Προκήρυξη θέσεως Δασολόγου – Περιβαλλοντολόγου για το πρόγραμμα Leader

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (Ομάδα Τοπικής Δράσης leader) Ανακοινώνει:

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο,  ειδικότητας «Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (ΠΕ)» για την κάλυψη αναγκών της στα πλαίσια υλοποίησης του Άξονα 4 (Τοπικό πρόγραμμα Leader) του ΠΑΑ 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα  (12) μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η   27η -02-2013 ημέρα Τετάρτη  &  ώρα 14:30. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ηλικίας 18-65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά στα γραφεία της εταιρείας (Ομήρου και Μαιζώνος 50, 24100 Καλαμάτα).  Ισχύουσες είναι μόνο οι αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν στο πρωτόκολλο της ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. Το  αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και παροχή πληροφοριών μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (τηλ.:2721096120).

Για την ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Αργυράκης

 Σχετικά αρχεία:
Αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αίτηση

Επίσης, οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν την προκήρυξη και τα σχετικά συνημμένα στον δικτυακό τόπο της εταιρείας: http://www.anmess.gr.ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: