Απασχόληση: Ένας Δασολόγος στο ΙΜΔΟ & ΤΔΠ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (Ι.Μ.Δ.Ο. & Τ.Δ.Π.) που εδρεύει στα Ιλίσια, τέρμα Αλκμάνος Αθήνα, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να απασχολήσει, έναν (1) Δασολόγο ΠΕ. 

Η απασχόληση θα γίνει με διαδικασία μίσθωσης έργου και δελτίο παροχής υπηρεσιών και θα έχει διάρκεια πενήντα δύο (52) μηνών. Το μέγιστο εργολαβικό αντάλλαγμα θα ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ, 4.500 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Τα καθήκοντα που θα ανατεθούν στον εν λόγω επιστήμονα αφορούν μέρος των κατωτέρω Δράσεων και συγκεκριμένα:

Δράση C.3: Συμμετοχή στις εργασίες διαχείρισης βόσκησης και απομάκρυνσης της ξυλώδους βλάστησης για την αποκατάσταση των εποχικών λιμνίων (με κωδικό Natura 3170) και των ορεινών ποολίβαδων (με κωδικούς Natura 6210 και 6230).

Δράση D.2. Συμμετοχή στις εργασίες παρακολούθησης των επιπτώσεων της διαχείρισης των ορεινών ποολίβαδων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού, τους οποίους και αποδέχεται.
  2. Κλειστή οικονομική προσφορά.
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους και του πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
  5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  6. Βεβαίωση εμπειρίας ή και όποιο άλλο δικαιολογητικά την αποδεικνύει (π.χ. ένσημα).
  7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, λαμβανομένων υπόψη των τίτλων σπουδών, από την Επιτροπή προμηθειών, διενέργειας διαγωνισμών, μισθώσεων και αξιολόγησης προσφορών του ΓΜΔΟ & ΤΔΠ (ΑΔΑ:Β4Μ946ΨΧΛΔ-ΑΟΞ και αρ. πρωτ.: 8148/18.12.2012 Απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΕΛΓΟ «Δήμητρα»),

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από Δημόσια αρχή, μόνο στη Γραμματεία του Ινστιτούτου μας Τέρμα Αλκμάνος Ιλίσια ΤΚ 11528, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της αναρτήσεώς της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Αθηναίων.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 5.7.2013 έως 11.7.2013.

Σχετικό αρχείο:

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΜΔΟ & ΤΔΟΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: