Δασαρχείο Γουμένισσας: Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης

ΤΟ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι δηµόσιο διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

“ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 1:20.000 (ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΑΠΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ- ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΥΡΙΑΣ”

προεκτιµώµενης αµοιβής 9.756,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και µε τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα µε τους όρους της προκήρυξης.

Η  Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από το ∆ασαρχείο Γουµένισσας, οδός Μ.Αλεξάνδρου 24 Πληροφορίες Τζάκος Αντώνιος τηλ . 23430 41207 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω τεύχη, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία του ∆ασαρχείου µε την καταβολή του ποσού των 10,00 € 3 , δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις 19/8/20134

Σχετικά αρχεία:

  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ


ΚατηγορίεςΔασικές Μελέτες

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: