Απόφαση για απογευματινή και νυχτερινή εργασία στις Δασικές Υπηρεσίες

Με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11-2-2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρύθμισης τροποποίηθηκε η  υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 769) απόφαση «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, μετά το εδάφιο (γ) της παρ. 3 του άρθρου 1 αυτής, προστίθεται εδάφιο (δ) το οποίο ορίζει τα εξής:

«δ) Τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τον καθορισμό με απόφαση τους της εργασίας των υπαλλήλων των κλάδων ΔΕ Δασοφυλάκων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνικών Οδηγών, ΤΕ και ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων, ΥΕ Δασοφυλάκων, ΥΕ Υπαλλήλων Δασοπροστασίας, ΤΕ και ΔΕ Εργοδηγών των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες».

——————————————————————————————————

*Δείτε επίσης το αριθμ. 2/8864/0022/18.1.2013 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.

Παρέχονται πληροφορίες….οι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών που παρέχουν εργασία τις νυχτερινές ώρες και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής υπάγονται στις περιπτώσεις δ) και ε)της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011. Επισημαίνεται ότι ο περιορισμός των δεκαέξι (16) ωρών νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, κατά περίπτωση το μήνα, αφορά την υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση των ωρών της υποχρεωτικής απασχόλησης και όχι τη συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.”

Σχετικά αρχεία: ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’)ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: