Έργο: «Οργάνωση κι ανάδειξη του μονοπατιού Ο δρόμος του Νερού Παλιά Καβάλα – Καβάλα»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ έχοντας υπόψη το Ν. 3731/2008, άρθρο 20, παρ. 13 περί απευθείας αναθέσεων και την υπ. αρ. 75/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2013 και ψήφιση πίστωσης, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την εργασία Δασολογικής παρακολούθησης των εργασιών οργάνωσης του μονοπατιού για το έργο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ‘’Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ’’ (ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ – ΚΑΒΑΛΑ)» όπως προβλέπεται και από τo σχετικό εγκεκριμένο ΤΔΠΠ. Το ύψος των οικονομικών προσφορών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 12.300,00 € (Δώδεκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος Δασολόγος θα τελεί υπό την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, όπως προβλέπεται από τη σχετική προγραμματική σύμβαση συνεργασίας του κύριου του έργου (Δήμου Καβάλας) με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, προκειμένου να διασφαλισθεί η ικανοποιητική εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης και αφορούν στο τμήμα από την Παλαιά Καβάλα ως τη θέση Τρία Καραγάτσια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο ανάδοχος προκειμένου να επιλεγεί πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια
 Να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ – Δασολόγος ή ισοδύναμο, Μεταπτυχιακός Τίτλος σε αντικείμενο συναφές με τα Δασοτεχνικά Έργα επιθυμητός,
 Να έχει καλή γνώση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και προγραμμάτων (MS Office σε περιβάλλον windows, gps, cad, gis κ.α.),
 Να έχει ικανότητες συντονισμού και συνεργασίας,
 Να έχει εμπειρία στην επίβλεψη Δασικών έργων και
 Έναρξη επιτηδεύματος πριν τουλάχιστον 2 χρόνια

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο Ν. 3731/2008, άρθρο 20, παρ. 13 όπου αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ. 14 του Ν. 2286/95 σχετικά με επαναλαμβανόμενες «προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» & Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και ο Νόμος 2503/97 άρθρο 13.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι τις 06/03/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 10:30 στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καβάλας.

Πληροφορίες Μενέλαος Χατζηαποστολίδης, τηλ. επικοινωνίας: 2513500189 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συννημένα μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

ΈγγραφαΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: