Εγκύκλιος: ∆υνατότητα έκδοσης αδειών δόµησης στις εκτάσεις των παραγράφων 6β & 6γ του άρθρου 3 του νόµου 998/1979

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ

Αθήνα 5 / 7 /2013
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 133340/3030 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ0-Ζ09)

Θέµα: ∆υνατότητα έκδοσης αδειών δόµησης στις εκτάσεις των παραγράφων 6β & 6γ του άρθρου 3 του νόµου 998/1979

Σχετ.: α. αριθ. 171409/2029/13-6-2012 & 125998/829/22-2-2013 εγκύκλιες δ/γές µας

β. αριθ. 35805/12-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Νοµοθετικού Έργου ΥΠΕΚΑ

Σε συνέχεια των (α) σχετικών και µετά το (β) σχετικό, µε το οποίο διευκρινίστηκε η εφαρµογή της αριθ. 331/2011 γνωµοδότησης του Ν.Σ.τ.Κ σε σχέση µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, παρέχουµε την κάτωθι οδηγία που αφορά στην αντιµετώπιση των περιπτώσεων του θέµατος:

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του νόµου 3208/2003 όπως ισχύει, το δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας σε δάση, δασικές εν γένει εκτάσεις και σε εκτάσεις των παραγράφων 6β & 6γ του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη διάταξη και αφορούν σε εκτάσεις που είτε αναγνωρίστηκαν, είτε παραχωρήθηκαν κατά κυριότητα, είτε περιήλθαν σε δικαιοπαρόχους.

Ως εκ τούτου, για τις εκτάσεις των παραγράφων 6β & 6γ του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 που δεν προκύπτει η κυριότητά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόµου 3208/2003, το ελληνικό δηµόσιο διά της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας και διοικεί και διαχειρίζεται τις εκτάσεις αυτές (παράγραφος 7 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979).

Στη βεβαίωση τελεσιδικίας της πράξης χαρακτηρισµού, που εκδίδεται από την αρµόδια δασική υπηρεσία και προσκοµίζεται από τον ενδιαφερόµενο στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία για την έκδοση άδειας δόµησης, θα προκύπτει το καθεστώς που διέπει ιδιοκτησιακά την έκταση, για να εκφράζεται στη συνέχεια η παρεµπίπτουσα κρίση της υπηρεσίας αυτής. Ειδικότερα θ’ αναφέρεται ότι η έκταση διαχειρίζεται από τη δασική υπηρεσία ως δηµόσια, αφού δεν προκύπτει η κυριότητά της µε έναν εκ των καθοριζόµενων στο άρθρο 10 του νόµου 3208/2003 τρόπων. Επισηµαίνεται ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει µε αποφάσεις του δεχθεί την κρίση του δασάρχη επί αιτήµατος πράξης χαρακτηρισµού έκτασης ως δηµόσιας χορτολιβαδικής, τόσο για περιοχές της χώρας που ισχύει το τεκµήριο του δηµοσίου, όσο και για περιοχές που ισχύει εξαίρεση από αυτό (ΣτΕ 2741/2012, 3186/2012).

Με την παρούσα ανακαλείται κάθε προηγούµενη εγκύκλιος µε αντίθετο περιεχόµενο.

Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της αποκεντρωµένης διοίκησής σας για την εφαρµογή της.

Ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ασών
Γιώργος Αµοργιανιώτης

————————-

Σχετικά αρχεία:

 

Εγκύκλιος

ΕγκύκλιοςΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: