά το άρθρ. 165 καθοριζομένου μισθώματος».

γ) Η παρ. 2 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) τροποποιείται ως εξής:

«2. Τα ως άνω κατασχόμενα δασικά προϊόντα, ευθύς μετά την κατάσχεση διατίθενται άνευ δημοπρασίας από τον προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου, είτε σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα είτε σε δημόσιες υπηρεσίας είτε σε ανεγνωρισμένους συνεταιρισμούς, κατά προτίμηση υπαλλήλων του Κράτους, επί καταβολή τιμήματος, ίσου με το πενταπλάσιο του μισθώματος του οριζομένου υπό του ισχύοντος πίνακα διατιμήσεως, εκτός εάν πρόκειται περί προϊόντων από μη δημόσια δάση, οπότε καταβάλλεται από αυτούς τίμημα οριζόμενο από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα κατασχόμενα δασικά προϊόντα δεν είναι αναγκαία στους ανωτέρω οργανισμούς, ιδρύματα, κλπ. εκποιούνται ταύτα με πρόχειρη δημοπρασία, εγκρινομένη από τον αρμόδιο δασάρχη και προ της εκδόσεως της σχετικής ποινικής αποφάσεως. Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος μετά τη διενέργεια δύο δημοπρασιών εφόσον πρόκειται για καυσόξυλα, αυτά δύνανται να διατεθούν για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων του άρθρου 168 του Ν.Δ 86/69. Οι δικαιούχοι των ατομικών αναγκών, το καταβλητέο τίμημα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Για τις λοιπές κατηγορίες ξυλείας έχει ανάλογη εφαρμογή το εδ δ της παρ. 1 του άρθρου 138 του Ν.Δ 86/69. Το κατά τα άνω τίμημα ή το εκπλειστηρίασμα, προκειμένου περί προϊόντων μη δημοσίων δασών αποδίδεται στο ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους, εάν δεν ενέχεται στην παράνομη υλοτομία και δεν αποζημιώθηκε από οιαδήποτε άλλη αιτία για τη γενομένη στο δάσος του υλοτομία».

δ) Η παρ. 3 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα παντός είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προβαίνει στην εκτέλεση του αδικήματος, τα μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την παράνομη υλοτομία και μεταφορά καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού.

Εάν διατίθεται στην ευρύτερη περιοχή που έγινε η κατάσχεση ασφαλής δημόσιος χώρος φύλαξης, τα κατασχεθέντα μέσα μεταφοράς οδηγούνται με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής στον χώρο αυτό, όπου παραμένουν μέχρι την επικύρωση ή μη από το αρμόδιο δικαστήριο της κατάσχεσης.

Σε διαφορετική περίπτωση μετά τη σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μεταφορικών μέσων, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξη στους ιδιοκτήτες τους, οριζόμενους ως μεσεγγυούχους και ευθυνόμενους για τη φύλαξή τους, μέχρι εκδόσεως της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μέσων παραδίδονται άμεσα στην οικεία αστυνομική αρχή μαζί με αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης, συντασσομένης σχετικής Έκθεσης παράδοσης και παραλαβής.

Τα κατασχεθέντα μέσα, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, εάν το αρμόδιο δικαστήριο δεν επικυρώσει την κατάσχεση. ‘Άλλως τα κατασχεθέντα μέσα όπως και τα εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του αδικήματος, εκποιούνται με δημοπρασία, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκποιήσεως αδέσποτων ή κατασχεθέντων δασικών προϊόντων», ε) Η παρ. 4 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το ως άνω τίμημα από την εκποίηση, ως και το τίμημα της παρ. 2 του παρόντος εισάγονται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται από αυτό ως έσοδα δασών».

στ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (ΦΕΚ 7/Α/18-4-1969) αναριθμείται σε 9 και προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Επίσης επιβάλλεται με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη πρόστιμο ανά μονάδα μέτρησης της παρανόμως υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης ξυλείας, ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας της προβλεπομένης από τον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία.

Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει με τη βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση κοινοποιείται μαζί με έγγραφη κλήτευση του Δασάρχη προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του ενώπιον του για την αποδιδόμενη σε αυτόν παράνομη ενέργεια μέσα σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, για 5 ημέρες.

Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

Το δίπλωμα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νόμιμο κάτοχο του μετά την παρέλευση τριμήνου από την καταβολή του επιβληθέντος προστίμου.

Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή στο κατά τόπο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.»

Ολόκληρη την Αιτιολογική Έκθεση Τροπολογίας στο Σχέδιο Νόμου μπορείτε να την διαβάσετε ΕΔΩ Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ημερίδα ΠΤ - 21022013 - Πρόγραμμα.pdf)ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Υλοτομίες

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: