Συνοδοί Βουνού και Δασική Υπηρεσία

Αναγνώστρια της σελίδας, μας έστειλε το παρακάτω κείμενο προς δημοσίευση.

Με αφορμή πρόσφατη ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού όπου παρατηρήθηκε η απουσία της ειδικότητας των Συνοδών Βουνού  διευκρινίζεται ότι:

synodos vounouΟι  Συνοδοί Βουνού είναι  απόφοιτοι του Οργανισμού  Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης  (Ο.Τ.Ε.Κ.) ο οποίος αποτελεί τον εξειδικευμένο κρατικό φορέα παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Οι Συνοδοί  Βουνού με διετή φοίτηση στο αντικείμενο του ορεινού τουρισμού κατέχουν  πιστοποιημένο πτυχίο από τον  Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Σύμφωνα με τον οδηγό κατάρτισης της ειδικότητας «Συνοδός Βουνού»:

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile)

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1. Ο συνοδός βουνού αναπτύσσει σε μια ορεινή ζώνη ή συγκεκριμένη ορεινή περιοχή ή επίσης σε περιοχή φυσικού ενδιαφέροντος, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εθνικά πάρκα, τα περιφερειακά και επαρχιακά και άλλες μορφές προστατευμένων περιοχών, τη δραστηριότητα της συνοδείας και επεξηγεί στα συνοδευόμενα άτομα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ορεινού περιβάλλοντος που διέρχονται.

2. Ο συνοδός βουνού δεν εξασκεί το επάγγελμά του σε περιοχές που υπάρχει χιόνι και για την διάσχιση του απαιτούνται ορειβατικά υλικά και τεχνικές, σε βραχώδεις ζώνες, σε παγετώνες και σε εκείνα τα πεδία που απαιτούν, εν πάση περιπτώσει, για την προώθηση τη χρήση σκοινιού, ορειβατικής αξίνας και αγκίστρων.

3. Ο συνοδός βουνού μπορεί να ασκεί δραστηριότητες στην φύση εκτός των οροθετημένων περιοχών που περιγράφονται στην παρ. 2.

1.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο/Η κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Συνοδός Βουνού» εργάζεται συνοδεύοντας ομάδες ή μεμονωμένα άτομα, που πραγματοποιούν, στα πλαίσια οργανωμένων τουριστικών προγραμμάτων, δραστηριότητες στη φύση.

1.3.ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ο συνοδός βουνού:

 Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να συνοδεύει ομάδες ή μεμονωμένα άτομα σε μια ορεινή ζώνη ή συγκεκριμένη ορεινή περιοχή ή επίσης σε περιοχή φυσικού ενδιαφέροντος, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εθνικά πάρκα, τα περιφερειακά και επαρχιακά και άλλες μορφές προστατευμένων περιοχών και να επεξηγεί στα συνοδευόμενα άτομα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ορεινού περιβάλλοντος που διέρχονται.

 Θα πρέπει να δύναται να διοργανώνει και να συντονίζει διάφορες υπαίθριες δραστηριότητες- εκδηλώσεις στις επισκεπτόμενες ορεινές περιοχές για τους συμμετέχοντες εκδρομείς.

 Θα πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει με απόλυτη ακρίβεια τους κανόνες ασφαλείας κατά την πραγματοποίηση των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

 Θα πρέπει να δύναται να υποστηρίζει τη σχεδίαση του ημερήσιου ή πολυήμερου προγράμματος εκδρομών στις επισκεπτόμενες ορεινές περιοχές.

 Θα πρέπει να δύναται να υποστηρίζει τη δημιουργία υποδομής για την υλοποίηση προγραμμάτων και υπαίθριων δραστηριοτήτων.

 Θα πρέπει να δύναται να αξιολογεί και να προτείνει βελτιώσεις στα εκτελούμενα τουριστικά προγράμματα.

 Θα πρέπει να δύναται να πραγματοποιεί σχέδια διαφυγής και διάσωσης σε περίπτωση κινδύνου, στην κλίμακα των δυνατοτήτων του.

2.1 Περιγραφή Γενικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων

Οι γενικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την ειδικότητα είναι οι ακόλουθες:

 Εισαγωγή στον τουρισμό-Στοιχεία τουριστικής νομοθεσίας. Να γνωρίζει τις οικονομικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις που ασκεί η ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα και στη συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης να γνωρίζει τι προβλέπεται από την τουριστική νομοθεσία για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

 Φυσική γεωγραφία-Προστατευόμενες περιοχές. Να γνωρίζει τη φυσική γεωγραφία της χώρας, της περιοχής ειδικότερα καθώς και τις προστατευόμενες περιοχές (Εθνικούς δρυμούς, μνημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προστατευόμενες περιοχές).

 Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά-Παραδοσιακοί οικισμοί. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η πολιτιστική κληρονομιά σε συνδυασμό με την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών ορεινών οικισμών. Ακόμα, να γνωρίζει πώς μπορούν να προστατευτούν τα μνημεία μέσω του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

 Αρχές διδακτικής και ηγεσίας ομάδας. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν την κινησιακή μάθηση, καθώς και τις βασικές ψυχολογικές και παιδαγωγικές αρχές διαχείρισης μιας ομάδας ατόμων.

 Ξένες Γλώσσες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, καθώς και την ειδική ορολογία που διέπει τις δραστηριότητές του στο βουνό.

 Φυσικό περιβάλλον-Οικολογία-Γεωλογία-Ορεινή χλωρίδα και πανίδα. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει τη βασική θεματολογία που αφορά στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, ως αξιοθέατου στον τουρισμό, τα προγράμματα και τις πολιτικές που αναπτύσσονται στο τομέα αυτό, καθώς και τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος.

 Οικονομική διαχείριση δραστηριοτήτων. Να μπορεί ο υποψήφιος να συντάσσει και να διαχειρίζεται τα οικονομικά μιας εκδρομής ή εκδήλωσης και να αποδίδει λογαριασμό.

 Αρχές διοίκησης. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει τις αρχές της επιστήμης της διοίκησης και να έχει επάρκεια στα βασικά χαρακτηριστικά που είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση ο συντονισμός και ο έλεγχος.

 Μάρκετινγκ ορεινού τουρισμού. Να μπορεί να εφαρμόζει στον τομέα του ορεινού τουρισμού τις γενικές αρχές του μάρκετινγκ.

 Υπαίθριες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου-Αναψυχή στο βουνό. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη γνωστική ικανότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων, να μορφοποιεί προγράμματα ανάπτυξης και εξερεύνησης , να τα ταξινομεί και να τα προσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την ειδικότητα είναι:

Βασικές αρχές ορεινής πεζοπορίας 1: Ο υποψήφιος συνοδός βουνού πρέπει να μπορεί να εφαρμόσει στο πεδίο (βουνό) τις θεωρητικές του γνώσεις με τρόπο που να προσφέρει ασφάλεια και άνεση.

Προσανατολισμός-Στοιχεία μετεωρολογίας-Τηλεπικοινωνίες: Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει τη θεωρία του προσανατολισμού και της μετεωρολογίας στο πεδίο με αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα πρέπει να μπορεί να χαράσσει πορεία και να βρίσκει τη θέση του χρησιμοποιώντας πυξίδα και χάρτη ή χρησιμοποιώντας GPS.

Πρώτες βοήθειες-Αντιμετώπιση ατυχημάτων: Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει πώς να εφαρμόσει τις θεωρητικές γνώσεις Α’ Βοηθειών στο πεδίο με ειδικούς τρόπους αντιμετώπισης σε περιστατικά που τυχόν θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.

Βασικές αρχές αναρρίχησης: Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να εφαρμόσει τρόπους και μεθόδους για να ανταπεξέλθει σε ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου απαιτούνται αναρριχητικές τεχνικές.

Βασικές αρχές ορεινής πεζοπορίας 2: Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει σε κάθε πεδίο τις βασικές αρχές πεζοπορίας.

Κατάβαση φαραγγιών: Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να κατεβαίνει φαράγγια μικρής δυσκολίας με σχετική άνεση.

Κατασκήνωση και υπαίθρια διανυκτέρευση στο βουνό: Ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να οργανώσει με ασφάλεια μια υπαίθρια κατασκήνωση, καθώς και να μπορεί να διασφαλίσει μια ομαλή υπαίθρια διανυκτέρευση.

Σύνθετες τεχνικές συνοδείας βουνών και εκπαίδευσης: Ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στο βουνό και να μπορεί να συνοδεύσει άτομα σε απαιτητικές διαδρομές καθώς και να εκπαιδεύσει σε τεχνικές προώθησης και ανάβασης.

Στοιχεία διάσωσης ατόμων στο βουνό-Διαχείριση έκτακτων καταστάσεων: Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να διενεργήσει αυτόνομα μια διάσωση ή να μπορεί να συμμετέχει σα βοηθός σε μια οργανωμένη επιχείρηση διάσωσης.

Πρακτικές εφαρμογές σε τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ο υποψήφιος μετά την πρακτική του άσκηση θα πρέπει να ανταποκρίνεται επαρκώς στις απαιτήσεις μιας απλής εξόρμησης σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης.ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: