Περίληψη διακήρυξης του έργου: “Δασοτεχνική διευθέτηση στους χείμαρρους (Κοφρύτο και Βρυσούλες) τ. κ. Αθαμανίου, Δ. Κεντρ. Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ∆/νση ∆ασών Άρτας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου:
∆ασοτεχνική διευθέτηση στους χείµαρρους (Κοφρύτο και Βρυσούλες) τοπικής κοινότητας Αθαµανίου, ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων,  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε προϋπολογισµό 489.325,13 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία έργα υδραυλικά, µε προϋπολογισµό 378.881,25 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ) από την έδρα της υπηρεσίας Περιφερειακή οδός, µέχρι τις 16-05-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681027254, FAX επικοινωνίας 2681026360, αρµόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: κος ∆ηµήτριος Χελάς και κος Θεόδωρος Κολοβός.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 21 – 05 – 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆/νσης ∆ασών Άρτας (Περιφερειακή οδός, 2ος όροφος) και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων».

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη διακήρυξης pdfΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: