Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 281,4 εκατ. σε νέα έργα για το περιβάλλον και το κλίμα

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2013

Περιβάλλον και κλίμα: Η Επιτροπή επενδύει 281,4 εκατ. EUR σε νέα έργα για το περιβάλλον και το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 248 νέων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, του ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Τα έργα αυτά προβλέπουν δράσεις στα πεδία της προστασίας της φύσης, της κλιματικής αλλαγής, της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και της ενημέρωσης και της επικοινωνίας επί περιβαλλοντικών θεμάτων σε όλα τα κράτη μέλη. Η συνολική επένδυση που αντιπροσωπεύουν τα έργα ανέρχεται σε 556,4 εκατ. EUR περίπου, εκ των οποίων 281,4 εκατ. EUR θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ.

Ο κ. Janez Potočnik, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Το πρόγραμμα LIFE+ εξακολουθεί να παρέχει χρηματοδότηση ζωτικής σημασίας σε καινοτόμα έργα. Τα νέα αυτά έργα θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης. Θα στηρίξουν την επίτευξη του στόχου μετατροπής της ΕΕ σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων, οικολογικότερη και ανταγωνιστικότερη».

Η κα Connie Hedegaard, Επίτροπος αρμόδια για τη δράση για το κλίμα, δήλωσε: «Εκφράζω την ικανοποίησή μου που διαπιστώνω ότι φέτος όλο και περισσότερα έργα LIFE θα αφιερωθούν στη δράση για το κλίμα. Δεν σκοπεύουμε όμως να μείνουμε εκεί: το νέο πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014 – 2020 θα προβλέπει τη διάθεση ποσού μεγαλύτερου από 850 εκατομμύρια ευρώ για την κλιματική δράση, δηλαδή σχεδόν τριπλάσιου σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα».

Στην τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων, που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012, η Επιτροπή έγινε αποδέκτης 1.159 αιτήσεων.

Τα έργα LIFE+ Φύση και βιοποικιλότητα βελτιώνουν την κατάσταση διατήρησης απειλούμενων ειδών. Από τις 258 υποβληθείσες προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε για χρηματοδότηση 92 έργα προερχόμενα από συμπράξεις οργανισμών διατήρησης της φύσης, δημόσιων αρχών και άλλων μερών. Τα έργα αυτά, τα οποία υλοποιούνται από δικαιούχους σε 24 κράτη μέλη, αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους 247,4 εκατ. EUR, εκ των οποίων η ΕΕ θα χορηγήσει περίπου 139,3 εκατ. EUR. Τα περισσότερα (82) έργα αφορούν τη φύση και συμβάλλουν στην εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και/ή τα ενδιαιτήματα Birds and/or Habitats Directives, καθώς και του δικτύου Natura 2000. Τα υπόλοιπα 10 έργα είναι πιλοτικά προγράμματα που ασχολούνται με ευρύτερα θέματα βιοποικιλότητας (τα «έργαi βιοποικιλότητας» LIFE+).

Τα έργα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση είναι πιλοτικά έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών, τεχνολογιών, μεθόδων και μέσων. Από τις 743 υποβληθείσες προτάσεις, η Επιτροπή πρόκρινε για χρηματοδότηση 146 έργα, τα οποία υποβλήθηκαν από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα προκριθέντα έργα, αναληφθέντα από δικαιούχους σε 18 κράτη μέλη, αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους 298,5 εκατ. EUR, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει περίπου 136,8 εκατ. EUR.

Στο πλαίσιο αυτής της παραμέτρου, τα 29 έργα που αποσκοπούν στην άμεση αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 81,1 εκατ. EUR, θα λάβουν από την Επιτροπή χρηματοδότηση 34,6 εκατ. EUR. Εξάλλου, πολλά άλλα έργα που εστιάζονται σε άλλους τομείς, θα έχουν επίσης έμμεσο αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Στου υπόλοιπους σημαντικούς τομείς επικέντρωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ύδατα, τα απόβλητα, οι φυσικοί πόροι, οι χημικές ουσίες, το αστικό περιβάλλον και η ποιότητα του εδάφους και του αέρα.

Αντικείμενο των έργων LIFE+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία είναι η διάχυση των πληροφοριών και η ανάδειξη των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Από τις 158 υποβληθείσες προτάσεις, η Επιτροπή επέλεξε 10 έργα από ένα φάσμα οργανώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την προστασία της φύσης και/ή του περιβάλλοντος. Η συνολική επένδυση για τα επιλεγέντα έργα, που κατανέμονται σε εννέα κράτη μέλη, ανέρχεται σε 10,5 εκατ. EUR, από τα οποία τα 5,2 εκατ. EUR θα συνεισφέρει η ΕΕ.

Τέσσερα από τα δέκα έργα αφορούν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που άπτονται της φύσης και της βιοποικιλότητας, ενώ έξι επικεντρώνονται σε άλλους περιβαλλοντικούς τομείς, όπως η κλιματική αλλαγή, η επάρκεια των πόρων και η πρόληψη της ρύπανσης των ακτών.

Ιστορικό

Στις 27 Ιουνίου 2013 συνήφθη στις Βρυξέλλες άτυπη συμφωνία σχετικά με την προσεχή περίοδο χρηματοδότησης του προγράμματος LIFE (2014-2020). Οι επελθούσες αλλαγές αφορούν μεταξύ άλλων τη θέσπιση ειδικού τμήματος αφιερωμένου στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και μιας νέας κατηγορίας χρηματοδότησης με τίτλο «ολοκληρωμένα έργα». Οι αλλαγές αυτές θα δώσουν ώθηση στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθιστώντας δυνατή την αναβάθμιση των έργων χάρη στη συμπληρωματική χρηματοδότηση από την ΕΕ και από εθνικά και ιδιωτικά κεφάλαια. Για να αποκτήσει η συμφωνία νομική ισχύ εναπομένει η επίσημη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Το LIFE+ είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 2,143 δισεκ.EUR  για την περίοδο 2007-2013. Η Επιτροπή προκηρύσσει κάθε χρόνο πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα έργα LIFE+.

Περισσότερες πληροφορίες

Βλ. σύνοψη όλων των νέων έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του LIFE+, κατανεμημένων ανά χώρα: MEMO/13/638 (+ παράρτημα που περιλαμβάνει τα έργα μεταφρασμένα για κάθε χώρα)

Για πληροφορίες σχετικά με το LIFE+ και για τα «20 χρόνια του προγράμματος LIFE» ( «20 years of LIFE»), βλ.:

http://ec.europa.eu/life

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες εθνικές αρχές στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Παράρτημα

Τα έργα LIFE+ του 2012

Κύπρος 3 έργα (4,1 εκατομμύρια)

LIFE+ Environment Policy and Governance (Πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος και διακυβέρνηση (2 έργα – 3,4 εκατομμύρια)

LIFE LIVE-WASTE (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου): Στόχοι αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη, επίδειξη και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την επεξεργασία των ζωικών αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει πολλές προηγμένες ολοκληρωμένες διαδικασίες. Το σύστημα αυτό θα ανακτήσει υλικά και ενέργεια από τα απόβλητα των ζώων και θα παράγει επαναχρησιμοποιήσιμα λύματα, ενώ θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις οσμές. Υπεύθυνος επικοινωνίας: costas.costa@cut.ac.cy

LIFE+ SmartPV (Πανεπιστήμιο Κύπρου – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών): Το έργο SmartPV στοχεύει στο να συμβάλει στον προσανατολισμό προς μια πιο οικονομική και φιλοπεριβαλλοντική βιωσιμότητα του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο και στην Ευρώπη, όπου η με το βέλτιστο κόστος διείσδυση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στο ενεργειακό μείγμα θα συμβάλει στη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών. Η εξοικονόμηση ενεργειακής απόδοσης και οι θετικές επιπτώσεις στην πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη (π.χ. απασχόληση στην οικολογική βιομηχανία) συνιστούν άλλα προβλεπόμενα οφέλη. Σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Υπεύθυνος επικοινωνίας: geg@ucy.ac.cy

LIFE+ Nature (Φύση)(1 έργο – 0,8 εκατομμύρια)

LIFE-RIZOELIA (Τμήμα Δασών): Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι να προωθήσει και να επιτρέψει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση δύο προστατευόμενων ενδιαιτημάτων στην Κύπρο: υψηλοί θαμνώνες με Zyziphus (* 5220) και στέπες γύψου (* 1520). Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάσχεση ή σημαντική μείωση των φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη υποβάθμισή τους.Υπεύθυνος επικοινωνίας: ttsintides@fd.moa.gov.cy

Ελλάδα 10 έργα (14,9 εκατ.)

LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση (4 έργα – 6,5 εκατομμύρια)

LIFE READ (Sustchem Engineering Ltd.): Εμπνευσμένο από τον κανονισμό REACH, το έργο αυτό αποσκοπεί στην επίδειξη ενός αποτελεσματικού μέσου μετάδοσης πληροφοριών ασφαλείας σχετικά με επικίνδυνα υλικά, σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού στην Ελλάδα – από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα επικίνδυνης ουσίας ή μείγματος, μέσω των παραγωγών και διανομέων μορφοποιημένων προϊόντων, μέχρι τον τελικό επαγγελματία χρήστη.Υπεύθυνος επικοινωνίας: Υπεύθυνος επικοινωνίας: info@suschem.gr

LIFE CONOPS (Benaki Phytopathological Institute): Το έργο αυτό αποβλέπει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ανά την Ευρώπη εξάπλωσης χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών. Στο πλαίσιό του θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο 12 πρωτότυπων συσκευών παρακολούθησης των πληθυσμών χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας και της Ιταλίας. Υπεύθυνος επικοινωνίας: a.michaelakis@bpi.gr

LIFE RECLAIM (ENVECO SA): Στόχος του έργου αυτού είναι να κατασκευαστεί μια πιλοτική μονάδα για μια διαδικασία που εμπλέκει τμήματα ορυχείων υφιστάμενων ΧΥΤΑ, διαχωρίζοντας τα χρήσιμα υλικά και παράγοντας κατάλληλα προϊόντα (συμπυκνώματα), τόσο σιδηρούχα όσο και μη σιδηρούχα, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν σε μια μεταλλουργική διαδικασία. Η μονάδα θα περιλαμβάνει χώρο προεπεξεργασίας, γραμμή παραγωγής, και ένα στάδιο εμπλουτισμού για τα μη σιδηρούχα μέταλλα, εισάγοντας καινοτόμα στοιχεία από την εξορυκτική βιομηχανία. Στόχος αυτού του έργου είναι να οικοδομηθεί μια πιλοτική μονάδα για μια διαδικασία που περιλαμβάνει τμήματα των ορυχείων των υφιστάμενων ΧΥΤΑ,διαχωρίζοντας χρήσιμα υλικά και την παραγωγή κατάλληλων προϊόντων (συμπυκνώματα), τόσο σιδηρούχων, όσο και μη σιδηρούχων μετάλλων, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν σε μια μεταλλουργική διαδικασία. Το εργοστάσιο θα περιλαμβάνει ένα χώρο προ-επεξεργασίας, μία γραμμή παραγωγής και ένα στάδιο εμπλουτισμού για τα μη σιδηρούχα μέταλλα, εισάγοντας καινοτόμα στοιχεία από την εξορυκτική βιομηχανία. Υπεύθυνος επικοινωνίας: geotentes@enveco.gr

CROME LIFE (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Εργαστήριο χημικών μηχανικών/περιβαλλοντικών μηχανικών): Στόχος του έργου είναι να βελτιωθεί σημαντικά η ανάλυση της έκθεσης, μέσω της σύζευξης της περιβαλλοντικής και της βιολογικής παρακολούθησης και της μοντελοποίησης σε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία που επιτρέπει την ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων, στην ανθρώπινη υγεία, της οξείας / χρόνιας έκθεσης σε χημικές ουσίες που ενεργούν ως νευρολογικοί και νευρο-αναπτυξιακοί τοξικοί παράγοντες και ή / και καρκινογόνοι παράγοντες. Στο έργο θα γίνει χρήση της ανθρώπινης βιο-παρακολούθησης των δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλισθεί μία σταθερότερη επιστημονική βάση για την λήψη αποφάσεων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, οδηγώντας σε μία οικονομικά αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας: sarigiannis@auth.gr

LIFE+ Nature (4 έργα – 6,9 εκατομμύρια)

ΚΥΚΛΑΔΕΣ Life (WWF Hellas): Στόχος του εν προκειμένω προγράμματος είναι να καθιερωθεί μια ενιαία προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 «Νήσος Γυάρος και θαλάσσια ζώνη και παρακείμενα ύδατα», με τη συμμετοχή και ενεργό εμπλοκή των τοπικών παραγόντων από τα γειτονικά νησιά Άνδρο και Σύρο. Οι κύριοι στόχοι έγκεινται στη διατήρηση και προστασία του τοπικού πληθυσμού της σε κρίσιμο βαθμό απειλούμενης με εξαφάνιση μεσογειακής φώκιας της μοναχού, καθώς και στην προστασία και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης πολλών άλλων ειδών και ενδιαιτημάτων, ιδίως ποσειδωνίας (Posidonia oceanica). Υπεύθυνος επικοινωνίας: c.liarikos@wwf.gr

LIFE ARCPIN (Δήμος Γρεβενών): Στόχοι του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης της καφέ αρκούδας (Ursus arctos), στο Εθνικό Πάρκο Βορείας Πίνδου και των Γρεβενών, αξιολογούμενης υπό το πρίσμα των επιπέδων του πληθυσμού και των τάσεων. Θα υλοποιηθεί μέσω δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση της βιώσιμης συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας στις περιοχές του έργου, ελαχιστοποιώντας την επαφή αρκούδας – ανθρώπου και τις επακόλουθες προστριβές που είναι επιζήμιες για το είδος. Υπεύθυνος επικοινωνίας: th.tsialtas@gmail.com

LIFE-Στυμφαλία (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.): Κύριος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο σύστημα διαχείρισης και χρηματοδότησης για ένα σημαντικό μεν, υποβαθμισμένο δε, υγροτοπικό οικοσύστημα στη Λίμνη Στυμφαλία, περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των διαφόρων ειδών-στόχων και των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων, καθώς και στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου συστήματος το οποίο, σε μακροπρόθεσμη βάση, θα χρηματοδοτήσει όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες διαχείρισης. Υπεύθυνος επικοινωνίας: dimopoulosd@piraeusbank.gr

LIFE JunEx (Εταιρία Προστασίας της Πρέσπας): Το έργο στοχεύει στην αποκατάσταση και τη διατήρηση του ενδιαιτήματος προτεραιότητας Grecian Juniper woods (Juniperetum excelsae) στο Εθνικό Πάρκο Πρέσπας. Υπεύθυνος επικοινωνίας: spp@line.gr

LIFE+ Biodiversity (1 έργο – 0,9 εκατομμύρια)

LIFE WINDFARMS & WILDLIFE (Κέντρο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας): Γενικός στόχος είναι να επιδειχθούν οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι και προσεγγίσεις που βελτιώνουν τη συμβατότητα της ανάπτυξης αιολικών πάρκων με τους στόχους της ΕΕ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν υποδείξεις και κατευθυντήριες γραμμές που θα επιτρέπουν στις ελληνικές κρατικές αρχές και στους φορείς εκμετάλλευσης αιολικών πάρκων τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την υλοποίηση και την τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των τεχνολογιών μετριασμού με γνώμονα τα πρότυπα συγκρισιμότητας της βιοποικιλότητας. Υπεύθυνος επικοινωνίας:kros@cres.gr

LIFE+ Information and Communication (1 έργο – 0,6 εκατομμύρια)

LIFE – AMMOS (Mediterranean SOS Network) – Δίκτυο SOS για τη Μεσόγειο: Το έργο αποβλέπει στην ανάληψη μιας ολοκληρωμένης ενημερωτικής εκστρατείας για την πρόληψη και τη μείωση των απορριμμάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα στις ελληνικές παράκτιες περιοχές. Στόχος του έργου είναι να προωθηθεί μια αλλαγή στη συμπεριφορά, μέσω της συνδυασμένης χρήσης της τεχνολογίας και των πρακτικών ευαισθητοποίησης, προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση των ακτών από τα αποτσίγαρα, προστατεύοντας έτσι το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, και συμβάλλοντας στην εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Υπεύθυνος επικοινωνίας: info@medsos.grΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: