Πρόσληψη προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες για τη κάλυψη εποχικών αναγκών

Όλες οι αποφάσεις και οι ανακοινώσεις που αφορούν την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για το έτος 2013 θα καταχωρούνται πλέον στη σελίδα “Προσλήψεις εποχικού προσωπικού

proslipseis

 • 22-5-2013

Απόφαση κατανομής θέσεων εποχικού προσωπικού

 • 17-5-2013

Σύμφωνα με ανεπίσημη πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιώθει ακόμη, οι δασικές υπηρεσίες θα προσλάβουν για το 2013 εποχικό προσωπικό με συμβάσεις 8μηνης αλλά και 3μηνης διάρκειας.

Χρήσιμες πληροφορίες για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου μπορείτε να βρείτε στα Υποδείγματα Ανακοινώσεων για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). Υπολογισμό των μορίων και άλλες πληροφορίες στο  Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – Εποχικό

 • 9-5-2013

Αναμένουμε από μέρα σε μέρα την απόφαση του Υπουργού  Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: « Κατανομή εποχικού προσωπικού». Παρόμοια διαδικασία είχαμε το 2010, με πρόσληψη 766  ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με Σ.Ε.Ι.Δ. ορισμένου χρόνου  από Υπηρεσίες   του Υ.Π.Ε.Κ.Α..

Το 2010 η αρμόδια για προσλήψεις προσωπικού υπουργική επιτροπή, υπέγραψε την απόφαση (έγκριση) στις 4-6-2010. Ακολούθησε η υπ’ αριθμ.  23491/28-6-2010 απόφαση της Υπουργού  Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατανομή εποχικού προσωπικού».

Οι πρώτες ανακοινώσεις για πρόσληψη (ΣΟΧ) από τα Δασαρχεία εκδόθηκαν περίπου στα μέσα Ιουλίου (14/7/2010) με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δέκα (10) ημέρες  από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες.   Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτήθηκαν το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και στάλθηκαν για έλεγχο στο ΑΣΕΠ.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.

Αυτά συνέβησαν το 2010….ελπίζουμε τις επόμενες μέρες και όχι μετά τις 15 Μαΐου να εκδοθεί η απόφαση για κατανομή του εποχικού προσωπικού.

 • 27-4-2013

Σε σύσκεψη ανώτερων υπηρεσιακών παραγόντων στο ΥΠΕΚΑ με θέμα την προετοιμασία για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, υπήρξε ενημέρωση από τον ειδικό γραμματέα δασών Γιώργο Αμοργιανιώτη για τις διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου για τον σκοπό αυτό.(23-4-2013)

Αναλυτικά οι πιστώσεις ανά πηγή χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες:………

 • …………
 • Από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της ΕΓΔ (Ειδική Γραμματεία Δασών) διατίθεται το ποσό των 3.500.000 ευρώ για την πρόσληψη 251 ατόμων εποχικού προσωπικού 8μηνης διάρκειας, διαφόρων ειδικοτήτων, που θα κατανεμηθούν στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες. Υπογράφηκε ήδη η σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και προωθείται άμεσα η διαδικασία της πρόσληψής τους.

Μέχρι και σήμερα δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση απο την ΕΓΔ για το εαν έχει ολοκληρωθεί η κατανομή του προσωπικού στις δασικές υπηρεσίες.

Στην αριθμ. 1474/2.1.2013 Κ.Υ.Α. “Πρόσληψη προσωπικού….”  ο συνολικός αριθμός των θέσεων 8μηνης απασχόλησης είναι 201 ενώ για 3μηνη απασχόληση 112. Στην πρόσφατη ενημέρωση γίνεται λόγος για “…την πρόσληψη 251 ατόμων εποχικού προσωπικού 8μηνης διάρκειας”. Ελπίζουμε να έχουν αυξηθεί οι θέσεις 8μηνης διάρκειας κατά 50 άτομα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις 3μηνης διάρκειας.

 • 26-2-2013

Η αριθμ. 1474/2.1.2013 Κ.Υ.Α.  υπάρχει στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με νέο ΑΔΑ: ΒΕΦΖ0-Υ24 και μπορείτε να την διαβάσετε ΕΔΩ: Πρόσληψη προσωπικού

Αλλαγές που διαπιστώσαμε: “Έχοντας υπόψη…… 14. …Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες για το 2013 πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΚΑ (Φ. 31-130 Υπηρεσίες Δασών – από ΚΑΕ 5242)” , ενώ πριν ήταν “…. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες για το 2012 πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΚΑ (Φ. 31-130 Υπηρεσίες Δασών – από ΚΑΕ 5242 κατανομή στους ΚΑΕ 0342, 0352).

Όσο αφορά στον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα και διάρκεια δεν διαπιστώσαμε κάποια αλλαγή. Το λάθος στο αριθμό των θέσεων 201 + 112 =314 (Πίνακες Α2 + Β2) ελπίζουμε να μην οδήγησε ήδη σε ανάρτηση νέου εγγράφου (επανάληψη στο ορθό). 

1474_ortho

Ευχαριστούμε την Melpomeni-Irini Kara (Facebook) που την ανακάλυψε 🙂

……………………………………………………………………………………………………………………….

 • 24-2-2013

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1474 anaklisi

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 • 9-1-2013

Με την αριθμ. 1474/2.1.2013 Κ.Υ.Α. αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού (συνολικά 312 άτομα εκ των οποίων 51 δασολόγοι, 30 δασοπόνοι, 11 ειδ. δασικής προστασίας και 128 δασεργάτες),  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνα και 3μηνα) για τη κάλυψη εποχικών αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Δασών για τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Το προσωπικό θα απασχοληθεί στις κατωτέρω περιγραφόμενες  εποχικές ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών:

 •  Για την διαχείριση Δημοσίων Δασών και Κρατικών Βιομηχανιών Ξύλου.
 •  Για την κάλυψη των αναγκών που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των οκτώ (8) Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών, των τριών (3) Πεστροφογεννητικών Σταθμών και των δεκαέξι (16) Εκτροφείων της Χώρας μας.
 • Για την κάλυψη αναγκών των δέκα (10) Εθνικών Δρυμών της χώρας.
 • Για την υποστήριξη των Δασικών Υπηρεσιών στην διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης δασικών χαρτών, στις εργασίες ανάρτησης και κύρωσης όλων των προσωρινών δασικών χαρτών και την υποστήριξη της εσωτερικής υποδομής της.
 • Για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων με την αξιοποίηση των μηχανημάτων που διαθέτουν ορισμένες δασικές υπηρεσίες.
 • Για την διοικητική υποστήριξη των Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δασοτεχνικών έργων.

Ολόκληρη η απόφαση καθώς και οι πίνακες με τον αριθμό θέσεων κατά κατηγορία εκπαίδευσης ΕΔΩΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , ,

65 replies

 1. kalispera akoma den exei anakinothei tipota?eimaste sta mesa iouniou….pote tha ginoun oi simbaseis otan teliosei to kalokairi?

 2. πολλα προγραματα κ τιποτα ουσιαστικο!!!!ειμαι ανεργη δασοπονος κ προσπαθω να βρω κ εγω μια ακρη…αχνοφαινεται ή υπαρχει ηδη καμια προκυρυξη για τον τομεα μου ή κατι παρεμφερες;ενδιαφερομαι για περιφερεια θεσσαλιας.θα με βοηθουσε πολυ καποια υπευθυνη απαντηση!ευχαριστω εκ των προτερων…

  • Τις επόμενες μέρες, ελπίζουμε ότι τα δασαρχεία (σε όσα θα εγκριθούν θέσεις) θα ξεκινήσουν την δημοσίευση ανακοινώσεων για την πρόσληψη του εποχικού προσωπικού.
   Οτιδήποτε γνωρίζουμε για θέσεις δασικών ειδικοτήτων το δημοσιεύουμε εδω.

  • akomaa tot me tin prokiriksi e??

   • τιποτα..ολοι στην αναμονη ακομα..

   • Μια άποψη για την κατανομή των θέσεων την έχετε. Μόλις δημοσιευθεί, οι δασικές υπηρεσίες θα ξεκινήσουν να εκδίδουν ανακοινώσεις πρόσληψης (ΣΟΧ), θα υπάρξει ειδικός χώρος στην αρχική σελίδα του dasarxeio.com όπου θα μπορείτε να βλέπετε όλες τις προκηρύξεις.

 3. Απο την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
  “Το κριτήριο της εντοπιότητας εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις προσλήψεων σε φορείς που βρίσκονται στους νομούς ή νησιά ή παραμεθόριες περιοχές που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (π.χ., στους παραμεθόριους νομούς της Θράκης ή στα νησιά των Κυκλάδων και της περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ.λπ.) καθώς και στους δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. Στις περιπτώσεις αυτές προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των ανωτέρω περιοχών. Οι περιπτώσεις προσλήψεων στις οποίες εφαρμόζεται το κριτήριο της εντοπιότητας αναφέρονται ρητά στην ανακοίνωση (βλ. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ). Εάν τυχόν απουσιάζει η συγκεκριμένη ενότητα από την ανακοίνωση, σημαίνει ότι το κριτήριο της εντοπιότητας δεν εφαρμόζεται για τον εκάστοτε φορέα πρόσληψης.”

 4. me kato apo 10000 isxyei kai me panv apo 10000 oxi. alla sta dasarxeia ayta den ksero an telika tha ginei katanomi. to rotate katatopoys…..an lene kai alitheia……

 5. yparxoun omws k nomoi wpou ta dasarxeia vriskontai se dimous me 3.000 plithismo….isxyei i entopiotita i oxi?

 6. i entopiotita isxyei gia poleis poy exoyn plithismo mikrotero ton 10000 katoikon. oi perissoteres poleis tora exoyn pano apo 10000 me apotelesma na min isxyei kai to en logo kritirio….opote kai me dedomeno ton mikro arithmo ton theseon ana eidikotita, katalabenete ti tha ginei agapitoi synadelfoi…..opote as kratame oi perissoteroi poly mikro kalathi……

 7. nomizw oti einai aparaititi i entopiotita….

 8. Πράγματι δεν ισχύει η εντοπιότητα………

 9. an den kano lathos den isxyei kai h entopiotita tora pia….opios kserei perissotera parakalo mas enimeronei…..

 10. mexri teli maiou tha exoume newtera….ews tote ypomoni…..

 11. Λίγη υπομονή συνάδερφοι……..άλλωστε δεν είναι κάτι στο χέρι μας………..

 12. Κουραστική η αναμονή βρε παιδιά με τα δασαρχεία..κ εγω τεχνολογος δασοπονος με μεταπτυχιακο, και πολλα ετη εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα!σας ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε!

 13. ευχή πολλών για σύντομα νέα…..

 14. Είμαι ελευθερος επαγγελματίας Δασολόγος (δεν έχω μελετητητικό ουτε εργοληπτικό πτυχιο) .Έχουμε εμείς δικαίωμα να υποβαάλουμε τα χαρτιά μας για τις θέσεις δασολόγων??

 15. alli mia mera anamonis…….

 16. as kanoume ypomonh …..

 17. yparxei kati newtero ws pros thn katanomh thesewn ana apokentrwmenh dioikisi- dieythinseis daswn- dasarxeia?

 18. apo oti akougetai tha einai 8mina…..

 19. Γεια σας , σε προσφατη ανακοινωση σε μπλογκ για θεσεις εργασιας , αναφερουν οτι οι 251 θεσεις τελικα θα ειναι ολες 8μηνες . Γνωριζεται αν αληθευει ?

 20. Πάντως αργούν χαρακτηριστικά πλέον είναι η αλήθεια………

 21. ΝΑ ΣΤΕ ΚΑΛΑ.ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΘ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ……

 22. ΕΙΜΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ 7,50. ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Κ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ Κ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΕΡΑΣΑ Κ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΣΕ ΓΡΑΠΤΑ Κ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ. ΕΚΑΝΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΟΥ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΣΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ Κ ΚΕΡΔΙΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ. ΑΠΛΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΘ ΖΙΤΑΩ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΛΙΣ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ Η ΒΓΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑ ΜΝ ΧΑΣΩ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΥ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝ ΒΓΕΙ ΦΕΚ. ΝΑ ΤΟ ΔΙΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ Κ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

  • Καθημερινά ελέγχουμε με κάθε τρόπο όλες τις σχετικές αποφάσεις και τις δημοσιεύουμε στη σελίδα |Απασχόληση – Θέσεις εργασίας| του dasarxeio.com.
   Αρχικά θα αναρτήσουμε την απόφαση κατανομής θέσεων και στην συνέχεια θα υπάρχει πίνακας με όλα τα δασαρχεία/διευθύνσεις και τις ανακοινώσεις ΣΟΧ τους όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών.

 23. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ….ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΕΟΤΕΡΑ….

  • Μιχάλη οι θέσεις είναι πολύ λίγες, αναγκαστικά θα υπάρξουν δασαρχεία χωρίς θέσεις δασολόγου ή δασοπόνου κ.α. Απο κει και πέρα οι ανακοινώσεις των δασαρχείων ελέγχονται απο το ΑΣΕΠ, όπως επίσης στο τέλος ελέγχεται και ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων.

 24. ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ ΜΟΛΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ?

 25. Συνεπώς μετ’α την κατανομή των πόρων ανά αποκεντρωμένη διόικηση και δασαρχείο, θα ακολουθήσει και η προκήρυξη των θέσεων λίαν συντόμως…αν γνωρίζει κάποιος κάτι, ευπρόσδεκτος…….

  • Ναι, ολοκληρώνεται, μάλλον, η τελική κατανομή των θέσεων και έρχεται η σειρά του ΑΣΕΠ για την έγκριση των προκηρύξεων. Υπάρχει ένα αδιευκρίνιστο σημείο βέβαια με τους αριθμούς. Η παρούσα απόφαση γράφει για 201 άτομα στα 8μηνα και άλλα 112 στα 3μηνα, τις τελευταίες μέρες ακούγεται ο αριθμός 251 8μηνα. Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε…

   • Ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σας……λίγη υπομονή λοιπόν………

 26. Καλησπέρα σας!!! εχουμε τιποτα νεοτερο για την προκυρηξη εχει περασει πολυς καιρος, και δεν ξερουμε τι γινεται??
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

 27. kana neo gia tin prokyriksi?

 28. exoyme tipota neotero ?????kserei kaneis??????

 29. Οι θέσεις αφορούν όλη την Ελλάδα?

  • Η απόφαση δεν καθορίζει περιοχές, η κατανομή των θέσεων θα γίνει με επόμενη απόφαση. Απο την άλλη όμως ο αριθμός των θέσεων είναι πολύ μικρότερος απο τον αριθμό των δασικών υπηρεσιών (δασαρχεία, δ/νσεις) που σημαίνει ότι σε πολλές υπηρεσίες (άρα και περιοχές) δεν θα υπάρχουν θέσεις.

 30. pote tha bgei?

 31. Τελικα θα βγουν μεχρι τελη Μαρτιου.;;;;;

 32. Καλησπερα σας!!! εχουμαι τιποτα νεοτερο για την προκυρηξη που ειναι να βγει,(ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 8ΜΗΝΑ ΚΑΙ 3ΜΗΝΑ)?????
  ευχαριστω….

 33. Καλημέρα σας! Γιατί ενώ υπάρχουν εκκρεμότητες στον διορισμό ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ στις υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2009), προχωράνε στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού που θα καλύπτει τις ίδιες ανάγκες; Βέβαια είναι άκρως θετικό, το γεγονός ότι μετά από χρόνια βγάινουν εποχικές θέσεις αλλά υπάρχουνε και διοριστέοι απο το 2010 (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ) οι οποίοι θα πρέπει να τοποθετηθούν ΑΜΕΣΑ και ΠΡΙΝ την έκδοση της παραπάνω προκήρυξης για εποχικό προσωπικό.

  • Επιβάλλεται να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων που εδώ και 3 χρόνια βρίσκονται στην αναμονή άδικα. Όπως, επίσης, επιβάλλεται και η ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών με εποχικό προσωπικό για να καλύψουν τις εποχικές ανάγκες.

   • Καλημέρα. Φυσικά και δε διαφωνώ καθόλου μαζί σας, μακάρι οι εποχικές θέσεις να ήταν και παραπάνω, αλλά πρέπει να τονιστεί – έστω και από εδώ – η κατάφορη αδικία (με άμεσες ψυχολογικές και οικονομικές συνέπειες) στην οποία υποβάλλονται οι ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΤΗΣ 3Κ/2009!!!

   • oi epityxontes opos lete otan petyxan ekanan xrisi kritirion opos polyteknoy kai plasmatikon morion…….opote kapoioi den tha eprepe na einai kan dioristeoi. opote poly kala kanei kai bgazei gia epoxiko prosopiko poy kai perissotera atoma tha epofelithoyn kai pistepsteme tis perissoteres fores perissotera prosonta diathetoyn apo opos lete idi dioristeoys…….

 34. exoyme tipota neotero gia tin prokyriksi?????? pote telika tha bgei an bgei?????

 35. Καλησπέρα σας,

  Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε κάποιο νέο για την συγκεκριμένη προκήρυξη.

  Επίσης αν απευθυνθώ στην Δασική Υπηρεσία ή τον Εθνικό Δρυμό του Νομού μου, υπάρχει περίπτωση να με ενημερώσουν για την θέση που ενδιαφέρομαι;

  • Ίσως η δασική υπηρεσία της περιοχής σου να μπορεί να σου δώσει κάποιες πληροφορίες, εαν γνωρίζει , για την κατανομή των θέσεων. Στον σύνδεσμο “Απασχόληση – Θέσεις εργασίας” δημοσιεύουμε οτιδήποτε σχετικό υπάρχει στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 36. ευχαριστω !!!! για κατι νεοτερο περιμενω απο εσας..!!!

 37. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑς!!!! ΣΑς ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ??? ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ/…??? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

  • Με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. αποφασίστηκε η πρόσληψη δασικού προσωπικού (και Ειδικών Δασικής Προστασίας) για την κάλυψη των εποχικών αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών. Περιμένουμε τώρα να δημοσιευθεί η αντίστοιχη προκήρυξη όπου θα γίνει και η κατανομή των θέσεων ανά γεωγραφική περιφέρεια.

 38. Μηπως εχουμε ενημερωση ποτε θα βγει περιπου η προκυρηξη…..αυτη ειναι μονο η εγκριση…..λοιπουν πολλες πληροφοριες για τις θεσεις και τις περιοχες ανα νομο….

  • Ναι, αυτή είναι η έγκριση του συνολικού αριθμού των θέσεων ανά ειδικότητα, προφανώς τώρα ετοιμάζεται η κατανομή ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Δ/νση Δασών – Δασαρχείο. Περιμένουμε την κατανομή και την/ις προκήρυξη/εις πρόσληψης εποχικού προσωπικού, προς το παρόν δεν γνωρίζουμε κάτι πιο συγκεκριμένο (dasarxeio.wordpress.com).

Trackbacks

 1. Ένας χρόνος “Δασαρχείο” | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: