Οργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας

Λάβαμε, σήμερα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του dasarxeio.com, την παρακάτω επιστολή του κ. Ιωάννη Κέκερη, την οποία και δημοσιεύουμε, διατηρώντας την αρχική μορφοποίηση του κειμένου.

Αγαπητό Δασαρχείο – http://dasarxeio.com

Ήλθε σε γνώση μου η από 15/2/2013 ανακοίνωση της Π.Ε.Δ.Δ.Υ στην οποία εμπεριέχεται η παράγραφος :

«Επισημαίνουμε ότι ήδη ο Τομέας (Οργανισμοί Δασικών Υπηρεσιών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) έχει αξιολογηθεί, από Διυπουργική Επιτροπή των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία και έχει καταθέσει επίσημο πόρισμα στους αρμόδιους Υπουργούς καθώς και στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με το οποίο διορθώνονται τα ισχύοντα Π.Δ των οργανισμών που ισχύουν σήμερα, δεν καταργούνται οι υφιστάμενες δομές και ρυθμίζονται τα θέματα των ασκούμενων αρμοδιοτήτων και του προσωπικού τους. Συνεπώς όταν η συζήτηση για το θέμα του οργανισμού των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ανοίξει με επίσημο τρόπο, το πόρισμα αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την βιώσιμη λειτουργία του Τομέα».

Επειδή το επίσημο της εν λόγω Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στηρίχθηκε εν πολλοίς  στις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε με την 19066/18 -4-2011 απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ κ. Δημητρίου Στεφάνου (Διαύγεια: ΑΔΑ: 4ΑΣ9Κ-ΥΒΦ) παραθέτω την από 15/7/2011 επιστολή μου προς τα μέλη της συγκεκριμένης η οποία ουδαμώς ελήφθη υπόψη καθώς τα μέλη της τα απασχόλησε «πώς ο Κέκερης έμαθε τις προτάσεις τους» και τίποτε περισσότερο.

Εάν έχετε την καλοσύνη να την δημοσιεύσετε θα σας  είμαι ευγνώμων. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Με αφορμή τις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας για την οργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών στέλνω αυτή την επιστολή στα μέλη της Ο.Ε. και τους Συνδικαλιστές Συναδέλφους.

Α.  Υπηρεσίες στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 1. Υπάρχει σε πολλών η σκέψη να μην υπάρχει Γενική Δ/νση Δασών, αλλά μια Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος και εκεί να συμπεριληφθούν τα Δάση. Σε αυτό το σενάριο είμαστε κάθετα αντίθετοι, καθώς αφαιρώντας τον όρο ΔΑΣΗ μειώνεται έως εξαφανίζεται η έννοια της Δασικής Πολιτικής. Αποτέλεσμα να κινδυνεύει με κατάρρευση το όλο σύστημα ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ των ΔΑΣΩΝ. Καθώς λοιπόν  ΤΑ ΔΑΣΗ αποτελούν το ΘΕΜΕΛΙΟ και τη ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, υπάρχει κίνδυνος να έχουμε, μακροπρόθεσμα, ή και μεσοπρόθεσμα, αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Επί πλέον πρέπει να τονιστεί ότι η περιβαλλοντική αξία των Δασών (που επί τέλους έγινε αντιληπτή με την υπαγωγή της Δασικής Υπηρεσία στο ΥΠΕΚΑ) και η αντιμετώπισή τους από αυτή την μεγίστης σημασίας πλευρά, δεν θα πρέπει να αποβεί σε βάρος της αντιμετώπισης τους ως βασικού παράγοντα του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα, όχι μόνο στην δασοκομία, αλλά και στην κτηνοτροφία, μελισσοκομία, θηραματοπονία κλπ. Καλώς λοιπόν θεσπίσθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οι Γενικές Διευθύνσεις ΔΑΣΩΝ και Αγροτικών Υποθέσεων.
 2. Όσον αφορά τον διαχωρισμό της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών σε τρεις μονάδες α) Επιθεώρηση Δασών, β)Διεύθυνση Συντονισμού Δασικών Υπηρεσιών και γ) Διεύθυνση Συντονισμού Προστατευόμενων Περιοχών, σημειώνω τα εξής: Οι ανεξάρτητες Επιθεωρήσεις Δασών ανά Περιφέρεια θεσπίσθηκαν με τον Ν.1845/1989 και λειτούργησαν όταν συστάθηκαν οι Περιφέρειες με τον Ν.2503/1997. Μέχρι τότε λειτουργούσαν οι Περιφερειακές Επιθεωρήσεις Δασών, οι οποίες παρά την ονομασία τους, αποτελούσαν το υπεύθυνο περιφερειακό όργανον του Υπουργείου δια την καθόλου δασική ανάπτυξη και εφαρμογή της δασικής πολιτικής στην περιοχή δικαιοδοσίας του, ενώ συγχρόνως με το Γραφείο Επιθεωρητών ασκούσαν τον κανονισμένο έλεγχο και επιθεώρησης. Οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, με την λειτουργία των χωριστών Επιθεωρήσεων Δασών, έπαυσαν να υφίστανται τον προληπτικό θα λέγαμε έλεγχο, από μέρους της προϊσταμένης Π.Ε.Δ., η οποία μέχρι τότε έπαιζε το ρόλο του ελεγκτή, του επιθεωρητή, αλλά και του συμβουλάτορα. Οι Επιθεωρήσεις Δασών παρεμβαίνουν πλέον κατασταλτικά, συνήθως κατόπιν καταγγελίας, για τον πειθαρχικό έλεγχο και επιβολή ποινών στους υπαλλήλους,  οι οποίοι πέφτουν σε παράπτωμα, από άγνοια τις περισσότερες φορές, καθώς δεν υπάρχει η συμβουλάτορας ελέγχουσα προϊσταμένη Π.Ε.Δ. τη στιγμή μάλιστα που λόγω της πολύχρονης αδιοριστίας διακόπηκε στις περισσότερες Υπηρεσίες η διαδοχή και η μετάδοση εμπειριών στους νεώτερους υπαλλήλους. Για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι δεν πρέπει να διαχωριστεί το αντικείμενο της επιθεώρησης, από τις λοιπές καθ’ ύλην αρμοδιότητες των νεοσύστατων Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης  Δασών και να παραμείνουν αυτές όπως θεσπίσθηκαν με τα Π.Δ. του Δεκεμβρίου 2010.
 3. Όσον αφορά τη Διεύθυνση Συντονισμού Προστατευόμενων Περιοχών, θεωρώ περισσότερο πρακτικό την σύσταση ειδικού Τμήματος στις Νομαρχιακές Διευθύνσεις, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάρχουν τέτοιες Περιοχές. Τώρα αν στην έδρα της Α.Δ. θα υπάρχει χωριστή Δ/νση αντί για Τμήμα Συντονισμού Π.Π. είναι ήσσονος σημασίας.

Β.  Τμήματα Διαχείρισης Δασικού Περιβάλλοντος

 • Με ποιο σκεπτικό τα Τμήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών μετονομάζονται σε  Τμήματα «Διαχείρισης Δασικού Περιβάλλοντος». Εάν θέλουμε να τονίσουμε την περιβαλλοντική αξία των Δασών αρκεί να μετονομαστούν σε Τμήματα «Διοίκησης -Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος», ή αν θέλετε βαρύγδουπο τίτλο ας ονομάζονται Τμήματα «Διοίκησης – Διαχείρισης Δασικών Οικοσυστημάτων».
 • Επαναλαμβάνω: Η υπαγωγή της Δασικής Υπηρεσίας στο ΥΠΕΚΑ, δεν σημαίνει την υποβάθμισης της προσφοράς των Δασικών Οικοσυστημάτων της Χώρας στον πρωτογενή τομέα και προώθηση μόνο της περιβαλλοντικής αξίας του Δάσους, η οποία σαφώς και πρέπει να μας ικανοποιεί καθώς η Πολιτεία αντιλήφθηκε το μέγεθος και για αυτό το λόγο θεωρήσαμε θετικό βήμα την υπαγωγή αυτή. 

Γ.  Τμήματα – Γραφεία Αναπτύξεως Θήρας, Ιχθυοπονίας  και Δασικής Αναψυχής

 • Με ποια λογική καταργούνται όλα τα Τμήματα – Γραφεία Αναπτύξεως Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής και συστήνονται νέα Γραφεία, υπαγόμενα στα Τμήματα «Διαχείρισης Δασικού Περιβάλλοντος». Τόσο λοιπόν αμελητέο θεωρείται το αντικείμενο της Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής, ώστε να αποτελεί αντικείμενο υπο –τμήματος και να μην διαβαθμίζεται οριζόντια με τις άλλες υπομονάδες της Δ.νσης Δασαρχείου, ανεξάρτητα αν θα είναι Τμήμα, ή Γραφείο.
 • Με ποια κριτήρια συστήνονται  Τμήματα Αναπτύξεως Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής ΜΟΝΟ στα Δασαρχεία Λάρισας, Τρικάλων, Καλαμπάκας και Λίμνης και πουθενά αλλού; 

Δ.  Τμήματα – Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης

 • Με ποια λογική καταργούνται όλα τα Τμήματα – Γραφεία Διοικητικά – Λογιστικά και συστήνονται νέα Γραφεία υπαγόμενα σε Τμήματα αλλού στα «Διαχείρισης Δασικού Περιβάλλοντος», αλλού στα Τμήματα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων (αλλού καλούνται «Δασοπροστασίας»). Από τη στιγμή που αναφέρεται ρήτα «αντιμετώπιση κάθε διοικητικού θέματος όλης της μονάδας – Δ/νση Δασαρχείο -» δεν είναι λογικό επόμενο να διαβαθμίζεται οριζόντια με τις άλλες υπομονάδες της Δ.νσης, ή Δασαρχείου; 

Ε.  Δασαρχεία – Δασονομεία

 • Παρατηρούμε στα προτεινόμενα Π.Δ.

– ΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ: Παραμένουν ως έχουν

– ΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ: Παραμένουν ως έχουν με μόνη διαφορά την ίδρυση ενός νέου, του Δασαρχείου Υμηττού.

– ΤΑ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΑ:  Από 286 μειώνονται σε 198.

– ΤΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΑ: Παραμένουν ως έχουν.

 • Οι προσοχή μας λοιπόν θέλοντας και μη θα περιστραφεί στα Δασονομεία, καθώς για τις υπόλοιπες μονάδες ακολουθήθηκε ο εύκολος και συνηθισμένος δρόμος: «Τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 Δασ… εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την 1.1.2011 με την ίδια τοπική και καθ’ ύλην αρμοδιότητα…».
 • Κατ’ αρχήν συμφωνούμε με την μείωση των Δασονομείων καθώς αποτελεί δική μας πρόταση εδώ και 8ετία. Το θέμα είναι ποιά και γιατί θα πρέπει να καταργηθούν.
 • Δεν μπορούμε να αντιληφτούμε το σκεπτικό των προτάσεων που καταργούν τα 65 από τα 104 Δασονομεία της έδρας των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Δασών χωρίς Δασαρχεία, προτάσεις που κινούνται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση της δικής μας πρότασης, η οποία συνίστατο ότι διατηρούνται οπωσδήποτε τα Δασονομεία της Έδρας (104) και ποιὰ θα καταργηθούν από τα υπόλοιπα θα πρότειναν οι τοπικές Δασικές Υπηρεσίες. Και αυτό γιατί αυτά (της έδρας) είναι τα πιο δυνατά Δασονομεία και αυτό επιβάλλει αποκεντρωμένη και ακτινοειδής οργάνωση, σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο.
 • Με τον τρόπο αυτό της κατανομής των Δασονομείων αλλάζει η όλη φιλοσοφία της δομής των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, γεγονός που γεννά απορίες, αλλά προπαντός ανησυχίες σε κάθε υπάλληλο της Δασικής Υπηρεσίας και ευρύτερα σε κάθε δασοπονούντα.
 • Είναι φανερό ότι οι προτείνοντες άγνωστο για πιο λόγο (και ζητούμε να μας τον πουν) επεδίωξαν την κατάργηση ΟΛΩΝ των Δασονομείων της έδρας, τη στιγμή μάλιστα που η δική μας πρόταση ήταν:

«… Στο πνεύμα κινούμενοι γίνεται αυτονόητο ότι τα περισσότερα προβλεπόμενα μέχρι σήμερα Δασονομεία θα πρέπει να καταργηθούν ή να μετατραπούν σε Δασοφυλάκεια και κάποια σημερινά Δασοφυλάκεια να συγχωνευθούν με άλλα. Σε κάθε Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών χωρίς Δασαρχείο θα υπάρχει οπωσδήποτε ένα της έδρας και ανάλογα την έκταση και το μέγεθος των αντικειμένων (Διαχειριζόμενα δάση, Εθνικοί Δρυμοί, προστατευόμενες περιοχές κλπ., ζώνη επικινδυνότητας, καταφύγια Άγριας Ζωής, Ε.Κ.Π. κ.ά. ) και τις υπάρχουσες υποδομές, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις κλπ., και άλλες ειδικές συνθήκες, ιστορικοί λόγοι κ.ά. θα εξετασθεί η ύπαρξη δευτέρου και σπάνια περισσοτέρων».

 • Το ότι από τα 104 «γλύτωσαν» 39, προφανώς, είναι αποτέλεσμα της επιμονής των προϊσταμένων (οι υπάλληλοι δεν ρωτήθηκαν, απ’ ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και αν ναι, ρωτήθηκαν επιλεκτικά)  των συγκεκριμένων Υπηρεσιών.
 • Ποιο το σκεπτικό και ο λόγος που προτείνεται η κατάργηση των Δασονομείων της έδρας των Δ/νσεων Δασών και Δασαρχείων και διατηρούνται μόνο:

→ Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ΕΝΑ, της Δ/νσης Δασών Πιερίας;

→ Στην Α.Δ. Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας ΕΝΑ, της Δ/νσης Δασών Φλώρινας.

→ Στην Α.Δ. Θεσσαλίας _ Στερεάς Ελλάδας ΚΑΝΕΝΑ.

→ Στην Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ΕΝΑ, της Δ/νσης Δασών Ζακύνθου;

→ Στην Α.Δ. Αττικής ΠΕΝΤΕ, της Δ/νσης Δασών Αθηνών, και των δασαρχείων Λαυρίου, Καπανδριτίου, Αιγάλεω & Μεγάρων;

→ Στην Α.Δ. Αιγαίου ΤΕΣΣΕΡΑ, όλων των Δ/νσεων Δασών (Δωδεκανήσου, Λέσβου, Χίου και Σάμου) πλην των Κυκλάδων;

→ Στην Α.Δ. Κρήτης ΤΕΣΣΕΡΑ, και των 4 Δ/νσεων Δασών, Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων και Ρεθύμνου;

 • Ποιο το σκεπτικό και ο λόγος που προτείνεται:

→ Στο Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης η κατάργηση του Δασονομείου της έδρας και η σύσταση νέου, του Δασονομείου Μάκρης;

→ Στο Δασαρχείο Σουφλίου κατάργηση του μοναδικού Δασονομείου της έδρας και η σύσταση δύο νέων των Δασονομείων Δαδιάς και Λευκίμης, με επικάλυψη, μάλιστα, μεταξύ τους, καθώς συμπεριλαμβάνεται και στα δύο το Δασοφυλάκειο Λευκίμης;

→ Στο Δασαρχείο Θάσου η κατάργηση του Δασονομείου της έδρας και η σύσταση νέου, του Δασονομείου Ποτού;

→ Στο Δασαρχείο Σιδηροκάστρου η κατάργηση του Δασονομείου της έδρας και η σύσταση νέου, του Δασονομείου Αχλαδοχωρίου;

→ Στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης η κατάργηση του Δασονομείου της έδρας και η σύσταση νέου, του Δασονομείου Ασβεστοχωρίου;

→ Στο Δασαρχείο Λαγκαδά η κατάργηση του Δασονομείου της έδρας και η σύσταση νέου, του Δασονομείου Λαχανά;

→ Στο Δασαρχείο Πολυγύρου η κατάργηση του Δασονομείου της έδρας και η σύσταση δυο νέων, των Δασονομείων Σιθωνίας και Νέων Μουδανιών;

→ Στο Δασαρχείο Ιωαννίνων η κατάργηση του Δασονομείου της έδρας και η σύσταση νέου, του Δασονομείου Ζίτσας;

→ Στο Δασαρχείο Βόλου η κατάργηση του Δασονομείου της έδρας και η σύσταση δυο νέων, των Δασονομείων Φερών και Αργαλαστής;

→ Στο Δασαρχείο Σκοπέλου η κατάργηση του Δασονομείου της έδρας και η σύσταση νέου, του Δασονομείου Αλοννήσου;

→ Στο Δασαρχείο Μουζακίου η κατάργηση του Δασονομείου της έδρας και η σύσταση δυο νέων, των Δασονομείων Δυτικής Αργιθέας και Ανατολικής Αργιθέας;

→  Στο Δασαρχείο Αλιβερίου η κατάργηση του Δασονομείου της έδρας και η σύσταση νέου, του Δασονομείου Σκύρου;

→ Στη Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων η κατάργηση του Δασονομείου της έδρας και η σύσταση νέου, του Δασονομείου Πάρου;

→ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ περίπτωση που συστήνεται νέο Δασονομείο χωρίς να καταργηθεί το Δασονομείο της έδρας είναι της Δ/νσεως Δασών Χανίων, όπου συστήνεται το Δασονομείο Σαμαριάς και παραμένουν τα υπόλοιπα Δασονομεία ΧΑΝΙΩΝ, Καστελίου και Βρυσών.

 • Ποιο το σκεπτικό και ο λόγος που προτείνεται:

Στα Δασαρχεία Σταυρού, Σταυρούπολης, Κασσάνδρας, Νάουσας, Τσοτυλίου, Πάρνηθας  να μην υπάρχει κανένα Δασονομείο; 

ΣΤ.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Έχει τονισθεί επανειλημμένα ότι σε μια νέα οργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών, ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξει μείωση αυτών, όχι μόνο επειδή σε αυτό το πνεύμα κινείται η Διοικητική μεταρρύθμιση που εφαρμόζει η Πολιτεία και επιβάλλει το Σύνταγμα, αλλά και επειδή το απαιτεί μια σύγχρονη οργάνωση, με βάση τα σημερινά δεδομένα.
 • Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω στη νέα «Καλλικρατική» οργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας, τη στιγμή που οι Περιφερειακές Ενότητες – Νομοί, παραμένουν ως έχουν, αυτονόητο είναι οι Νομαρχιακές Διευθύνσεις να παραμείνουν όπως ήταν δηλαδή όσοι και οι Νομοί. Οι αλλαγές που πρέπει να υπάρξουν είναι η κατάργηση – συγχώνευση – ίδρυση  Δασαρχείων, Δασονομείων, Δασοφυλακείων. Μπορούν να μετατραπούν Δασονομεία σε Δασοφυλάκεια, και Δασαρχεία σε Δασονομεία. Επειδή σύμφωνα πνεύμα της Καλλικρατικής μεταρρύθμισης οι Υπηρεσίες μειώνονται ακτινοειδώς θα λέγαμε με σταθερό κέντρο τη Νομαρχιακή Διεύθυνση Δασών στην προκειμένη περίπτωση και μείωση των υπ’ αυτών μονάδων με συγχωνεύσεις και μετατροπές από μονάδα σε μονάδα. Αυτονόητο είναι ότι η μετατροπές δεν μπορούν να έχουν κατεύθυνση παρά από το κέντρο προς την περιφέρεια, χωρίς να μένει ακάλυπτος τομέας, καθώς η χωρική αρμοδιότητα είναι η ίδια με οποιοδήποτε οργανόγραμμα, που δεν είναι άλλη από την συνολική έκταση της Χώρας, ή του Νομού αν θέλετε. Δηλ. δεν μπορούν (σύμφωνα με ο καλλικαρατικό πνεύμα) να μετατραπούν Δασοφυλάκεια σε Δασονομεία, Δασονομεία σε Δασαρχεία και Δασαρχεία σε Διευθύνσεις. Μπορεί για να μην πούμε επιβάλλεται να γίνει το αντίθετο (κατά τις καταργήσεις – συγχωνεύσεις), δηλ. Διεύθυνση σε Δασαρχείο (σ.σ Δ/νση χωρίς Δασαρχεία), Δασαρχείο σε Δασονομείο και Δασονομείο σε Δασοφυλάκειο. Αυτό εννοείται κατά κανόνα, καθώς θα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, με βάση τα νέα αυτοδιοικητικά, πληθυσμιακά, κτιριακά κλπ. δεδομένα
 • Η λογική της κατάργησης των Δασονομείων της έδρας (την οποία επαναλαμβάνουμε ότι δεν κατανοούμε), εάν επικρατήσει στην όλη οργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας, τότε αυτομάτως σημαίνει ότι πρέπει να καταργηθούν τα Δασαρχεία της έδρας των Διευθύνσεων Δασών και οι αρμοδιότητες αυτών να ασκούνται από τις Διευθύνσεις. Αυτό μάλιστα είναι πιο λογικό καθώς είναι και δοκιμασμένο.
 • Με την ίδια λογική θα πρέπει να καταργηθούν και τα Δασοφυλάκεια στις έδρες των Δασονομείων και οι αρμοδιότητές τους να ασκούνται από τα Δασονομεία.
 • Θεωρούμε την ως άνω λογική παράλογη, καθώς το μόνο κριτήριο που διαφαίνεται σε μια τέτοια οργάνωση είναι ο «διωγμός» των Δασικών Μονάδων σε απόκεντρους οικισμούς, ασχέτως της όποιας αιτίασης αυτών που προτείνουν.
 • Επί πλέον πρέπει να σημειώσουμε ότι τα Δασονομεία της Έδρας συστεγάζονται με τα Δασαρχεία, ενώ με την ίδρυση νέων θα απαιτηθούν κτιριακές εγκαταστάσεις, είτε δημόσια κτίρια είτε μισθωμένα.
 • Όσον αφορά τα Δασαρχεία τα οποία προτείνονται να λειτουργήσουν χωρίς Δασονομεία, είναι φανερό ότι αυτά ή θα πρέπει να έχουν ένα Δασονομείο, αυτό της έδρας, ή να μετατραπούν σε Δασονομεία, με εξαίρεση την πολύκλαυστη Πάρνηθα, όπου πρέπει να υπάρχει Δασαρχείο και Δασονομείο.
 • Άραγε οι προτείνοντες έχουν στο νου τους κάποια νέα δομή της Δασικής Υπηρεσίας; Τότε όμως θα πρέπει να τεθεί αυτή σε διαβούλευση, με συμμετοχή ΟΛΩΝ των Δασικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, των Υπηρεσιακών παραγόντων με εσωτερική διαβούλευση μεταξύ των υπαλλήλων της Δασικής Υπηρεσίας, αλλά και των Δασολογικών Δασοπονικών Ανώτατων Σχολών της Χώρας και των Ινστιτούτων Δασικών Ερευνών.
 • Εάν δεν συμβαίνει αυτό, που σίγουρα δεν συμβαίνει, τότε οι προτείνοντες έχουν άγνοια της λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών (προφανώς είτε λόγω ολιγόχρονης υπηρεσίας, είτε λόγω υπηρέτησης σε μη μάχιμες μονάδες)  και αυτό φαίνεται από το ότι προτείνουν οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Δασονομείων της έδρας να ασκούνται από τα αντίστοιχα τμήματα Δασοπροστασίας, ή Τμήματα Προστασίας Δασών, αγνοώντας, ή παραβλέποντας ότι οι αρμοδιότητες των Δασονομείων άπτονται όλου του φάσματος των αντικειμένων της Δασικής Υπηρεσίας, άρα και των λοιπών Τμημάτων. Το ίδιο φαίνεται και από την υποβάθμιση των Τμημάτων – Γραφείων  Αναπτύξεως Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής, όπως και των Διοικητικής Υποστήριξης
 • Οι θιασώτες της λεγόμενης κάθετης οργάνωσης, στην οποία συμπαρέσυραν κάθε φορά τους αρμόδιους καθ’ ύλην Υπουργούς – Υφυπουργούς, από το 1997 και μετά,  πού βρίσκονται τώρα να αντιδράσουν σ’ αυτή την προτεινόμενη ερμαφρόδιτη έως τραγελαφική διάρθρωση της Δασικής Υπηρεσίας. (Μήπως και πριν το 1997, δεν ήταν άμεσος προϊστάμενος των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών ο Νομάρχης – για ένα διάστημα ο Περιφερειακός Δ/ντής; Πού το πρόβλημα που στη θέση του Νομάρχη ήταν μέχρι πρότινος ο Περιφερειάρχης και τώρα ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης;)  
 • Δυστυχώς για μια ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες της ανευθυνοϋπευθηνότητας, όπου λίγοι συνάδελφοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για το μέλλον των Δασικών πραγμάτων της Χώρας, αφήνοντας το σύνολο των υπαλλήλων της Δασικής Υπηρεσίας στον κόσμο της άγνοιας και της μη πληροφόρησης. Για μια ακόμη φορά γίνεται βήμα προς τον γκρεμό με ευθύνη των ίδιων των Δασικών Υπαλλήλων (καθώς οι μεν προτείνουν οι δε αγνοούν και όταν δεν αγνοούν σιωπούν).
 • Και όταν θα φτάσουμε ακόμη πιο κοντά στο χείλος του γκρεμού, τότε η πληθώρα των συναδέλφων θα δυσανασχετεί και «θα τα βάζει» με τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπου θα αποδίδονται ανύπαρκτες ευθύνες, καθώς οι προτάσεις είναι «δικές μας».
 • Έτσι το 1978 ναυάγησε το Νομοσχέδιο «Περί Δασοφυλακής» επειδή διαφωνήσαμε οι Δασικοί Υπάλληλοι στο θέμα της στολής (δεν θα γίνουμε φαντάροι είπαμε).
 • Το 1993 όταν Ιδρύθηκε το ΔΑ.ΣΩ. (Δασικό Σώμα – Π.Δ. 242/1993) κάποιοι Δασικοί είπαν: «Το ΔΑΣΩ δεν είναι κίνημα είναι ξεκίνημα» και κάποιοι άλλοι (Δασικοί) είπαν ότι «πρόκειται για δασικό πτώμα και όχι για Δασικό Σώμα» και το πρόσβαλαν στο ΣτΕ.
 • Όταν το 1995 η Βουλή αποφάσισε ομόφωνα την εφαρμογή του γνωστού πορίσματος για τον Φορέα Δασοπροστασίας, σε εφαρμογή του Ν.  1845/1989, ο τότε Υπουργός Γιώργος Μωραΐτης δήλωνε ότι δεν υπάρχει πρόταση τι είδους Φορέα χρειάζεται η Χώρα, καθώς όχι μόνο άλλα λένε οι Δασολόγοι, άλλα οι Δασοπόνοι και άλλα οι Δασοφύλακες, αλλά άλλα λέει ο Δασάρχης Καλαμάτας και άλλα ο Δασάρχης Αλεξανδρούπολης, για να έρθει αργότερα ο Στέφανος Τζουμάκας και να αποκαλέσει το Πόρισμα «συντεχνιακό» και «ξεπερασμένο»…
 • Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι:
 1. Η Δασική Υπηρεσία αύξησε τη δασοκάλυψη της Χώρας σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΣΗ την 30ετία 1960-1990 (σε δύσκολα χρόνια) κατά 34% που μεταφράζεται σε οκτώμισι εκατομμύρια στρέμματα. (Τελευταία Απογραφή 1992: Βιομηχανικά Δάση 25,4%, Μη Βιομηχανικά Δάση 23,9% . Σύνολο 49,3%. Αν προστεθούν σε αυτά και 15,7% βοσκότοποι, γυμνές και βραχώδεις εκτάσεις και ορεινά ύδατα, τότε έχουμε συνολικό ποσοστό 65% της Επικράτειας, δηλ. 86 εκατομμύρια στρέμματα, που ονομάζονται Δασικά Εδάφη  και που  διαχειρίζεται και προστατεύει η Δασική Υπηρεσία.
 2. Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – σε έκθεση του, κατατάσσει την Ελλάδα στην ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΣΗ, μεταξύ των 15 (τότε) χωρών της Ε. Ε., για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ΔΑΣΩΝ της, μετά την Ελβετία, Φινλανδία και Αυστρία, τουτέστιν ΠΡΩΤΗ στις Μεσογειακές Χώρες. (Εφ. Απογευματινή 30-5-1998).
 3. Η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση Friends of the Earth και το οικολογικό περιοδικό “Τhe Ecologist” βαθμολόγησε την Ελλάδα με 70/100 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (δηλ. των ειδών αγρίων ζώων και φυτών, αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας). Σε όλες τις άλλες βαθμολογίες η Χώρα μας συγκέντρωσε πολύ χαμηλή βαθμολογία: Εκπομπές διο­ξειδίου του άνθρακος ανά κάτοικο (26/100). Διαχείριση αποβλήτων (26/100). Χρήση φυσικών αποθεμάτων (23/100). Υδάτινα αποθέματα (37/100). Ποιότητα του αέρα με 31/100. (Εφ. Τα Νέα 5-9-2005).

Είμαι τη διάθεση του καθενός για οποιαδήποτε συζήτηση και διευκρίνιση.

Δεν διεκδικώ το αλάθητο.

Ασχολούμαι με τα Δασικά Πράγματα πάνω από 40 χρόνια, από τα οποία τα 38 ως υπάλληλος της Δασικής Υπηρεσίας (Διοίκηση Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη Χαλκιδικής, Δασαρχείο Σταυρούπολης Ξάνθης, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης και Δασαρχείο Αρναίας Χαλκιδικής).

Αρναία 15/7/2011

Ιωάννης Ν. Κέκερης  (τηλ. 6947605166)

Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

Πανελλήνιας Ένωσης Δασοπόνων & Διαχειριστών Φυσ. Περ/ντος (Π.Ε.Δ.ΔΙ.ΦΥ.Π.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

Πολιτική και Υπηρεσιακή Ηγεσία της Δασικής Υπηρεσίας.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

3 replies

 1. Ακόμα κάποιοι “πολεμούν την στολή” μιας και το θέμα είναι επίκαιρο, λέγοντας ότι όπλο τους είναι το στυλό!!! και ότι δεν φόρεσαν στολή στα νιάτα τους θα φορέσουν στα 50 –55 τους χρόνια !! Δυστυχώς οι πρώτοι κάνουν μόνο για κλητήρες ή στην καλύτερη περίπτωση για γραφειάδες, ενώ οι “γεροντότεροι” δεν αφήνουν περιθώρια ενδυνάμωσης και καλύτερης οργάνωσης της Δασικής Υπηρεσίας.

  • Έχεις γράψει 3 σχόλια μέχρι τώρα, όλα χαρακτηρίζονται απο κακοπροαίρετη κριτική απέναντι στην δασική υπηρεσία και τους υπαλλήλους της. Η βελτίωση μιας κατάστασης δεν γίνεται με κακεντρέχεια και “τουφεκιές απο τα κεραμίδια”. Έχεις προτάσεις; ορίστε χώρος να τις διαβάσουν και οι υπόλοιποι.

  • Φίλε George
   Τα γραφόμενά σου (είδα και το σχόλιό σου για τους θηροφύλακες) δεν θυμίζουν δασικό.
   Από όλο το κείμενο κόλλησες στη στολή.
   Αυτό δηλαδή που έκαναν οι συνάδελφοι τότε κάνεις κι εσύ το ίδιο.
   Από όλο το Νομοσχέδιο περί Δασοφυλακής με το οποίο οργανώνονταν η Δασοπροστασία (και οι δασοπυρκαγιές) και προέβλεπε, εν έτει 1978, επίδομα ειδικών συνθηκών 30% επί του βασικού μισθού (όχι 60ρια 50ρια και 100ρια – και αυτά επίτευγμα της ενότητας των δασικών έστω και για μια βδομάδα το 1995) και βάλε…
   Αν είσαι δασικός, που μάλλον είσαι, με τέτοια νοοτροπία «για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ».!!!
   Έγραψα σε σχόλιο στη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:
   «Αν πάμε έτσι, το επόμενο βήμα θα είναι να κληθούμε στο νεκροτομείο για να αποφανθούμε από τι πέθανε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: