Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

duthΗ Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κατά την αριθ. 5/26.06.2013 συνεδρίαση της αποφάσισε να διοργανώσει και λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο “ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ” με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα «Sustainable Management of Environment and Natural Resources». Η προκήρυξη αυτή αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί κατ’ ελάχιστον ενάμισι (1,5) ημερολογιακό έτος (τρία (3) εξάμηνα). Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι  5 (πέντε) εξάμηνα, υπολογιζόμενα από την κανονική εγγραφή στο Π.Μ.Σ.. Σε αυτό γίνονται δεκτοί απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., καθώς και:

 • Πτυχιούχοι Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ ή αντίστοιχων τμημάτων άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν.2916/01(ΦΕΚ114Α΄), και Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 • Πτυχιούχοι λοιπών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, θετικής, τεχνολογικής και κοινωνικο-οικονοµικής κατεύθυνσης, εφ’ όσον έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους µαθήµατα µε δασολογικό ή περιβαλλοντικό περιεχόμενο, ή αντιστοίχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. ή συναφές περιεχόµενο, της ηµεδαπής ή αντίστοιχων ισότιµων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ προβλέπεται συνολική καταβολή διδάκτρων 2.100 Euro, κατανεμημένα σε τρείς δόσεις των 700 euro, οι οποίες καταβάλλονται στην έναρξη του κάθε εξαμήνου σπουδών.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανταζίδου 193, 68200, Ορεστιάδα), από Δευτέρα 2 μέχρι την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων με προφορική συνέντευξη προγραμματίζεται περί το πρώτο  δεκαήμερο Οκτωβρίου, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση, που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ( ή το διαδίκτυο).
 2. Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με αναλυτική βαθμολογία. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή άλλο αρμόδιο φορέα.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους), όπου θα βεβαιώνουν ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον κύκλο σπουδών τους.
 4. Αποδεικτικό εξοικείωσης με μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
 5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες επαγγελματικές ή ερευνητικές δραστηριότητες.
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Αντίγραφα των δημοσιεύσεων σε συνέδρια και περιοδικά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του Τμήματος, από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ΄΄ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ΄΄, τηλ. 25520 41172, και από το Internet (url: http://www.fmenr.duth.gr, email: otemperi@ fmenr.duth.gr).

Ορεστιάδα, 26 Ιουνίου 2013

O Πρόεδρος του Τμήματος

Σχετικά αρχεία:

Δείτε επίσης:

Α.Π.Θ. – Σχολή Δασολογίας & Φ.Π.: Προκήρυξη για την εισαγωγή 35 φοιτητών στο Π.Μ.Σ. έτους 2013-14ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: ,

1 reply

Trackbacks

 1. Α.Π.Θ. – Σχολή Δασολογίας & Φ.Π.: Προκήρυξη για την εισαγωγή 35 φοιτητών στο Π.Μ.Σ. έτους 2013-14 | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: