Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ανακοινώνει:

Καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των παρακάτω δημόσιων φορέων: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΣ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΝ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΑ, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας−Θράκης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμος Πατρέων, Δήμος Ιωαννιτών, Δήμος Χανίων, Δήμος Καλαμάτας, Δήμος Χαλκιδέων, και Δήμος Ροδίων, υπάλληλοι των οποίων − κατηγορίας ΙΔΑΧ ΔΕ, των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού−Λογιστικού, Διοικητικού − Οικονομικού και Διοικητικών γραμματέων και παρεμφερών ειδικοτήτων−, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης θέσεων, δυνάμει της διατάξεως της
περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222/12−11−2013), όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συντάξουν με ευθύνη τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων, προκειμένου να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σε θέσεις προσωπικού Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ−ΔΙΠΙΔ/οικ.559/8−1−2013 (ΦΕΚ Β΄/7/8−1−2013) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2) του ν. 4093/2012».

Καλούνται οι ως άνω υπάλληλοι, όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υποβάλουν, στη Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού της υπηρεσίας στην οποία κατείχαν οργανική θέση, Αίτηση− Δήλωση
προτίμησης θέσεων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα που υπέβαλε αίτημα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του εμφανίζεται, συγκεντρωτικά και ανά διοικητική μονάδα και έδρα, μετά την αξιολόγηση του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 και την υπ’ αριθμ.
2/12.03.2013 Γνωμοδότησή του, στο συνημμένο πίνακα.

Τα κριτήρια κατάταξης των υπαλλήλων που θα διατεθούν για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των φορέων που ορίζονται ανωτέρω είναι τα αναφερόμενα στο συνημμένο στην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ − ΔΙΠΙΔ/οικ 559 (ΦΕΚ Β΄/7/8−1−2013) υπουργική Πίνακα II, πλην του κριτηρίου «υπηρεσιακή αξιολόγηση».

Δείτε το ΦΕΚ 598 Β’ με την ανακοίνωση 2/2013/13-3-2013 απόφαση του  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣpdf

 ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: