Επιλογή Αναδόχου υλοποίησης της δράσης Ε2 του προγράμματος VERENIKE LIFE09NAT/GR/000326».

lifeΗ Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου υλοποίησης των υπηρεσιών : «Συλλογή δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων για την υλοποίηση της δράσης Ε2 (Επιστημονική παρακολούθηση πειραματικών επιφανειών) του προγράμματος VERENIKE LIFE09NAT/GR/000326».

Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται σε 14.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Από αυτά, ποσό 11.463,40 € αφορά την συνολική δαπάνη των υπηρεσιών και ποσό 2.636,60 € το Φ.Π.Α. (23%).

Η υλοποίηση των υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. με ποσοστό 50% και ποσοστό εθνικής συμμετοχής 50%.

Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αφορά στην ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών «Συλλογή δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων για την υλοποίηση της δράσης Ε2 (Επιστημονική παρακολούθηση πειραματικών επιφανειών) του προγράμματος VERENIKELIFE09NAT/GR/000326», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών που θα αναλάβει ο Ανάδοχος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 και συμπληρωματικά για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το ΠΔ 60/2007.

Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών ορίζεται σε 16 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30-9-2014.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 705,00 € (ευρώ).

Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μέχρι την 14:00μ.μ. Αιτήσεις ή έγγραφα που θα φθάνουν αργότερα θα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η 27 -6 -2013 και ώρα 10.00 π.μ.

Αντίγραφα των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν με αίτησή τους, αντί του ποσού των 10 € από την έδρα της υπηρεσίας, Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας (οδός Χάψα και Καρατάσου 1, Τ.Κ. 546 26 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 / 546447).ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: